Virksomheders ressourceeffektivitet - affaldsforbrænding

Der søges tilskud til projekter , der udvikler, tester og/eller demonstrerer miljøeffektive teknologier indenfor affaldsforbrænding

Baggrund
I takt med øget genanvendelse af affald må det forventes, at brændværdi og kvalitet af det affald, som bortskaffes til forbrænding, vil falde. Derfor må affaldsforbrændingsanlæggene imødese udfordringer i forhold til forbrændingsprocessen og dermed også anlægseffektiviteten og i sidste ende overholdelse af emissionsgrænser.  Restprodukterne fra affaldsforbrændingsanlæg kan i et vist omfang genanvendes, men en stor del må fortsat bortskaffes til deponering.

Miljøstyrelsen fokuserer på projekter, som:
• Forbedrer sorteringen og neddelingen af affald til forbrænding
• Udvikling af anlægsteknologi til forbedret sortering af erhvervs- og dagrenovationsaffald med henblik på øget nyttiggørelse af udsorterede fraktioner
• Udvikling af anlægsteknologi til forbrænding af affald med reduceret forbrændingskvalitet
• Øger anlæggets samlede effektivitet fx ved genanvendelse eller nyttiggørelse af procesdelstrømme
• Reducerer emissioner fra affaldsforbrændingsanlæg
• Forbedrer kvaliteten af restprodukterne fra forbrændingsprocessen med henblik på øget nyttiggørelse

Tilbage til opslag - Virksomhedernes ressourceeffektivitet
Tilbage til hovedopslag - Program for grøn teknologi 2013

Sekretariatet for MUDP

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Du kan kontakte sekretariatet via mail på:

eller på telefon 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her