Pilotpartnerskab om genanvendelse af vand og brug af sekundavand i industrien - formål og indhold

Formål
Pilotpartnerskabet skal bidrage til at øge forbruget af sekundavand, så det bliver et reelt supplement til drikkevandsforsyningen i Danmark.

Partnerskabet skal have som formål at fremme muligheden for, at flere produktionsvirksomheder kan optimere deres vandforbrug, herunder ved bedre udnyttelse af andre vandkilder end vand fra grundvandsboringer (der typisk anvendes til drikkevand). Der ønskes særligt fokus på teknologi- og systemløsninger til industrielle processer, som må anses for at have et stort markedspotentiale. Potentialet i at anvende og udbrede nye løsninger kan eksempelvis være fokuseret om ny teknologi og viden eller tilretning af eksisterende teknologi.

Det skal i partnerskabet vurderes, om det vil kunne fremme anvendelse af alternative vandkilder, hvis der ændres på gældende regulering (både nationalt og i EU). Det forudsættes i den forbindelse, at det dokumenteres, at nye teknologier/processer er sikre for borgerne og samtidig bidrager med en miljømæssig fordel.

Pilotpartnerskabet skal være en case for, hvordan et offentlig-privat samarbejde kan udvikle og afprøve innovative løsninger, der bidrager til at løse vandressourceudfordringer både i Danmark og globalt.

Partnerskabet skal levere erfaringer, der kan anvendes som inspiration for opbygning af lignende partnerskaber, hvor en bred vifte af interessenter samarbejder om at skabe innovation og vækst i forbindelse med løsningen af en samfundsudfordring.

Baggrund
Det fremgår af regeringens innovationsstrategi, at der i 2013 skal etableres et pilotpartnerskab om bedre udnyttelse af alternative vandkilder, der skal fremme teknologiudviklingen og se på, om den nuværende regulering er tidssvarende og tilstrækkelig innovationsfremmende.

Pilotpartnerskabet skal via nye samarbejdsformer med involvering af offentlige myndigheder, videninstitutioner, vandselskaber, store vandforbrugere, internationale aktører og teknologiproducenter være med til at indfri et mål om en markant større anvendelse af sekundavand om 5 år.

Det fremgår af regeringens handlingsplan for vand, bio & miljøløsninger, at regeringen ønsker at fremme muligheden for, at flere produktionsvirksomheder kan optimere deres vandforbrug. Der igangsættes derfor inden for rammerne af innovationsstrategien et pilotpartnerskab om bedre udnyttelse af alternative
vandkilder (sekundavand) med særligt fokus på teknologi- og systemløsninger til industrielle processer. Industrielle processer skal i denne forbindelse forstås bredt, således at det i høj grad også involverer fx landbrug og øvrige fødevarevirksomheder, som typisk er meget store vandforbrugere.

EU-kommissionen forbereder at komme med forslag til EU regulering for vandgenbrug i 2015. Pilotpartnerskabet skal støtte op om det danske bidrag til EU-kommissionens arbejde om at øge vandgenbruget i EU og kan få en central rolle i forhold til videndeling og dansk input til kommende EU regulering. Dette kan fx være ved at partnerskabet ansøger om at blive en action group under det europæiske innovationspartnerskab på vand (EIP Water).

Pilotpartnerskabet skal ”skabe en platform, der vil gøre det muligt at:

• Øge forbruget af sekundavand, så det bliver et reelt supplement til drikkevandsforsyningen i Danmark.
• Sænke forbruget af vand af drikkevandskvalitet med 10 pct. hos større danske produktionsvirksomheder.
• Ændre regulering, så sekundavand kan anvendes, hvor det ikke indebærer sundhedsrisici
• Dokumentere sekundavandsteknologiernes sikkerhed for borgerne samt effekter på miljø, klimatilpasning og økonomi. ”

(Citat fra Regeringens Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger)

Partnerskabet skal indgå som erfaringsopsamling for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Læs rapport om forstudie udarbejdet af Rambøll (PDF)

 

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her