MUDP - Ansøgningsrunde 2017

Bestyrelsen for MUDP indkaldte ansøgninger til Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram – MUDP 2017.

Opslaget er offentliggjort den 3. februar 2017.

MUDP har plads til både små og store projekter, der fremmer innovative og nytænkende ideer og projekter, der kan bidrage til en grønnere verden og danske arbejdspladser. Programmet har tre puljer, a) Demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala (fyrtårnsprojekter), b) Udviklings-, test- og demonstrationsprojekter samt c) Grøn Innovationspulje. De tre puljer giver tilsammen både små og store virksomheder gode muligheder for at søge tilskud til projekter, hvor der udvikles, testes og demonstreres nye miljøteknologiske løsninger.

Der kunne i 2017 indsendes ansøgninger indenfor alle de områder, som MUDP dækker, herunder vand og klimatilpasning, cirkulær økonomi og genanvendelse af ressourcerne i affaldet, renere luft, kemi, jord, bæredygtigt byggeri og mindre støj. Bestyrelsen prioriterer i sin handlingsplan for 2017 iværksættelse af projekter indenfor områderne cirkulær økonomi, luft, vand og klimatilpasning. 

Bestyrelsen har en vision om, at Danmark skal gøre sig gældende i den globale konkurrence om udvikling af bæredygtige teknologiske løsninger og effektiv ressourceudnyttelse, der kan skabe grobund for fremtidig vækst og velstand. Der kan derfor søges om tilskud til at gennemføre projekter i både Danmark og udlandet. Om jeres projekt har en klar international dimension eller er målrettet en konkret miljøudfordring i lokalsamfundet er dog ikke det vigtigste – det vigtigste er, at jeres projekt bidrager positivt til miljø, vækst og eksport.

Bestyrelsen prioriterer projekter med det største miljø- og erhvervsmæssige potentiale. Derfor lægger bestyrelsen særlig vægt på, at potentialerne i MUDP-ansøgninger og -projekter er godt dokumenteret. Under programmet prioriteres både mindre udviklings- og demonstrationsprojekter og større fyrtårnsprojekter, hvor dansk miljøteknologi demonstreres i fuld skala. Sigtet er både udvikling af nye løsninger, reduktion af danske virksomheders ressourceomkostninger og øget eksport. Bestyrelsen er herunder opmærksom på, at nye teknologiske potentialer som fx Big Data nyttiggøres i udviklingen af nye miljøteknologiske løsninger.

Der er i alt ca. 80 mio. kr. til rådighed til Demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala (fyrtårnsprojekter) samt Udviklings-, test- og demonstrationsprojekter og ca. 19,5 mio. kr. til Grøn Innovationspulje. Du finder en nærmere beskrivelse af puljerne herunder.

Der kunne indsendes ansøgninger inden for 3 puljer: