Tilskudssatser

Ordningen er målrettet tilskud til udvikling, test og demonstration af miljøeffektiv teknologi og tilskud til projekter, der kan afprøve ny miljøteknologi på fuldskalaanlæg eller ved nye anlægsprojekter. Projektets indhold (projekt kategori) og ansøgers størrelse bestemmer den maksimale tilskudsprocent der kan ydes til et projekt.

I forhold til projektindholdet (projektkategori) er der tre grundniveauer for den maksimale tilskudsprocent. 

Det høje niveau kan anvendes til aktiviteter/arbejdspakker, der omhandler teknologiudvikling i laboratoriemiljø, miljø med simulerede brugerflader til eksisterende systemer samt pilotlinjer, hvor det er begrundet nødvendigt at arbejde i den skala i forhold til sit udviklingsarbejde. Det høje niveau kan også anvendes til gennemførlighedsundersøgelser med det formål at forberede udvikling af nye løsninger.

Mellem niveauet, der kan anvendes til projekter, der vil afprøve ny miljøteknologi på fuldskalaanlæg eller ved nye anlægsprojekter. Det er en betingelse at løsningen rækker videre end nationale standarder og EU-standarder for miljøbeskyttelse.

Det lave niveau kan anvendes til aktiviteter/arbejdspakker, der omhandler test og demonstration under reelle driftsforhold med det primære formål teknisk at videreudvikle den miljøteknologiske løsning. Test og demonstration kan omfatte fremstilling af en prototype, afprøvning og validering af nye eller forbedrede produkter, processer, eller tjenesteydelser.  

 Projektkategorierne og de tilhørende maksimale tilskudsprocenter er beskrevet nærmere i nedenstående skema:

Skema over tilskudsprocenter og projektkategorier 

Ansøgers størrelse følger bestemmelserne i EU's regler om statsstøtte i gruppefritagelsesforordningen, se nærmere i bilag I bagerst i forordningen, der beskriver definition af små- og mellemstore virksomheder. En mere brugervenlig beskrivelse kan findes i Brugervejledning til definition af SMV’er


Kumulering af støtte

Støtten kan kumuleres med støtte ydet fra andre lokale, regionale, nationale eller EU-ordninger til dækning af de samme støtteberettigede omkostninger op til den maximale støtteintensitet, der gælder i henhold til de relevante statsstøtte regler. Støtten kan ikke kumuleres med de minimis-støtte ydet til dækning af de samme støtteberettigede omkostninger.

 

Sekretariat for miljøeffektiv teknologi

Title: Miljøstyrelsen
Phone: +45 72544000