Særlige fokusområder for MUDP 2020

MUDP´s bestyrelse ser i 2020 blandt andet behov for nye innovative løsninger inden for følgende fem fokusområder:

VAND OG KLIMATILPASNING

Vi skal blive bedre til at rense og spare på vandet, og vi skal beskytte os bedre mod situationer med for meget og for lidt vand. MUDP har i år bl.a. særlig fokus på løsninger til at opspore pesticidrester i grundvandet og teknologier til vandrensning for organiske mikro-forureninger.

Der er desuden fokus på teknologier, der udnytter ressourcer i spildevand bedre og reducerer udledning af bl.a. næringsstoffer og mikroplast, herunder er teknologier til recirkulering i landbaserede hav- og dambrug. Der ønskes også udviklet teknologier og løsninger, der kan bidrage til at mindske udledning af miljøfremmede forurenende stoffer til vandmiljøet samt teknologier, der kan bidrage til håndtering og forebyggelse af oversvømmelser inkl. sikring af bygninger og infrastruktur samt begrænsning af forurening fra kloakoverløb, oversvømmelser og skybrud.

LUFTFORURENING
Luftforurening er den væsentligste miljørelaterede årsag til for tidlig død, også i Danmark. Derfor ønskes projekter om udvikling af teknologiske løsninger, der nedbringer partikelforurening fra opvarmning (fx kedler, halmfyr og brændeovne), produktion og transport (skibe og køretøjer) mv.

Løsningerne på dette område skal ses i tæt sammenhæng med den internationale regulering af luftforurening i regi af EU (virksomheder og transport) og IMO (skibsfart). Endelig efterspørges løsninger, der kan samtænkes med Parisaftalens mål om at reducere udledningen af drivhusgasser.

CIRKULÆR ØKONOMI
Udviklingen af en mere cirkulær økonomi kan bidrage til at reducere presset på naturressourcer, natur og klima. Der er i år særligt fokus på projekter, der forebygger affald via udvikling af produkter og produk-tionsprocesser, der øger sporbarheden for affaldets materialeindhold eller forbedrer sorterings- og for-behandlingsteknologier for at sikre øget genanvendelse af fx plastemballage, byggematerialer og elektronik. Herudover ønskes løsninger, der fører til øget genanvendelse af tekstilaffald.

BEDRE KEMI
Vi udsættes dagligt for forskellige kemikalier, der har samme effekter, og udsættelsen sker fra forskellige kilder. Derfor ønskes projekter, hvormed der udvikles, testes og demonstreres nye kemikalier eller metoder, der sigter mod udfasning af kemi med negativ påvirkning af natur, miljø, klima og mennesker. Det kan for eksempel være alternativer til flourstoffer i kosmetik, substitution af f-gasser med klimavenlige alternativer eller metoder til at identificere uønskede kemiske stoffer i materialestrømme til genanvendelse.

Der ønskes også udviklet teknologier til fremstilling af biopolymerer, der er designet til at blive recirkuleret, så de kan indgå i en cirkulær økonomi.

BIODIVERSITET
Ingen ressource er under pres i samme grad som de biologiske. Den økonomiske betydning er vanskelig at opgøre, men der er tale om irreversible tab, når arter og biotoper dør. Der vil under dette indsatsområde bl.a. være fokus på teknologier til at udbygge datagrundlaget for natur og miljø, f.eks. udvikling af automatisk billedgenkendelse, eDNA-teknikker og computermodeller, droner, mv.

Hertil kommer teknologi, der bidrager til at forebygge spredning af invasive arter, teknologi der bidrager til natur genoprettelse, reduktion af undervandsstøj og mere skånsomme bundredskaber og lignende. 

MUDP´s vision

”At Danmark og danske virksomheder fortsat skal være blandt de bedste i verden til at udvikle, kommercialisere og anvende fremtidens teknologiske løsninger. MUDP er både nationalt og internationalt anerkendt som videnscenter og platform for udviklingen og implementering af miljøteknologiske løsninger”.

Handlingsplan og strategi

MUDP-handlingsplan 2020 

MUDP-strategi 2020-2023