Fyrtårnsprojekter 2022

Bestyrelsen for MUDP giver i 2022 tilskud til fyrtårnsprojekter. Der er reserveret ca. 56 mio. kr. til fyrtårnsprojekter.

Et fyrtårnsprojekt er et demonstrationsprojekt, som etablerer og demonstrerer nye miljøteknologiske løsninger i fuld skala. Projekterne involverer typisk flere aktører og bidrager til at fremme samarbejde på tværs af brancher. Fyrtårnsprojekterne kan eventuelt kombinere flere løsninger og teknologier og dermed også demonstrere helhedsløsninger.

Det er et krav til fyrtårnsprojekterne, at de fører til miljøbeskyttelse, som rækker videre end de eksisterende standarder i Danmark og EU. Det skal være sandsynligt, at fyrtårnsprojektet kan fungere videre på markedsvilkår, når tilskuddet er brugt.

Herudover er det et krav, at slutrapporteringen af ​​et fyrtårnsprojekt indeholder en uvildig tredjepartsevaluering af, i hvilken grad projektet realiserer de miljøforbedringer i projektperioden, som fremgår af ansøgningen.

Tilskud til fyrtårnsprojekter kan bygge oven på i forvejen planlagte investeringer, idet tilskuddet skal give tilskyndelse til, at det samlede anlæg repræsenterer noget unikt i indsatsen for et bedre miljø. MUDP yder kun tilskud til de yderligere investeringsomkostninger, som kræves for at opnå den forbedrede miljøeffekt udover gældende standarder.

Hent MUDP's vejledning om, hvordan projektansøgere kan organisere sig i et fyrtårnsprojekt

Læs om MUDP-projekter i udlandet her

Det forventes hos fyrtårnsprojekter:

 • bidrager til at udvikle, teste, etablere og demonstrere ny miljøteknologi, der er klar til implementering
 • har særlig demonstrationsværdi både i Danmark og udlandet ved f.eks. at have høj nyhedsværdi eller ved at udvikle en innovativ miljøteknologisk løsning og bidrage til miljøforbedringer på de prioriterede områder
 • demonstrerer, at den etablerede miljøløsning kan fungere i en længere periode efter projektets afslutning
 • bidrager med miljøløsninger på områder, hvor der er stort potentiale for beskæftigelse og eksport
 • er forankret i FN's verdensmål om miljøbeskyttelse.

Fokus i 2022

Bestyrelsen for MUDP lægger overordnet vægt på projekternes potentiale for at bidrage til opfyldelse af FN's verdensmål. Det vil sige at stoppe tilbagegangen af ​​biodiversitet og natur, bremse den globale opvarmning, tilpasse samfundet til et ændret klima, beskytte menneskers sundhed mod forurening og give alle adgang til rent vand, ren luft og rig natur og bidrage til at sikre bæredygtigt forbrug af jordens ressourcer.

I år har MUDP særligt fokus på miljøteknologiske projekter, der ligger inden for følgende områder:

 • Rent vand og ren luft
 • Cirkulær økonomi
 • Miljøfarlige stoffer og bedre kemi
 • Vild natur, biodiversitet og klima

Fokusområderne er nærmere beskrevet her.

Bemærk, at hvis ideen er god, og projektet understøtter MUDP's strategi og de tværgående kriterier, kan det dog godt modtage tilskud, selvom det ikke falder under de områder, bestyrelsen har særligt fokus på i 2022.

Hvem kan søge?

 •          Private og offentlige virksomheder*
 •          Offentlige og private forskningsinstitutioner
 •          Selvejende institutioner 
 •          Brancheorganisationer og lignende organisationer
 •          Foreninger samt grupper eller sammenslutninger af ovennævnte
 •          Privatpersoner

*Særligt offentlige virksomheder skal være opmærksomme på, at projekternes egenfinansiering ikke må stamme fra andre offentlige midler, læs mere under " Tilskudssatser ".

Det er tilladt at søge om tilskud til projekter i både Danmark og udlandet.

Læs om MUDP-projekter i udlandet her

Indsendelse af ansøgninger

Ansøgere skal indsende et udfyldt og underskrevet ansøgningsskema samt budgetskema. Det gælder alle projekttyper. Find ansøgningsmaterialet til højre på denne side.

Ansøgninger skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 23. august 2022, kl. 12.00Ansøgninger modtaget efter fristen vil ikke komme i betragtning.

Ansøgninger skal sendes til:

E-mail:  Obfuscated Email

Emnefeltet mærkes med: ”MUDP fyrtårn 2022 - (anfør projekttitel)”. Vedhæft venligst ansøgningsskema med underskrift og budgetskema i PDF-format.

Læs mere:  Projekttyper, tilskudsprocenter, vurderingskriterier

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist 23. august 2022 kl. 12.00. Forventet svar november 2022.

Få sparring på din projektidé

Alle, som overvejer at søge tilskud gennem MUDP, har mulighed for at trykprøve idéen over for en medarbejder i MUDP's sekretariat. Det er en god idé at benytte sig af denne mulighed for feedback, før man skriver selve ansøgningen, men det er ikke en forudsætning for at søge tilskud.

Alle projekttyper kan løbende indsendes en 1-sides beskrivelse af en projektidé, hvorefter og medarbejder fra sekretariatet vil give en uformel sparring over telefonen. Benyt den særlige skabelon beskrivelse af projektideen:  Skabelon til MUDP-projektideer

Projektbeskrivelsen sendes til  Obfuscated Email  (emnefeltet mærkes med ”MUDP sparring 2022 – (anfør projektemne)”.

Vi tilstræber at svare inden for en uge.

Særligt for fyrtårnsprojekterne vil der også være mulighed for mundtligt at fremlægge din idé for en af ​​MUDP-sekretariatets medarbejdere og få feedback. Benyt den særlige skabelon til brug for fyrtårns-pitch:
Skabelon til fyrtårns-pitch

Send den sammen med en anmodning om pitch-møde til Obfuscated Email (emnefeltet mærkes med ”MUDP fyrtårnspitch 2022 – (anfør projektemne)”.

Fristen for fremsendelse af anmodningen er den 1. marts 2022. Pitch-mødet forventes at blive afholdt via Skype i uge 11 og 12.

Bemærk, at dette ikke er en forudsætning for at søge tilskud fra MUDP.

Kontakt MUDP

E-mail:  Obfuscated Email

Tlf.:  72 54 40 00

Vil du vide mere?
Se venligst under  Ofte stillede spørgsmål , hvis du har spørgsmål vedrørende ansøgningen eller ansøgningsprocessen.