Fyrtårnsprojekter 2021

Bestyrelsen for MUDP giver i 2021 tilskud til fyrtårnsprojekter.

Et fyrtårnsprojekt er et demonstrationsprojekt, som etablerer og demonstrerer nye miljøteknologiske løsninger i fuld skala. Projekterne involverer typisk flere aktører og bidrager til at fremme samarbejde på tværs af brancher. Fyrtårnsprojekterne kan eventuelt kombinere flere løsninger og teknologier og dermed også demonstrere helhedsløsninger.

Det er et krav til fyrtårnsprojekterne, at de fører til miljøbeskyttelse, som rækker videre end de eksisterende standarder i Danmark og EU. Det skal være sandsynligt, at fyrtårnsprojektet kan fungere videre på markedsvilkår, når tilskuddet er brugt.

Herudover er det et krav, at slutrapporteringen af et fyrtårnsprojekt indeholder en tredjepartsevaluering af, i hvilket omfang projektet realiserer de miljøforbedringer, som fremgår af ansøgningen.

Tilskud til fyrtårnsprojekter kan bygge oven på i forvejen planlagte investeringer, idet tilskuddet skal give tilskyndelse til, at det samlede anlæg repræsenterer noget unikt i indsatsen for et bedre miljø. MUDP yder kun tilskud til de yderligere investeringsomkostninger, som kræves for at opnå den forbedrede miljøeffekt.

Hent MUDP's vejledning om, hvordan projektansøgere kan organisere sig i et fyrtårnsprojekt

Læs om MUDP-projekter i udlandet her

MUDPs fokusområder i 2021

 • Klima
 • Cirkulær økonomi og genanvendelse
 • Natur og biodiversitet
 • Rent vand og ren luft

Læs mere om MUDPs fokuspunkter her

Bemærk, at det fortsat er muligt at søge om tilskud til projekter, der sigter mod at løse miljøudfordringer inden for andre områder, så længe projektformålet falder inden for MUDP’s formål, som det er defineret i loven. Det kan for eksempel være jordforurening, bæredygtigt byggeri, bedre kemi og begrænsning af støj.

Hvad kan fyrtårnsprojekter omfatte?

 • Udvikling, test og demonstration af nye teknologier
 • Test forud for etablering af fuldskalaanlæg
 • Dokumentation af et fuldskalaanlægs miljøeffekter

Tilskud til aktiviteter i disse kategorier gives til de samme tilskudsberettigede udgifter, som gælder for puljen til udviklings-, test- og demonstrationsprojekter. Bemærk, at man ikke kan få støtte til de fulde investeringer i udstyr og anlæg.

Læs mere om tilskudsprocenter her

Det forventes at fyrtårnsprojekter:

 • Bidrager til at udvikle, teste, etablere og demonstrere ny miljøteknologi, der er klar til implementering
 • Har særlig demonstrationsværdi både i Danmark og udlandet ved f.eks. at have høj nyhedsværdi eller ved at udvikle en innovativ miljøteknologisk løsning og bidrage til miljøforbedringer på de prioriterede områder
 • Demonstrerer, at den etablerede miljøløsning kan fungere i en længere periode efter projektets afslutning og dokumentere miljøresultater
 • Bidrager med miljøløsninger på områder, hvor der er stort potentiale for beskæftigelse og eksport
 • Er forankret i FN's verdensmål om miljøbeskyttelse

Indsendelse af ansøgninger

Ansøgere skal indsende et udfyldt og underskrevet ansøgningsskema samt detaljeret budgetskema. Find ansøgningsmaterialet til højre på denne side.

Ansøgninger skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 23. august 2021, kl. 12.00. Ansøgninger modtaget efter fristen vil ikke komme i betragtning. 

Ansøgninger skal sendes til:

E-mail: Obfuscated Email

Emnefeltet mærkes med: ”MUDP 2021 fyrtårn - (anfør projekttitel)”. Vedhæft venligst ansøgningsskema med underskrift og budgetskema i PDF-format.

Se eksempler på tidligere fyrtårnsprojekter

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist 23. august 2021 kl. 12.00. Forventet svar november 2021.

Ansøgningsmaterialer

 • Ansøgningsskema til fyrtårnsprojekt
 • Vejledning til skema
 • Budgetskema til fyrtårnsprojekt
 • Underskriftblad

Kan min idé blive til et fyrtårnsprojekt?

Før du skriver din ansøgning, har du mulighed for at fremlægge din idé for en af MUDP-sekretariatets medarbejdere og få feedback.

Udfyld en 1-sides projektbeskrivelse og send den sammen med en anmodning om pitch-møde til Obfuscated Email (emnefeltet mærkes med ”MUDP fyrtårnspitch 2021 – (anfør projektemne)”.

 

Tidsfrist: Fristen er overskredet. 

Pitch-mødet forventes at blive afholdt via Skype i uge 12.

Hent skabelon for projektbeskrivelsen inkl. vejledning her.

 

Bemærk, at dette ikke er en forudsætning for at søge tilskud fra MUDP.

Kontakt MUDP

E-mail: Obfuscated Email

Tlf.: 72 54 40 00

Vil du vide mere?

Se: Ofte stillede spørgsmål