Indkaldelse til projektansøgninger til avancerede miljøregnskaber – Natural Capital Accounts (NCA)

Miljøstyrelsen indkalder projektansøgninger fra danske virksomheder, om udvikling af avancerede miljøregnskaber – såkaldte Natural Capital Accounts. Regnskaberne skal værdisætte de globale miljøgevinster og omkostninger fra virksomhedens samlede produktion gennem hele værdikæden.

Formål

Formålet er, at udbrede kendskabet til og viden grundlaget for NCA i danske virksomheder. Miljøstyrelsen vurderer, at redskabet potentielt kan bidrage til mere bæredygtige beslutninger i virksomheder, hvor der samtidig ses på økonomi, miljø og det sociale. NCA kan bidrage til at styrke beslutningsgrundlaget i virksomheder på flere niveauer både i forhold til den strategiske udvikling af virksomheden og i specifikke valg af leverandører, materialer, produktudvikling osv. NCA kan bruges som risikostyringsværktøj for virksomheden og f.eks. give investorer indblik i virksomhedens risikoprofil.

Miljøstyrelsen ønsker at tilvejebringe gode, understøttende rammevilkår for virksomheders frivillige miljøarbejde gennem støtte til udvikling af relevante værktøjer efterspurgt af erhvervslivet.

Miljøstyrelsen af afsat op til 900.000 kr. til gennemførelse af projekter.  

Tilskuddet ydes efter EU’s de minimis regler. Dvs. at ansøgeren samlet set under de minimis-ordninger, højest må modtage op til 200.000 EURO set over tre år. Se link til de minimis-ordninger nedenfor.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er onsdag den 22. august 2014 kl. 12.

Baggrund

I disse år sker en hastig udvikling af Natural Capital Accounting (NCA) gennem udvikling af metoderne og de bagvedliggende databaser. Analyserne giver et beslutningsgrundlag for virksomheder til potentielt at kunne træffe mere bæredygtige beslutninger. Miljøstyrelsen vurderer, at flere virksomheder fremover vil arbejde med NCA som del grundlag for strategiske beslutninger og som en del af virksomhedens CSR-indsats. NCA er udviklet til at supplere det almindelige økonomiske regnskab. En række virksomheder gennemfører i dag Natural Capital Accounting og bruger beregningerne til interne beslutninger uden at offentliggøre resultaterne. 

De få virksomheder der hidtil har lavet og offentliggjort NCA har fået stor international opmærksomhed omkring deres arbejde, og der er en stor interesse fra andre virksomheder for at lære af erfaringerne.

I slutdokumentet til Rio+20 topmødet i Brasilien i 2012 vedrører § 47 virksomheders bæredygtighedsrapportering. Danmark har sammen med en række andre lande nedsat en gruppe, der arbejder for at udbrede brugen af bæredygtighedsrapportering blandt virksomheder. Delvist som opfølgning på denne indsats arbejder Miljøstyrelsen på at høste konkrete erfaringer med det faglige grundlag for NCA i samarbejde med virksomheder.

Nederst i dette dokument er der et link til Miljøstyrelsens hjemmeside med beskrivelser af NCA og tilgængelige rapporter.

Hvem kan søge?

Miljøstyrelsen er interesseret i at danske virksomheder får konkret erfaring med NCA og at disse erfaringer stilles til rådighed for andre virksomheder gennem offentliggørelse af regnskabet. Projektansøgere skal derfor være den virksomhed, som NCA udarbejdes for. Alle danske virksomheder kan ansøge. Med ”danske virksomheder” skal forstås i bred forstand virksomheder med en vis tilknytning til Danmark, hvor virksomheden f.eks. har placeret hovedkontoret, produktionsfaciliteter el. lignende i Danmark. Tilknytningen til Danmark indgår som del af kriterierne for udvælgelse af virksomheden jf. interessetilkendegivelsesskemaet.

Ansøgerne kan vælge at indgå aftaler med konsulenter om udvikling af regnskabet.

Projektansøgningen skal følge den skabelon, der findes her.

Projektansøgningen bedes begrænset i omfang, f.eks. til maksimalt 5 sider.

Den sendes elektronisk i PDF-format til Miljøstyrelsens hovedpostkasse

Der skal udfyldes, underskrives og vedlægges en de minimis erklæring.  Skema til erklæring findes her. På Erhvervs- og vækstministeriets hjemmeside er en beskrivelse af de minimis ordningen.

