Partnerskab om substitution - formål og indhold

Partnerskabets mål og fokuspunkter

Partnerskabet skal bidrage til udvikling af det danske samfund hen imod en cirkulær økonomi, hvor produkter ikke indeholder problematiske miljø- og sundhedsskadelige stoffer og materialer. Der skal i særlig grad fokus på, at små- og mellemstore virksomheder får bedre muligheder for at reducere anvendelsen af problematiske kemikalier og kemikalier, der er en barriere for efterfølgende genanvendelse af produkter og materialer.  Med problematiske stoffer menes f.eks. stoffer, der lever op til kriterierne for Kandidatlisten i REACH, den danske liste over uønskede stoffer m.m.

Det forudsættes, at arbejdet i partnerskabet baserer sine aktiviteter på ”state-of-art” viden inden for partnerskabets arbejdsfelt. Der kan opbygges ny viden, men vidensopbygning er ikke et selvstændigt formål med partnerskabet, der først og fremmes skal bidrage til at understøtte innovation indenfor det miljømæssige formål med partnerskabet.  Innovation kan omfatte nye eller væsentligt forbedrede fysiske produkter, tjenester, processer, mv., der bidrager til formålet. Det er yderligere et fokus, at dette arbejde bidrager til at forbedre danske virksomheders konkurrenceevne.

Et vigtigt fokuspunkt er udviklingen og formidlingen af interaktive substitutionsværktøjer, hvor små- og mellemstore virksomheder kan få rådgivning om, hvordan de konkret kan identificere problematiske stoffer, der er typiske for bestemte materialer og hvordan de kommer videre med at få udfaset problematiske kemikalier. Det kan f.eks. være løsninger i form af en portal, hvor virksomheder/interessenter kan stille konkrete spørgsmål og få løst opgaver gennem ”crowd sourcing” med fokus på specifikke brancher eller funktioner i produkter eller produktionsprocesser. 

De udviklede løsninger skal integrere og videreudvikle eksisterende databaser og beregningsværktøjer samt kombinere forskningsbasseret viden om kemiske stoffer og materialers egenskaber i produkter og processer med et stærkt erhvervssamarbejde med henblik på at:

  •  problematiske kemiske stoffer og materialer substitueres med mindre problematiske kemikalier eller processer
  • produkter er fri for miljø- og sundsskadelige kemiske stoffer og materialers, der udgør en barriere for efterfølgende genanvendelse
  • kemiske processer optimeres, så brugen af problematiske kemikalier minimeres, og mængden af affald reduceres
  • værktøjer til systematisk design af processer og produkter uden brug af problematiske kemiske stoffer og materialer videreudvikles

Anvisning af metoder og værktøjer f.eks. som QSAR til vurdering af alternative kemiske stoffers miljø- og sundhedsegenskaber skal så vidt muligt indgå i grundlaget for de udviklede løsninger.

Partnerskabet skal sikre koordinering og synergi med kommende relevante indsatser under regeringens kemikalieindsats og ressourcestrategier. Partnerskabet skal i relevant omfang benytte erfaringer og viden fra eksisterende platforme og portaler for substitution, som f.eks. SUBSPORT og gerne spille ind hertil f.eks. i form af cases.

Styring

Med henblik på at koordinere og løbende styre indsatsen under partnerskabet vil der blive tilknyttet en bestyrelse/advisory board, der vil blive udpeget af Miljøstyrelsen i forbindelse med afsendelsen af tilsagn om tilskud.

Varighed og tilskudsprocent

Der er tale om en éngangsbevilling. Midlerne er reserveret med en finanslovaftale i 2013 og er fordelt på perioden 2014 – 2017 på følgende måde: Der er 2,1 mio. kr. til rådighed i 2014, 4,6 mio. kr. i 2015, 3,6 mio. kr. i 2016 og 3,6 mio. kr i 2017. Tilsagn om tilskud vil således blive givet under forudsætning af, at de nødvendige midler konkret afsættes på FL2015, FL2016 og FL2017 jf. finanslovsaftalen.

Det skal så vidt muligt sandsynliggøres, at et opnået tilskud kan sikre etablering og drift af partnerskabet i 4 år og herefter, at partnerskabet ville kunne blive selvfinansierende.

Der er ikke som udgangspunkt et krav om medfinansiering af partnerskabet, men ansøgninger, hvor det er dokumenteret, at der er synergi med de øvrige aktiviteter og prioriteringer, som deltagerne i partnerskabet har, vil blive foretrukket. I det omfang at der i aktiviteterne indgår konkrete teknologiudvikling/produkt-udviklingsaktiviteter/innovationer med inddragelse af udvalgte virksomheder, der opnår en forretningsmæssig fordel af aktiviteterne, skal der leveres medfinansiering. Ved fastlæggelse af tilskuddet følges her de projektkategorier og tilskudsprocenter, som gælder for det Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) jf. Bek. nr. 456/2013 om miljøeffektiv teknologi

Ansøgerne skal komme med forslag til, hvor stor en andel af budgettet, der skal anvendes til teknologiudvikling/produkt-udviklingsaktiviteter/innovationer i private virksomheder, hvor projektaktiviteten vil være at betragte som statsstøtte.  Denne del af budgettet skal efterfølgende udmøntes ved at virksomhederne særskilt søger tilskud efter en standardiseret procedure, således at budget, medfinansiering og tilskudsprocent godkendes i Miljøstyrelsen. Substitutionspartnerskabet indgår som underleverandører i disse virksomhedsprojekter.

Som en særlig aktivitet skal det indgå i partnerskabets opgaver i løbet af den periode, som tilskuddet omfatter, at arbejde for at blive ”selvfinansierende” – f.eks. via medfinansiering fra virksomheder, deltagelse i INNO+ projekter, højteknologiprojekter, strategiske forskningsprojekter, regionalfondsmidler samt deltagelse i EU-finansierede projekter i regi af Horizon 2020, Life miljø etc.