Bestyrelsens fokus i 2021

I 2021 lægger MUDP´s bestyrelse vægt på projekternes potentiale for at bidrage til opfyldelse af FN’s verdensmål. Det vil sige at stoppe tilbagegangen af biodiversitet og natur, bremse den globale opvarmning, tilpasse samfundet til et ændret klima, beskytte menneskers sundhed mod forurening og give alle adgang til rent vand, ren luft og en rig natur.

MUDP’s bestyrelse lægger endvidere vægt på, at miljø- og erhvervspotentialerne i ansøgningen er veldokumenterede, og at projektdeltagerne viser seriøs interesse i at omsætte projektets resultater til nye forretningsmuligheder.

Bestyrelsen er især opmærksom på ansøgninger, som omsætter teknologiske potentialer til udvikling af nye miljøteknologiske løsninger og på projekter, som følger op på arbejdet i partnerskaber, der har til formål at videreudvikle danske styrkepositioner på udvalgte områder som eksempelvis partnerskaberne for vand- og luftvisionerne.

Det erhvervsmæssige potentiale for projektets teknologi/løsning skal være klart beskrevet i ansøgningen, og det skal fremgå tydeligt, hvem der vil bruge resultaterne efter projektets afslutning, herunder gerne planer for markedsmæssig udbredelse af de nye løsninger.

Bestyrelsen ser gerne projekter som platforme for udvikling af et innovationsorienteret samarbejde mellem flere virksomheder i et ansøgerkonsortium samt projekter, der fungerer som ramme for at inddrage universiteter, GTS institutter og andre, der kan levere ny forskningsbaseret viden til løsning af virksomhedernes konkrete miljøteknologiske udfordringer.

Endelig ser MUDP´s bestyrelse i 2021 gerne større udviklings- og demonstrationsprojekter med tilskud i størrelsesordenen 5-10 mio. kr. inden for strategisk vigtige områder. Projekterne forventes at have store potentialer, og det må meget gerne være samarbejdsprojekter med flere deltagere.

Særlige fokusområder i 2021

I 2021 ser MUDP-bestyrelsen blandt andet behov for nye innovative løsninger inden for følgende fokusområder:

Klima 

Klimaforandringer truer både dyr og planteliv, men er også en trussel for mennesker og vores samfund. Derfor MUDP projekter om udvikling af miljøteknologiske løsninger, der afbøder og forebygger klimaforandringer og tilpasser samfundet til at håndtere de igangværende klimaforandringer. Der er fokus på miljøteknologier, som reducerer udledning af drivhusgasser f.eks. inden for bygge-, anlæg-, transport-, vand- og genanvendelsessektoren og inden for produktion.

Programmet har fokus på alle typer af klimagasser, heriblandt CO2, metan, lattergas, Black Carbon (sod partikler) og industrielle drivhusgasser. Samtidig er der fokus på miljøteknologier, som gør det muligt at håndtere øgede nedbørsmængder, skybrud og oversvømmelser f.eks. i form af varsling ved skybrud, styring, opbevaring, rensning og effektvurdering.

Klimaprojekter, der primært har fokus på energi- og landbrugssektoren med dertilhørende basisteknologier, henvises til henholdsvis EUDP og GUDP.

Cirkulær økonomi og genanvendelse 

Udviklingen af en mere cirkulær økonomi kan bidrage til at reducere presset på naturressourcer, natur og klima. Der er i år særligt fokus på miljøteknologiske løsninger, som styrker cirkulære processer inden for affaldshåndtering, forebyggelse af affaldsproduktion og cirkulært produktdesign. Det kan f.eks. være miljøteknologiske løsninger, der forlænger produkternes levetid, reducerer ressourceforbrug i produktionen og forbrug, samt øger anvendelse og efterspørgsel af genindvundne materialer ved fremstillingen af nye produkter.