Projektansøgningen vil ikke blive realitetsbehandlet, men får umiddelbart afslag, hvis virksomheden ikke ønsker at offentliggøre NCA regnskabet på et detaljeringsniveau, der nogenlunde svarer til NCA for Novo Nordisk A/S. (Find rapport via link nederst i dette dokument).

Vurdering af projektansøgninger

De modtagne projektansøgninger bliver umiddelbart efter fristens udløb vurderet af Miljøstyrelsen. Den samlede ramme til projekterne er 900.000 kr. Miljøstyrelsens forventning er, at det beløb kan medfinansiere udarbejdelse af NCA for 2-3 virksomheder. Der lægges vægt på at ansøgerne vil medfinansieres indsatsen i et vist omfang. Ansøgningerne vurderes ud fra en samlet vurdering af følgende kriterier:

  1. Ansøgte beløb – Angivelse både af det ansøgte beløb, og hvor stor medfinansiering ansøgervirksomheden bidrager med - herunder også in-kind.
  2. Forventet omfang af NCA – Forventningen er, at virksomhederne udarbejder regnskaber der i detaljering og omfang nogenlunde svarer til det regnskab Novo Nordisk har offentliggjort (se evt. regnskabet via link nederst). 
  3. Datatilgængelighed – Angivelse af tilgængelige data, eksempelvis om der allerede er data om leverandører tilbage i leverandørkæderne samt om mængder og driftsomkostninger.
  4. Commitment – På hvilket niveau i organisationen er beslutning om udarbejdelse af NCA forankret og besluttet. Det er en fordel at beslutningen er forankret så højt i virksomheden som muligt. Her kan en forventet anvendelse af NCA fremover angives.
  5. Miljøeffekt – Skitsering af virksomhedens globale miljøbelastning tilbage i leverandørkæderne. Der prioriteres virksomheder med betydelig miljøbelastning. 
  6. Virksomhedstype og tilknytning til Danmark – Hvor stor er virksomhedens tilknytning til Danmark (produktionsenheder, hovedkontor ol.), hvilken branche opereres inden for. Der foretrækkes ansøgninger for NCA på virksomhedstyper, hvor der ikke allerede er udarbejdet offentligt tilgængelige NCA (Novo Nordisk og tekstiler), og med virksomheder der har en stærk dansk tilknytning.
  7. Projektteamets kompetencer – Kort beskrivelse af teamets kompetencer og erfaringer med NCA og lignende regnskabstyper. Teamet kan bestå af konsulenter og/eller virksomhedens egne projektansvarlige.

Tidsplan

Efter ansøgning er indsendt, vurderer Miljøstyrelsen projektansøgningerne. Forventningen er, at der gives tilsagn og skrives kontrakt med de første to virksomheder primo september 2014.

Dato

Aktivitet

22. august

Frist for projektansøgninger

5. sept. 2014

Valg af to første virksomheder (afhængigt af finansieringsbehov kan der evt. vælges en tredje virksomhed) og fremsendelse af tilsagns- og afslagsbreve.

Primo sept. 2014

Projektopstartsmøde 

Nov. 2014

Statusmøde

Januar 2015

Statusmøde

Forår 2015

Projektet afsluttes og rapport offentliggøres.


Det er vanskeligt at estimere, hvor lang tid det tager at udarbejde en NCA, da det afhænger af de tilgængelige data. Et realistisk bud er omkring 8 måneder, hvis der er god fremdrift på opgaven, men vurderingen er, at det tager mellem 5 måneder og 1 år.

Hvad skal offentliggøres?

Et af formålene med indsatsen er at inspirere virksomheder til at udvikle og anvende NCA til at træffe mere ansvarlige beslutninger, til gavn for virksomheden og det globale miljø. Derfor ønskes regnskabet offentliggjort. Forventningen er ikke, at virksomheden skal offentliggøre alle data, men aggregerede data, der viser de miljømæssige hot-spots globalt. Forventningen er en rapport, der nogenlunde svarer til Novo Nordisk’s NCA.

Hvor kan man få flere oplysninger om initiativet?

For yderligere oplysninger kontakt Bo Gottlieb: 7254 4340/ 9136 5855,

På Miljøstyrelsens hjemmeside findes rapporter og tilgængelig information om Natural Capital Accounting

Miljøstyrelsen, Miljøteknologi, Strandgade 29, 1401 København K.