Udvikling af teknologier til øget udvinding af fosfor fra spildevandsslam og husdyrgødning.

Der kan søges om tilskud til udviklings-, test- og demonstration af teknologier til udvinding af fosfor fra asken ved forbrænding af spildevandsslam og husdyrgød-ning med henblik på at opnå størst mulig genanvendelse af indholdet af næringsstoffer, herunder fosfor, til plantegødning.


Baggrund
Den øgede fokus på fosfor som en begrænset ressource har sat gang i udviklingen af en række nye teknologier, der har til formål at udvinde fosfor fra en slamaske fremkommet ved forbrænding af spildevandsslam. Der findes i dag nogle teknologier, som kan udvinde fosfor fra slamaske, men hvor der mangler en demonstration/dokumentation af virkning af teknologien i praksis. Der vil således være mulighed for at søge støtte til test/demonstration af allerede udviklede teknologier, men også til udvikling af nye teknologier.

Der vil blive lagt vægt på løsninger med fokus på:
• Udnyttelse af fosfor fra asken fra det spildevandsslam og husdyrgødning, hvor fosfor i dag eller evt. fremover ikke udnyttes
• Teknologier, der både kan udnytte fosfor fra aske af husdyrgødning og af spildevandslam
• At fosforen ved de valgte teknologier kan oparbejdes til plantegødning
• Hvor meget fosfor det er muligt at udvinde og genanvende med den pågældende teknologi
• Hvor plantetilgængeligt fosforen er

I relation til udvikling af teknologier til øget udvinding af fosfor fra spildevandsslam har Miljøstyrelsen offentliggjort følgende rapporter:

• Innovationspartnerskabet for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam,
• Livscyklusvurdering og samfundsøkonomisk analyse for anvendelse af spildevandsslam

Spørgsmål kan rettes til:
Linda Bagge, Miljøstyrelsen, Jord&Affald, tlf. 7254 4156, e-mail:


Tilbage til opslag - Ressourcer og affald
Tilbage til hovedopslag - Program for grøn teknologi 2013

Sekretariatet for MUDP

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Du kan kontakte sekretariatet via mail på:

eller på telefon 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her