Regulering af udledninger fra industri og fyringsanlæg

Både EU og medlemslandene stiller specifikke krav til, hvad virksomheder og energianlæg (ofte betegnet som stationære punktkilder) må udlede af forskellige stoffer:

EU Regulering til industri og større energianlæg

EU har i nov 2010 vedtage et nyt direktiv, der regulere emisioner fra industrien - det såkaldte Industrial Emission Directive (IED) - som forventes offentliggjort snarest. Fra offentliggørelsen har medlemslandende ca. to år til at implementere direktivet i national lovgivning.

Det nye direktiv er en revision og sammenskrivning af direktiverne om:

Indtil IED er implementeret i medlemslandene er disse direktiver stadig gældende.

IPPC

IPPC direktivet fastsætter, at medlemslandende for visse industrier skal godkende deres aktiviteter.

I godkendelsen skal der stilles krav til både udledninger til luft, vand og jord, og disse skal fastsættes med udgangspunkt i den bedst tilgængelige teknologi (BAT– Best Available Technology).

Bedst tilgængelig teknologi er et dynamisk begreb i og med, at miljøpræstationen løbende vil kunne forbedres efterhånden som teknologien forbedres.

IPPC-direktivet indeholder ikke specifikke krav – disse fastsættes af de enkelte godkendelsesmyndigheder, men på basis af den bedste tilgængelige teknik (BAT).

Efter EU's regler har nye anlæg skullet etableres med BAT, mens ældre anlæg har skullet anvende BAT fra udgangen af 2007. I Danmark har BAT tilgangen været væsentligt tidligere.

Læs mere om IPPC på Kommissionens hjemmeside , eller på EUs oversigt over lovgivning

For at bistå medlemslandendes vurdering af BAT udarbejder kommissionen BAT Reference Dokumenter (BREF) for de omfattede industrier.

Disse angiver for de fleste omfattede industrier et emissions spektrum, som kan opnås ved anvendelse af BAT. Det er tanken af BREF løbende opdateres i takt med den teknologiske udvikling. BREF’ene har imidlertid på nuværende tidspunkt kun vejledende karakter.

Der er udarbejdet BREF dokumenter for en række sektorer.

Der foregår p.t. (2010) revision af BREF for: klor-akali industri, jern og stål produktion, produktion af andre metaller, moniteringsinstrumenter, landbrugsproduktion (grise og fjærkræ), VOC industri, olie og gas produktion, papirindustrien og glasproduktion.

Der skal i løbet af 2011 igangsættes revision af BREF for: Industrielle kølesystemer, store energianlæg, slagterier, smedje, tekstiler og affaldsbehandlingsteknologier - evt. efter nye principper grundet vedtagelsen af IED - se senere.

Læs mere om BAT på www.mst.dk

Specifik reguleringer

De specifikke reguleringer har fungeret som minimumskrav.

Flere af kravene er allerede gældende, mens nogle først er til overholdelse i 2015.

For visse områder er der tale om supplerende regulering ift. IPPC direktivet. Forbrændingsanlæg til energiudnyttelse og affaldsforbrænding er således både reguleret af de specifikke reguleringer og IPPC, hvor der er udarbejdet BREF.

For specielt forbrændingsanlæg til energiudnyttelsen er BREF’ens definerede emissionsniveau væsentlig lavere end de nugældende krav i det specifikke direktiv.

IED

IED direktivet baserer sig først og fremmest på IPPC direktivet og godkendelsessystemet.

Den væsentligste ændring er, at BREF bliver mere bindende. Der skal udarbejdes såkaldte BAT-konklusioner, der skal ligge til grund for fastsættelse af vilkår i de enkelte godkendelser, og kun under særlige definerede tilfælde er muligt at afvige fra.

Samtidig fastsætter IED, at godkendelser skal revideres indenfor 4 år efter at en ny BREF relevant for området er vedtaget.

IED fastsætte også, at BREF i tilknytning til at definere mere bindende BAT niveau, også skal identificere nye lovende teknologier, og at medlemslandende skal tage forskellige initiativer til at motivere introduktion af disse.

De specifikke reguleringer er indskrevet i IED således at de paralelt med BREF fungere som et ikke afvigeligt minimumsniveau. Samtidig gives Kommissionen mulighed for at fastsætte tilsvarende minimumskrav paralelt med BREF også indenfor andre områder, hvis relevant.

Minimumskravene for større fyringsanlæg er dog strammet op til at være i overensstemmelse med de det nuværende BREF niveau med virkning fra 2016.

Læs mere om revisionsprocessen og evalueringer på Kommissionens hjemmeside .

Produktregulering af bl.a. mindre Energianlæg

I regi af EU’s Ecodesigndirektiv for energirelateret produkter er der ved at blive forhandlet designkrav til små fyringskedler, mindre fyr og brændeovne.

Ecodesign direktivet er en overordnede ramme for at stille designkrav til produkter solgt i EU. Under denne ramme bliver der løbende udarbejdet nogle gennemførelsesforanstaltninger med specifikke krav til enkelte produktgrupper.

Ecodesigndirektivet er blevet udvidet fra kun at omfatte energiforbrugende produkter til at inkludere energirelaterede produkter.

Læs mere om Ecodesigndirektivet

Der er udarbejdet gennemførelsesforanstaltninger for fyringskedler og er ved at blive udarbejdet for brændeovne og mindre fyr.

For mindre kedler er der krav til NO x , men ikke partikler, som dog forventes at komme ved næste revision.

For brændeovne og mindre fyringsanlæg arbejdes på at der allerede i første omgang kommer krav til partikler.

Da flere energirelaterede produkter bliver omfattet kan det formodes at flere produkter, som evt. kan have betydning for luftforurening, fremover også vil blive inkluderet.

National lovgivning

EU’s direktiver om virksomheders udledninger er i Danmark implementeret gennem miljøgodkendelsessystemet.

Listebekendtgørelsen definerer, at omfattede virksomheder skal have en godkendelse med krav der, dels afspejler BAT, dels nationale vejledninger som luftvejledningen med generelle emissionsgrænser og B-værdiudregning (højde af skorsten i forhold til spredningsniveau).

I 2005 blev godkendelsessystemet forenklet for en del brancher med udgivelse af branchebilag med standardvilkår. Læs mere om branchebilag og hvilke brancher, der er omfatttet på www.mst.dk

Læs mere om den nationale regulering af virksomheder på www.mst.dk

Landbruget har sin egen specifikke regulering i form af en landbrugsbekendtgørelse fra 2009, som bl.a regulerer landbrugets udslip af NH 4 . Se mere på www.mst.dk

I tilknytning til regulering af virksomhederne er der i Danmark allerede krav til brændeovne og mindre fyringsanlæg.

I juni 2008 trådte den danske brændeovnsbekendtgørelse i kraft, som bl.a. sætter grænser for forureningen med partikler fra mindre fyringsanlæg (op til 300 kW).

Se mere på http://www.mst.dk

Her finder du  rammer og prioriteringer for MUDP

Miljøeffektive teknologier (grønne teknologier) er teknologier, der direkte eller indirekte forbedrer miljøet. Det kan både være rensnings-teknologier, mere miljøvenlige produkter, processer og teknologiske systemer samt mere effektiv håndtering af ressourcer.

Eksempler kan være røggasrensning, vandrensning, enzymer til dyrefoder og vaskepulver, energibesparende pumper og miljøvenlige alternativer til problematiske kemikalier.