Forprojekter 2022

Bestyrelsen for MUDP giver i 2022 tilskud til forprojekter. Der er reserveret cirka 7,5 mio. kr. samlet til ETV- og forprojekter.

Igen i år kan små og mellemstore virksomheder søge tilskud til forprojekter i en særskilt runde med kortere sagsbehandlingstid. Ansøgere kan derfor forvente at få svar allerede inden sommerferien.

Et forprojekt giver mulighed for at analysere og vurdere potentialet i en projektidé og kan bruges til at afklare de tekniske forhold, som optakt til et evt. senere udviklingsprojekt. Et forprojekt kan afdække styrker og svagheder, muligheder og risici samt kortlægge de ressourcer, der er nødvendige for at gennemføre et egentligt miljøteknologisk udviklingsprojekt.

Der gives 70 procent i tilskud, og der kan maksimalt søges om 500.000 kr. i tilskud, som bevilges på grundlag af EU's de minimis-regler.

Fokus i 2022

Bestyrelsen for MUDP lægger overordnet vægt på projekternes potentiale for at bidrage til opfyldelse af FN's verdensmål. Det vil sige at stoppe tilbagegangen af ​​biodiversitet og natur, bremse den globale opvarmning, tilpasse samfundet til et ændret klima, beskytte menneskers sundhed mod forurening og give alle adgang til rent vand, ren luft og rig natur og bidrage til at sikre bæredygtigt forbrug af jordens ressourcer.

I år har MUDP særligt fokus på miljøteknologiske projekter, der ligger inden for følgende områder:

  • Rent vand og ren luft
  • Cirkulær økonomi
  • Miljøfarlige stoffer og bedre kemi
  • Vild natur, biodiversitet og klima

Fokusområderne er nærmere beskrevet her.

Bemærk, at hvis ideen er god, og projektet understøtter MUDP's strategi og de tværgående kriterier, kan det dog godt modtage tilskud, selvom det ikke falder under de områder, bestyrelsen har særligt fokus på i 2022.

Hvem kan søge?

  •          Private og offentlige virksomheder*
  •          Offentlige og private forskningsinstitutioner
  •          Selvejende institutioner 
  •          Brancheorganisationer og lignende organisationer
  •          Foreninger samt grupper eller sammenslutninger af ovennævnte
  •          Privatpersoner

*Særligt offentlige virksomheder skal være opmærksomme på, at projekternes egenfinansiering ikke må stamme fra andre offentlige midler, læs mere under "Tilskudssatser".

Det er tilladt at søge om tilskud til projekter i både Danmark og udlandet.

Læs om MUDP-projekter i udlandet her

Indsendelse af ansøgninger

Ansøgere skal indsende et udfyldt og underskrevet ansøgningsskema samt budgetskema. Det gælder alle projekttyper. Find ansøgningsmaterialet til højre på denne side.

Ansøgninger skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 22. marts 2022, kl. 12.00Ansøgninger modtaget efter fristen vil ikke komme i betragtning.

Ansøgninger skal sendes til:

E-mail:  Obfuscated Email

Emnefeltet mærkes med: ”MUDP Forprojekt 2022 - (anfør projekttitel)”. Vedhæft venligst ansøgningsskema med underskrift og budgetskema i PDF-format.

Læs mere:  Projekttyper, tilskudsprocenter, vurderingskriterier

Ansøgningsfrist

22. marts 2022 kl. 12.00. Forventet svar inden sommerferien

Kan min idé blive et MUDP-projekt?

Før du skriver din ansøgning, har du mulighed for at indsende en 1-sidet projektidé til MUDP-sekretariatet og få feedback.

Projektidéen sendes til Obfuscated Email . Emnefeltet mærkes med ”MUDP sparring 2022 – (anfør: projektemne)”.

Du vil efterfølgende få en uformel tilbagemelding og sparring på din projektidé fra en af ​​sekretariatets medarbejdere. Vi tilstræber at svare inden for en uge.

Hent skabelon til projektbeskrivelsen her.

Bemærk, at dette ikke er en forudsætning for at søge tilskud fra MUDP.

Kontakt MUDP

E-mail: Obfuscated Email

Tlf. : 72 54 40 00

Vil du vide mere?
Se: Ofte stillede spørgsmål