Søg om tilskud fra MUDP 2022

Bestyrelsen for Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) indkalder ansøgninger om tilskud til projekter, der fremmer nye, innovative ideer, bidrager til en grønnere verden samt skaber danske arbejdspladser og eksport af miljøteknologi.

MUDP's handlingsplan for 2022 er udgangspunkt for indkaldelsen af ​​ansøgninger, og alle ansøgere bør derfor læse handlingsplanen, som findes her .

Der udbydes en pulje på ca. 120 mio. kr. i 2022. (Puljen er lukket for i år)

Opslaget er offentliggjort den 18. januar 2022.

Fokus i 2022

Bestyrelsen for MUDP lægger overordnet vægt på projekternes potentiale for at bidrage til opfyldelse af FN's verdensmål. Det vil sige at stoppe tilbagegangen af ​​biodiversitet og natur, bremse den globale opvarmning, tilpasse samfundet til et ændret klima, beskytte menneskers sundhed mod forurening og give alle adgang til rent vand, ren luft og rig natur og bidrage til at sikre bæredygtigt forbrug af jordens ressourcer.

I år har MUDP særligt fokus på miljøteknologiske projekter, der ligger inden for følgende områder:

 • Rent vand og ren luft
 • Cirkulær økonomi
 • Miljøfarlige stoffer og bedre kemi
 • Vild natur, biodiversitet og klima

Fokusområderne er nærmere beskrevet her

Bemærk, at hvis ideen er god, og projektet understøtter MUDP's strategi og de tværgående kriterier, kan det dog godt modtage tilskud, selvom det ikke falder under de områder, bestyrelsen har særligt fokus på i 2022.

Både små, mellemstore og store virksomheder kan søge tilskud til projekter, som udvikler, tester og demonstrerer nye miljøteknologiske løsninger. Som noget nyt vil der i 2022 være tre selvstændige ansøgningsfrister. Fristerne og puljerne fremgår nedenfor og er opdelt i henholdsvis forprojekter/ETV, Udviklings-, test- og demonstrationsprojekter samt fyrtårnsprojekter.

 

I 2022 ønsker MUDP-bestyrelsen at understøtte større og mere strategiske satsninger og ser derfor gerne ansøgninger i størrelsesordenen 5-10 mio. kr. i tilskud for Udviklings-, test- og demonstrationsprojekterDet er som hidtil også muligt at søge om tilskud til mindre projekter.

MUDP giver tilskud til følgende projekttyper:

 • Forprojekter
 • Verifikation af miljøeffektive teknologier (ETV)
 • Udviklings-, test- og demonstrationsprojekter
 • Fyrtårnsprojekter: Demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala

Læs mere om projekttyperne i spalten til højre "Ansøgningsfrister".

 Hvem kan søge?

 • Private og offentlige virksomheder*
 • Offentlige og private forskningsinstitutioner
 • Selvejende institutioner 
 • Brancheorganisationer og lignende organisationer
 • Foreninger samt grupper eller sammenslutninger af ovennævnte aktører
 • Privatpersoner

*Særligt offentlige virksomheder skal være opmærksomme på, at projekternes egenfinansiering ikke må stamme fra andre offentlige midler, læs mere under " Tilskudssatser "

Kriterier for udvælgelse

Når MUDP-styrelsen udvælger projekter til tilskud ligger følgende kriterier til grund for vurderingen:

 • Miljø- og ressourcemæssigt potentiale
 • Kommercialiserings- og erhvervsmæssigt potentiale
 • Projektets nyhedsværdi, tilskyndelseseffekt og faglig kvalitet
 • Projektbeskrivelsens kvalitet

Der lægges vægt på, at projekternes miljø- og erhvervsmæssige potentiale er veldokumenteret i ansøgningen, og at virksomhederne viser interesse i at omsætte projektets resultater til nye forretningsmuligheder. Det erhvervsmæssige potentiale for projektets teknologi/løsning skal være klart beskrevet, og det skal fremgå tydeligt, hvem der vil bruge resultaterne efter projektets afslutning, herunder gerne planer for markedsmæssig udbredelse af de nye løsninger.

