Partnerskab om substitution - mere om ansøgning

Hvem kan søge?

Hovedansøger kan være en enkelt institution eller et konsortium af flere parter som f.eks. et samarbejde mellem en række universitetsinstitutter. I partnerskabet kan indgå universiteter, GTS-institutter, private virksomheder, NGO’er, brancheorganisationer o.l. Den juridiske hovedansøger skal i alle tilfælde være et universitet, et GTS institut eller tilsvarende. Der fastsættes en tilskudsprocent for hver deltager i et konsortium.

Partnerskabet skal have ophæng i en internationalt orienteret og anerkendt institution, som har etableret et tæt samarbejde med et bredt udsnit af danske og også gerne udenlandske produktionsvirksomheder. Partnerskabet må gerne etableres i direkte samarbejde med udenlandske universiteter og vidensinstitutioner.

Partnerskabet skal til sammen have indgående viden om kemiske stoffer og materialer, til deres funktion i produktionsprocesser og produktudvikling, og det skal kunne levere korte kurser, værktøjer og andre former for kompetenceoverførsel og vidensformidling til virksomheder m.fl. og bidrage til demonstration af nye teknologier og designmetoder.

 

Ansøgning

Ansøgningsfrist var fredag 15. august 2014, kl.12  (der er lukket for ansøgninger)

Ved udfyldelse af ansøgningsskema bemærk desuden følgende: 

  • Titel. Titlen på partnerskabet skal være sigende for indholdet af ansøgningen, men samtidig kort og mundret.
  • Deltagere. Anfør andre deltagere i partnerskabet  
  • Dokumentation for hovedansøgers kompetencer i forhold til opgaven. Der skal vedlægges dokumentation fra de seneste tre år for dette f.eks. i form af forskningsbevillinger hjemtaget i åben konkurrence, peer-reviewed publikationer, eksterne evalueringer samt relevante opgaver løst for eksterne parter som private virksomheder og offentlige institutioner mv.  Der kan indgå udtalelser fra eksterne samarbejdspartnere.
  • Dokumentation for hovedansøgerens samarbejde med produktionsvirksomheder. Det forudsættes, at hovedansøgeren har et innovationsorienteret samarbejde med virksomheder i den private sektor. Der skal vedlægges fra de seneste tre år en oversigtlig liste over ansøgers samarbejde med danske og gerne udenlandske produktionsvirksomheder.
  • Formidling. Partnerskabet skal som minimum offentliggøre en årlig rapport, der beskriver det forløbne års arbejde, herunder overvejelser om, hvordan centeret kan videreføres. Når bevillingen er brugt op, skal afleveres en slutrapport til Miljøstyrelsen om centerets indsats samt med anbefalinger til, hvordan partnerskabets aktiviteter kan videreføres i en form, der er selvfinansierende.
  • Hvilke typer udgifter kan indgå i budgettet? Løn til forskning, udvikling af metoder og værktøjer, sekretariat mv.; Udgifter til apparatur, der er nødvendigt for partnerskabets virke (skal evt. afskrives over en passende tidsperiode); Udgifter til rejser, afholdelse af seminarer og kurser, udvikling og drift af en hjemmeside, offentliggørelse og distribution af resultater. Udgifter til særskilte virksomhedsprojekter om udvikling og innovation af konkrete produkter skal medtages som et særskilt punkt, da disse midler skal udmøntes efter nærmere ansøgning fra virksomhederne til Miljøstyrelsen. Udgifter til lokaler og bygninger herunder drift af disse, kan ikke medtages i budgettet.