Pilotpartnerskab om "Vandet fra landet" - grundlag og betingelser

Afgrænsning af løsninger
Ansøgningen skal udpege væsentlige klimatilpasningsbehov og komme med forslag til udvikling af løsninger inden for veje og/eller vandløb, der dækker de definerede behov.

Ved afgørelse af om et projekt leverer klimatilpasningsløsninger inden for veje og/eller vandløb anvendes vej- og vandløbslovgivningen. ’Veje’ defineres som det, der hører under Vejloven og Lov om private fællesveje. ’Vandløb’ defineres som det, der hører under Vandløbsloven. Afgrænsningen er specificeret i ”Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand”, der kan ses på www.klimatilpasning.dk .

Deltagere i partnerskabet
Partnerskabet udmøntes i et bredt sammensat konsortium med deltagere fra for eksempel kommuner, regioner, forsyninger, virksomheder, forskningsinstitutioner og fonde.

En deltager i partnerskabet udpeges som lead og står for den direkte kontakt til Naturstyrelsen.

Læs om baggrunden for et pilotpartnerskab

Organisatorisk ramme
De enkelte konsortier bedes byde ind med forslag til organisering og styring af projektet, herunder bud på hvordan Miljøministeriet inddrages i helt overordnede strategiske beslutninger i projektet, og hvordan Erhvervs- og Vækstministeriet samt Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser kan følge projektet. Hermed er det hensigten, at også organiseringen af pilotpartnerskabet gerne må give inspiration til fremtidige partnerskaber.
Den endelige organisering af projektet fastlægges i samarbejde mellem Naturstyrelsen og det konsortium, som udvælges til opgaven.

Udvælgelse af konsortium
Ved udvælgelse af konsortium vil vurderingen af ansøgningerne primært vægtes ud fra følgende kriterier:
• De opstillede løsningers potentiale til at løse en væsentlig klimaudfordring
• Klimatilpasningsløsningens markedspotentiale, herunder eksportmuligheder
• Pilotpartnerskabets sammensætning, organisering og samlet egenfinansiering samt plan for at opnå yderligere ekstern finansiering
• Deltagernes faglige forudsætninger for at kunne løse opgaven, herunder erfaring med tilsvarende opgaver og indsigt i området
• Realistisk tidsplan og budget

Økonomi
Beløbsrammen for pilotpartnerskabet er på 4 mio. kr. Det forventes, at midlerne uddeles til ét konsortium.

Tilskuddet vil blive bevilget med grundlag i Bekendtgørelse nr. 456 af 25. april 2013 om miljøeffektiv teknologi

Til udviklingsaktiviteter dækker finansieringen fra Naturstyrelsen op til 50 % af udgifterne. Ved test- og demonstrationsaktiviteter dækkes op til 25 %. Små og mellemstore virksomheder har mulighed for at få dækket en højere andel, jf. bekendtgørelse nr. 456 af 25. april 2013 om miljøeffektiv teknologi.

Naturstyrelsen kan dække op til 100 % af udgifterne til brede informationsaktiviteter uden for partnerskabet, hvis resultat kommer en bredere kreds af virksomheder, den offentlige sektor eller samfundet i øvrigt til gode.

Offentlig støtte kan kumuleres med støtte fra andre lokale, regionale, nationale eller EU-ordninger til dækning af de samme støtteberettigede omkostninger. Dog kan der kun gives støtte op til den maksimale støtteprocent, jf. ovenfor. For uddybning heraf henvises til bekendtgørelse nr. 456 af 25. april 2013 om miljøeffektiv teknologi.

Egen medfinansiering fra parterne samt gearing fra fondsmidler og andre private støtteordninger vil indgå i vurderingen ved udvælgelse af partnerskabet.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om partnerskabets budget. Det skal udspecificeres, hvordan udgifterne forventes fordelt mellem partnerne på projektets overordnede aktiviteter.

Tilskuddet kan udbetales i rater efter aftale med Naturstyrelsen. Udbetaling af tilskud kan først finde sted, når udgifter til samarbejdet er afholdt i overensstemmelse med det givne tilsagn.

Tidsramme
Pilotpartnerskabet igangsættes ultimo 2013 og løber frem til ultimo 2015. Tilskuddet gives under det vilkår, at pilotpartnerskabet indledes senest et halvt år efter tilsagnet er givet, og at det fulde tilskud er anvendt senest ved udgangen af 2015. Konsortiet bedes fremlægge en samlet tidsplan for hele projektet inkl. midtvejsevaluering og projektafslutning herunder regnskabsaflæggelse.

Afrapportering
Ved projektets afslutning skal tilskudsmodtager aflevere en projektrapport på dansk. Afrapporteringen skal følge tilsagnskrivelsens krav.

Herudover forventes konsortiet at deltage i informationsaktiviteter, der udbreder projektets resultater, fx at afholde oplæg og producere artikler. Desuden medvirker modtagerne af puljemidlerne til rapportering af erfaringer til brug for offentliggørelse på www.klimatilpasning.dk .

Behandling af ansøgninger
Ansøgningerne behandles efter tidsfristens udløb den 2. september 2013. Ansøgningerne vurderes efter ovenstående kriterier givet de lever op til formalia. Svar på ansøgningerne forventes omkring den 1. oktober 2013.

Modtagere af tilskud får et tilsagn baseret på standardvilkår for modtagelse af tilskud knyttet til bekendtgørelse nr. 456 af 25. april 2013 om miljøeffektiv teknologi