Der er desuden fokus på teknologier, som kan øge genanvendelsen f.eks. af emballage, plast, tekstiler, bygge- og kompositmaterialer, solcellepaneler, elektronik samt af rest- og sidestrømme fra produktionsvirksomheder f.eks. fødevaresektoren. Vi har også fokus på miljøteknologiske løsninger, der substituerer skadelige kemikalier, som f.eks. kan forhindre genanvendelse af produkter samt udvikling af bionedbrydelige produkter, der nedbrydes under danske forhold. Derudover er der fokus på teknologier, som gør det muligt at genbruge mere.

Endeligt ønskes der miljøteknologier og -løsninger, som kan reducere forurening af naturen med plastaffald og mikroplast samt miljøteknologier, der kan komme med løsninger på affaldsproblemer arvet fra fortiden i form af deponier af farlige stoffer f.eks. ved at udvikle nye metoder til oprensning af jordforureninger.

Natur og biodiversitet

Den biologiske mangfoldighed er under pres overalt på kloden, og der er tale om irreversible tab, når arter uddør og biotoper forsvinder. Der vil under dette indsatsområde bl.a. være fokus på miljøteknologiske løsninger til f.eks. at udbygge datagrundlaget for vurdering af tabene gennem kortlægning og overvågning. Det kan f.eks. være projekter, der udvikler automatisk billedgenkendelse af naturtyper, eDNA-teknikker og computermodeller eller droner, som letter indsamlingen af data.

Dertil kommer miljøteknologiske løsninger, som f.eks. kan forebygge spredning af invasive arter eller bidrage til genoprettelse af natur, reduktion af undervandsstøj og lignende samt løsninger, der overordnet set er med til at reducere ressourceudnyttelse eller forurening med kemikalier og derigennem forbedre forholdene for en rig natur.

Rent vand og ren luft 

Luftforurening er den væsentligste miljørelaterede årsag til for tidlig død i Danmark, og vi står fortsat overfor mange udfordringer i vandsektoren. Derfor er renere vand og renere luft et af årets fokuspunkter. Der ønskes projekter, som udvikler miljøteknologiske løsninger, der bl.a. nedbringer partikelforurening fra opvarmning ved brug af f.eks. kedler, halmfyr og brændeovne samt fra produktion og transport.

Der ønskes også udviklet miljøteknologiske løsninger, som reducerer vandsektorens tab af f.eks. ressourcer, vand og energi. Det kan f.eks. være nye metoder og miljøteknologier til recirkulering af vand og metoder, som renser udledning fra landbaseret fiskeopdræt for næringsstoffer eller miljøteknologiske løsninger, der fjerner fosfor fra søsediment f.eks. med henblik på genanvendelse. Derudover ønskes projekter, som udvikler miljøteknologiske løsninger med fokus på rent drikkevand. Det kan f.eks. være projekter, der løser udfordringer med pesticider og forskellige industrielle kemikalier fra lossepladser og forurenede grunde.

Endeligt er der fortsat fokus på projekter, der udvikler nye teknologier, løsninger og præcise analysemetoder, som kan mindske udledning af miljøfremmede, forurenende stoffer, f.eks. mikroplast, pesticider, tungmetaller, PAH’er (oliestoffer) og lægemidler til vand- og havmiljø via regn- og spildevand fra husholdninger og industri. Der ønskes ligeledes projekter, der adresserer udfordringer med dårlig kemisk tilstand i vandmiljøet, herunder påvirkningen fra PFOS/PFAS (fluorstoffer).

MUDP-bestyrelsen vægter følgende:

  • Miljø- og ressource-mæssigt potentiale
  • Kommercialiserings og erhvervsmæssigt potentiale
  • Projektets nyhedsværdi, tilskyndelseseffekt og faglige kvalitet
  • Projektbeskrivelsens kvalitet
  • Bidrag til opfyldelse af FNs verdensmål, herunder projekter der ligger inden for rammen af MUDPs fokuspunkter

Særligt fokus 2021

  • Klima 
  • Cirkulær økonomi og genanvendelse 
  • Natur og biodiversitet 
  • Rent vand og ren luft