Bestyrelsen efterspørger både projekter, der kan løse globale miljøudfordringer, samt projekter, der har et mere regionalt eller nationalt sigte.

Projekterne skal være erhvervsdrevne, og virksomhederne skal have en central position i projekterne. Projekterne må gerne være en platform for udvikling af et innovationsorienteret samarbejde mellem flere virksomheder i et ansøgerkonsortium. Universiteter og godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS-institutter) kan indgå i projekterne for at sikre, at ny forskningsbaseret viden indgår i udviklingen af ​​nye teknologiske løsninger. Bestyrelsen prioriterer ligeledes gerne projekter, hvor hele værdikæden er tænkt ind.                                                                                   

Der gives tilskud til at gennemføre projekter i både Danmark og udlandet. Læs mere her .

Ansøgningen skal tydeligt beskrive:                                     

 • Målgruppe og merværdi for brugerne (problem og løsning)
 • Markedspotentiale samt potentiale for vækst og beskæftigelse i Danmark
 • Konkurrencesituation for projektets teknologi/løsning
 • Vejen til markedet for projektets teknologi/løsning, herunder hvem der kommercialiserer projektet på sigt
 • Risici og usikkerhed

Beskrivelserne skal så vidt indeholde muligt kvantitative oplysninger. For projekter, der er tidligt i teknologiudviklingen, er der ikke krav om en egentlig analyse af markedet. Men det forventes, at ansøgeren beskriver hvem, der skal bruge projektets resultater, og hvordan projektets parter vil sikre, at de nye løsninger når frem til markedet.

Få råd og vejledning i vejledningerne til ansøgningsskemaerne.

Se også FAQ for mere information om ansøgningsprocessen.

Yderlige informationer

Få sparring på dit projekt

Alle, som overvejer at søge tilskud gennem MUDP, har mulighed for at trykprøve idéen over for en medarbejder i MUDP's sekretariat. Det er en god idé at benytte sig af denne mulighed for feedback, før man skriver selve ansøgningen, men det er ikke en forudsætning for at søge tilskud.

Alle projekttyper kan løbende indsendes en 1-sides beskrivelse af en projektidé, hvorefter og medarbejder fra sekretariatet vil give en uformel sparring over telefonen. Benyt den særlige skabelon til beskrivelse af projektideen:
Skabelon til MUDP-projektideer

Særligt for fyrtårnsprojekterne vil der også være mulighed for mundtligt at fremlægge din idé for en af ​​MUDP-sekretariatets medarbejdere og få feedback. Benyt den særlige skabelon til brug for fyrtårns-pitch:
Skabelon til fyrtårns-pitch

MUDP's vision

”At Danmark og danske virksomheder fortsat skal være blandt de bedste i verden til at udvikle, kommercialisere og anvende fremtidens teknologiske løsninger. MUDP er både nationalt og internationalt anerkendt som videnscenter og platform for udviklingen og implementering af miljøteknologiske løsninger”.

Ansøgningsfrister

Verifikation af miljøeffektive teknologier (ETV) og forprojekter (ca. 7,5 mio. kr.).

Ansøgningsfrist 22. marts 2022 kl. 12.00 (Udløbet) Forventet svar inden sommerferien.

Læs mere om forprojekter

Læs mere om verifikation af miljøeffektive teknologier


 

Udviklings-, test- og demonstrationsprojekter (ca. 56 mio. kr.)

Ansøgningsfrist 5. maj 2022 kl. 12.00. Forventet svar oktober 2022. (Udløbet)

Læs mere om udviklings-, test- og demonstrationsprojekter


Fyrtårnsprojekter (ca. 56 mio. kr.)

Ansøgningsfrist 23. august 2022 kl. 12.00. Forventet svar november 2022. (Udløbet) 

Læs mere om fyrtårnsprojekter

Kontakt MUDP

E-mail: Obfuscated EmailTlf .: 72 54 40 00

Er du i tvivl om noget? 

Se venligst under  Ofte stillede spørgsmål  (FAQ),  hvis du har spørgsmål vedrørende ansøgningen eller ansøgningsprocessen.