Pilotpartnerskab om "Vandet fra landet"

Naturstyrelsen indkaldte ansøgninger om etablering og gennemførelse af et pilotpartnerskab for innovative klimatilpasningsløsninger.

Der kunne søges tilskud på op til 4 mio. kr. til etablering og drift af et pilotpartnerskab for innovative klimatilpasningsløsninger.

Partnerskabet skal have fokus på innovative kombinerede klimatilpasningsløsninger i eller i forbindelse med vandløb med henblik på at undgå oversvømmelse af byområder.

Partnerskabet skal forestå afdækning, udvikling og test af løsninger. Det vil være en fordel, hvis partnerskabet både har fokus på, at der udvikles løsninger for Øst- og Vestdanmark (sandede og lerede jorde). Det er et krav, at partnerskabet som minimum er sammensat af både vidensinstitutioner, offentlige myndigheder, forsyninger, og virksomheder.

Ansøgningsfrist var fredag d. 6. december 2013 kl.16. Der er lukket for ansøgninger


Der blev afholdt informationsmøde d. 26.11.2013 kl. 10.00-11.30 i Naturstyrelsen
, Haraldsgade 53, 2100 København Ø.
Læs præsentationsmaterialet fra informationmødet .

Baggrund
Klimatilpasning er på den nationale dagsorden efter hændelser som den 2. juli 2011 i København, hvor hovedstaden stod under vand. Regeringen har i regeringsgrundlaget sat fokus på, at klimatilpasning kommer ind i den kommunale planlægning. Kommunerne har indgået aftale med staten om at have indarbejdet klimatilpasning i kommuneplanlægningen inden udgangen af 2013. I arbejdet indtil nu har hovedfokus ligget på at klimasikre mod vandet i byerne. Vandet som kommer fra de rurale områder og løber til byen via vandløb har haft mindre fokus. Naturstyrelsen ønsker med nærværende partnerskab at sætte fokus på løsninger for vandhåndtering på landet som kan standse eller forsinke vand, der løber ind mod byerne. Håndteres vandet på landet vil indsatsen i byerne blive mindre. Tilsvarende gælder udgiften til at håndterer vandet. Det er ønsket, at partnerskabet yderligere kan skabe grundlag for udvikling af nye produkter og løsninger, der kan skabe vækst og arbejdspladser.

Partnerskabets opbygning og fokus
Partnerskabet skal udgøre en ramme for, at vidensinstitutioner, offentlige myndigheder og forsyninger i samarbejde med virksomheder kan afdække udfordringer og finde løsninger, der kan skabe grundlag for forretningsudvikling af løsninger. Partnerskabet skal i begrænset omfang kunne iværksætte samarbejder med henblik på test og udvikling af konkrete produkter.

Partnerskabet skal etableres mellem vidensinstitutioner og offentlige myndigheder og forsyninger i et øst og/eller vestdansk oplandsområde til et åsystem. Virksomhederne kan inddrages i partnerskabet enten tidligt eller sent i forløbet. For at sikre koordination og lead på opgaven skal partnerskabet udvikles og facililteres af et sekretariat/projektansvarlig, der har det overordnede ansvar over partnerskabets gennemførelse.
Partnerskabet skal have ophæng i en anerkendt institution, som har etableret et tæt samarbejde med et bredt udsnit af virksomheder som beskæftiger sig med vandhåndtering, og som har erfaring med samarbejde om vandhåndteringsløsninger.
Det skal sandsynliggøres, at et opnået tilskud både kan sikre afdækning af udfordringer/løsninger i et øst og/eller vestdansk eksempel, samt kan sikre etablering af et innovationsskabende netværk mellem partnerskabets medlemmer. Det er endvidere ønsket, at virksomheder gøres klar til at kunne indgå i fremtidige samarbejder med aktører, der kan fremme en videreudvikling af produkter og forretningsmodel. Eksempler på dette er Klimaspring.
Partnerskabet kan både gennemføre bredt målrettede aktiviteter og mere snævre teknologi- og produktudviklingsaktiviteter i samarbejde med konkrete virksomheder. Tilskudsprocenten fastsættes i forhold til de konkrete aktiviteter, således, at der til teknologiudvikling (herunder produktudvikling) samt test og demonstration skal stilles med en ekstern medfinansiering. Se nærmere om tilskudsprocenter under afsnittet "Hvor meget kan der gives i tilskud".

Pilotpartnerskabet skal samtidig levere erfaringer, som kan anvendes som inspiration for lignende fremtidige partnerskaber, hvor offentlige/private partnere samarbejder om at skabe innovation og vækst.

Pilotpartnerskabet om innovative klimatilpasningsløsninger har baggrund i regeringens innovationsstrategi, ”Danmark Løsningernes Land” samt Regeringens Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger.

Læs mere om partnerskabets formål, indhold og hvordan man søger
Find ansøgningsskema
Læs standardvilkår for modtagelse af støtte

Spørgsmål kan rettes til Naturstyrelsen, på tlf. 72 54 30 00. Kontaktpersoner er Lone Ververs Jansson og René Paul Hansen.

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her