Bestyrelsens fokus i 2022

MUDP fokusområder 2022

I 2022 ser MUDP-bestyrelsen blandt andet behov for nye innovative løsninger inden for følgende områder:

RENT VAND OG REN LUFT

Luftforurening og vigtigheden af ​​ren luft for menneskers sundhed er i stigende omfang på dagsordenen både nationalt og internationalt. På vandområdet er der stigende fokus på at sikre leje drikkevand til hele verdens befolkning. MUDP ønsker at fremme danske virksomheders styrkeposition på verdensmarkedet for udvikling og eksport af nye vand- og luftteknologier. Samtidig anerkendes et behov for mere ressourceeffektiv produktion i vandsektoren. På luftområdet ønsker MUDP at fremme nulemissionsløsninger til virksomheder og borgere i områder uden kollektiv varmeforsyning og uden fælles kloakering. Manglende vedligeholdelse af løsninger, der er udviklet til reduktion af luftforurening, bidrager til luftforurening, hvilket MUDP også har fokus på.

MUDP understøtter projekter, der eksempelvis har fokus på følgende:

 • Ressourceeffektiv produktion, hvor vandsektorens tab af ressourcer, vand og energi reduceres
 • Nye metoder til at sikre rent drikkevand uden pesticider og kemikalier fra tabspladser og forurenede grunde
 • Nye teknologier og målemetoder, der kan hindre udledning af miljøfarlige forurenende stoffer
 • Udvikling af teknologiske løsninger til nedbringelse af partikelforurening, hvor løsningerne er tænkt sammen med international- og EU-regulering f. eks. på sort kulstof
 • Løsninger der understøtter tilsyn, håndhævelse og vedligehold af udstyr til reduktion af luftforurening fra køretøjer, skibe, ikke vejgående maskiner, mindre anlæg til individuel energiforsyning mv.

CIRKULÆR ØKONOMI

Vi skal blive meget bedre til at bevare produkter og materialer i kredsløb, så ressourcerne udnyttes bedst muligt. Der skal produceres væsentligt mindre affald, og der skal derfor sættes turbo på genbrug og genanvendelse. Det gælder alle produkttyper og ikke mindst på områder som byggeri, plast og tekstil. MUDP fremmer overgangen til en cirkulær økonomi ved at støtte projekter, der f.eks. udvikler teknologiske løsninger inden for:

 • Sortering, genbrug og genanvendelse af tekstiler
 • Genanvendelse af plast, herunder udfordringer i forhold til kompositmaterialer
 • Affaldsforebyggelse
 • Bæredygtigt byggeri.

MILJØFARLIGE STOFFER OG BEDRE KEMI

Kemiske stoffer er vigtige og ofte uundværlige, men mange stoffer er problematiske, når de er i berøring med mennesker eller udledes til miljøet – et eksempel herpå er de såkaldte generationsforureninger. MUDP bidrager til at reducere mængden af ​​forurenende stoffer i miljøet til gavn for både sundhed og natur.

Projekter kan fokusere på udvikling af nye teknologiske løsninger, der fremmer:

 • Bæredygtig brug af kemi (herunder erstatter kemikalier med problematiske egenskaber), nedsætter klimatrykket, undgår brug af fossile stoffer fremmer genanvendelse af kemikalier.
 • Reduktion af udledningen af ​​næringsstoffer og/eller miljøfarlige stoffer (f.eks. tungmetaller, PAH'er, mikroplast og medicinrester) til vand- og havmiljø via regn og spildevand
 • Nye metoder til oprensning af jordforureninger
 • Recirkulering af vand og reduktion af nærings- og miljøfarlige stoffer fra fiskeopdræt på land.

VILD NATUR, BIODIVERSITET OG KLIMA

Naturen og den biologiske mangfoldighed er under pres både på land og i vand. Når arter og biotoper forsvinder, er det ofte irreversible tab, og derfor er det afgørende at bremse tilbagegangen. De globale klimaforandringer er med til at accelerere problemet bl.a. på grund af flere ekstreme vejrhændelser, der resulterer i oversvømmelser. MUDP understøtter projekter, der udvikler teknologier, der kan bidrage til at imødegå de store udfordringer med klimaforandringer. Det kan eksempelvis være teknologier, der:

Det kan eksempelvis være teknologier, der:

 • begrænser presfaktorer i havet, eksempelvis i forbindelse med klapning, undervandsstøj, marint affald, invasive arter samt udledning af miljøfarlige stoffer og næringsstoffer
 • muliggør intelligent styring og overvågning af store sammenhængende naturarealer på land og i havet
 • bidrager til klimatilpasning, herunder reduktion og overvågning af regnbetingede overløb af spildevand.

 

 

MUDP-bestyrelsen vægter følgende:

 • Miljø- og ressourcemæssigt potentiale
 • Kommercialiserings- og erhvervsmæssigt potentiale
 • Projektets nyhedsværdi, tilskyndelseseffekt og faglig kvalitet
 • Projektbeskrivelsens kvalitet

Særligt fokus 2022

 • Rent vand og ren luft
 • Cirkulær økonomi
 • Miljøfarlige stoffer og bedre kemi
 • Vild natur, biodiversitet og klima