Pilotpartnerskab om genanvendelse af vand og brug af sekundavand i industrien - grundlag og betingelser

Afgrænsning af løsninger
Ansøgningen skal udpege forventede muligheder for vandeffektivitet i den/de industrier der adresseres samt fremhæve forventet potentiale i at anvende og udbrede nye løsninger.

Deltagere i partnerskabet
Partnerskabet udmøntes optimalt i et bredt sammensat konsortium/platform med deltagere fra teknologiproducenter, vandselskaber, vidensinstitutioner, myndigheder, store vandforbrugere og internationale aktører.

En deltager i partnerskabet udpeges som lead og står for den direkte kontakt til Naturstyrelsen.

Læs om baggrund for pilotpartnerskab


Organisatorisk ramme
De enkelte konsortier bedes byde ind med forslag til organisering og styring af projektet, herunder bud på hvordan Miljøministeriet inddrages i overordnede strategiske beslutninger i projektet, og hvordan Erhvervs- og Vækstministeriet samt Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser kan følge projektet. Hermed er det hensigten, at også organiseringen af pilotpartnerskabet gerne må give inspiration til fremtidige partnerskaber.
Den endelige organisering af projektet fastlægges i samarbejde mellem Naturstyrelsen og det konsortium, som ydes tilskud.

Udvælgelse af konsortium

Ved  vurderingen af ansøgningerne lægges der særligt vægt på:

1. De opstillede løsningers potentiale til at bidrage til nedbringelse af vandforbrug (30 %).

2. Teknologiudvikling og/eller udvikling af systemløsninger, herunder anvendelse af kendt teknologi i nye sammenhænge (30 %).


Ved vurderingen vil der i øvrigt blive lagt vægt på:

3. Løsningernes markedspotentiale, herunder eksportmuligheder (10 %).
4. Vidensdeling med myndigheder mfl. (herunder bidrag til EU proces) (10 %).

5. Deltagersammensætning og organisering, herunder bred repræsentation af interessenter, projektledelse og faglige kompetencer (10 %).

6. Samlet pris, som vurderes ud fra mest-for-pengene princippet, grad af egenfinansiering samt plan for opnåelse af yderligere ekstern finansiering (10 %).


Ansøgningen skal ud over budget indeholde en realistisk tidsplan, hvor det kan være relevant at skitsere hvorledes følgende punkter vil blive håndteret:

• Beskrivelse af vandforbruget og produktionen på tidspunktet for projektets opstart.
• Skabelse af dokumentationsgrundlag for de aktuelle forbrug – evt. ved at udvikle måleteknologier, der bliver til styringsteknologier.
• Identificering af hvor de gevinstrealiserende indsatser er størst eller vigtigst.
• Gennemførelse af analyser og inddragelse af alle aktører i udvikling af  scenarier, der opfylder optimeringsmål, produktivitetsmål og arbejdsproces mål.
• Realisering af de mest relevante initiativer med udvikling af nye produktionsformer, der optimerer brugen af eksisterende teknologi og eksisterende produktionsapparat.
• Identifikation af behovet for nye og vandbesparende, recirkulerende og vandtype-differentierende teknologier. Herunder overvejelser over, hvordan vandforbruget kan fordeles over døgnet af hensyn til infrastrukturen og kapaciteter.
• Test af nye teknologiske og produktionsmæssige løsninger.
• Standardisere og skalere løsningerne efter at besparelser og kvalitet er dokumenteret.

Det er ikke et krav, at alle punkterne bliver adresseret.

Økonomi
Beløbsrammen for pilotpartnerskabet er på 7,5 mio. kr., der tilsigtes uddelt til ét samlet konsortium/platform. Mindre partnerskaber kan blive imødeset, hvis det ud fra en samlet vurdering er muligt inden for den økonomiske ramme.

Til udviklingsaktiviteter dækker finansieringen fra Naturstyrelsen op til 50 % af udgifterne. Ved test- og demonstrationsaktiviteter dækkes op til 25 %. Små og mellemstore virksomheder har mulighed for at få dækket en højere andel, jf. bekendtgørelse nr. 456 af 25. april 2013 om miljøeffektiv teknologi.

Naturstyrelsen kan dække op til 100 % af udgifterne til brede informationsaktiviteter der rækker udover selve  partnerskabet, hvis resultat kommer en bredere kreds af virksomheder, den offentlige sektor eller samfundet i øvrigt til gode.

Offentlig støtte kan kumuleres med støtte fra andre lokale, regionale, nationale eller EU-ordninger til dækning af de samme støtteberettigede omkostninger. Dog kan der kun gives støtte op til den maksimale støtteprocent, jf. ovenfor. For uddybning heraf henvises til bekendtgørelse nr. 456 af 25. april 2013 om miljøeffektiv teknologi.

Egen medfinansiering fra parterne samt gearing fra fondsmidler og andre private støtteordninger vil indgå i vurderingen ved udvælgelse af partnerskabet.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om partnerskabets budget. Det skal udspecificeres, hvordan udgifterne forventes fordelt mellem partnerne på projektets overordnede aktiviteter.

Tilskuddet kan udbetales i rater efter aftale med Naturstyrelsen. Udbetaling af tilskud kan først finde sted, når udgifter til samarbejdet er afholdt i overensstemmelse med det givne tilsagn.

Tidsramme
Pilotpartnerskabet igangsættes ultimo 2013 og løber frem til ultimo 2015. Tilskuddet gives under det vilkår, at pilotpartnerskabet indledes senest et halvt år efter tilsagnet er givet, og at det fulde tilskud er anvendt senest ved udgangen af 2015. Konsortiet bedes fremlægge en samlet tidsplan for hele projektet inkl. midtvejsevaluering og projektafslutning herunder regnskabsaflæggelse.

Afrapportering
Ved projektets afslutning skal tilskudsmodtager aflevere en projektrapport på engelsk. Afrapporteringen skal følge tilsagnskrivelsens krav.

Herudover forventes konsortiet at deltage i informationsaktiviteter, der udbreder projektets resultater, eksempelvis bidrage til aktiviteter under Det Europæiske Innovationspartnerskab på vand (EIP Water).

Behandling af ansøgninger

Ansøgningerne behandles efter tidsfristens udløb den 18. november 2013, kl. 12.

Ansøgningerne vurderes af uafhængige eksperter efter ovenstående kriterier givet de lever op til formalia.

Ansøgerne vil have mulighed for at kommentere på en vurdering af ansøgningen i perioden 25. – 27. november 2013. Svar på ansøgningerne forventes primo december 2013.

Se yderligere formalia i Standardvilkår for modtagelse af støtte.MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her