Fyrtårnsprojekter i 2020 (udløbet)

I 2020 giver MUDP´s bestyrelse tilskud til et eller flere fyrtårnsprojekter.

Et fyrtårnsprojekt er et demonstrationsprojekt, som etablerer og demonstrerer nye miljøteknologiske løsninger i fuld skala. Projekterne involverer typisk flere aktører og bidrager til at fremme samarbejde på tværs af brancher. Fyrtårnsprojekterne kan eventuelt kombinere flere løsninger og teknologier og dermed også demonstrere helhedsløsninger.

Det er et krav til fyrtårnsprojekterne, at de fører til miljøbeskyttelse, som rækker videre end de eksisterende standarder i Danmark og EU. Det skal være sandsynligt, at fyrtårnsprojektet kan fungere videre på markedsvilkår, når tilskuddet er brugt.

Tilskuddet til fyrtårnsprojekter kan bygge oven på i forvejen planlagte investeringer, idet tilskuddet skal give tilskyndelse til, at det samlede anlæg repræsenterer noget unikt i indsatsen for et bedre miljø. MUDP yder kun tilskud til de yderligere investeringsomkostninger, som kræves for at opnå den forbedrede miljøeffekt.

Læs mere om tilskudssatserne her

Find MUDP’s vejledning til ansøgere om, hvordan parter kan organisere sig, når der ansøges om tilskud til et fyrtårnsprojekt i kategorien:

Vejledning vedr. demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala

 

MUDP´s særlige fokusområder i 2020

 • Vand og klimatilpasning
 • Luftforurening
 • Cirkulær økonomi og genanvendelse
 • Bedre kemi
 • Biodiversitet

Man kan dog fortsat søge støtte til gode projekter, som sigter mod at løse miljøudfordringer inden andre områder, der falder inden for MUDP´s formål, som det er defineret i loven. Det gælder for eksempel jordforurening, bæredygtigt byggeri/bæredygtige byer og mindre støj. Projekter bør have en samtidig forankring i FN’s Verdensmål.

Hvad kan fyrtårnsprojekter omfatte?

 • Dokumentation af et fuldskalaanlægs miljøeffekter
 • Udvikling, test og demonstration af nye teknologier
 • Test forud for etablering i fuldskalaanlæg

Tilskud til aktiviteter i disse kategorier gives til de samme tilskudsberettigede udgifter, som gælder for puljen til udviklings- test og demonstrationsprojekter. Bemærk at man ikke kan få støtte til de fulde investeringer i udstyr og anlæg.

Læs mere om tilskudsprocenter her

Krav til fyrtårnsprojekterne

 • Bidrage til at udvikle, teste, etablere og demonstrere ny lovende miljøteknologi, der er klar til implementering.
 • Have særlig demonstrationsværdi både i Danmark og udlandet ved f.eks. at have høj nyhedsværdi eller ved at udvikle en innovativ miljøteknologisk løsning og bidrage til miljøforbedringer på de prioriterede områder.
 • Demonstrere, at den etablerede miljøløsning kan fungere i en længere periode efter projektets af-slutning
 • Bidrage med miljøløsninger på områder, hvor der er stort potentiale for beskæftigelse og eksport
 • Være forankret i FN’s verdensmål om miljøbeskyttelse

Indsendelse af ansøgninger

Ansøgere skal indsende et udfyldt og underskrevet ansøgningsskema samt budgetskema: 

Hent ansøgningsskema med vejledning her

Hent budgetskema her 

Ansøgninger kan sendes til:

Mail: Obfuscated Email

Mailen skal mærkes i emnefeltet med: ”MUDP 2020 fyrtårn – (anfør projekttitel)”. Ansøgningsskemaet, der skal underskrives, og budgetskemaet skal vedhæftes e-mailen i PDF-format.

Brevpost: Miljøstyrelsen Erhverv, Att. MUDP, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C. Kuverten skal mærkes på forsiden med "MUDP 2020 fyrtårn.”
Ansøgningsskemaet skal underskrives og budgetskema skal vedlægges. Ansøgningsmaterialet skal indsendes i ét eksemplar uden ringbind eller anden form for indbinding.

Frister

”One pager” og anmodning om pitch: 10. marts 2020, kl. 23.59 (udløbet)
Ansøgning om tilskud: 14. august 2020, kl. 12.00 (udløbet)

Læs mere om projekttyper, tilskudsprocenter, vurderingskriterier m.m.

Se eksempler på tidligere fyrtårnsprojekter

Læs om MUDP-bestyrelsens særlige fokusområder i 2020

 

 

Ansøgningsfrister

Ansøgning om tilskud: 

Fristen for ansøgning i 2020 er udløbet. En ny runde forventes at åbne primo februar 2021.

Ansøgningsskemaer

 

 • Ansøgningsskema til MUDP fyrtårnsprojekt 
 • Budgetskema til MUDP fyrtårnsprojekt 
 • Underskriftsblad
 • Skema til pitch

Man kan også finde svar på typiske spørgsmål under FAQ på MUDP’s hjemmeside.

One-pager og pitch-møde

Tidsfristen er overskredet

I marts 2020 kan man indsende en en-sides projektbeskrivelse - en ”one-pager” - og få feedback på sin idé fra en af sekretariatets medarbejdere. På dette pitch-møde får man mundtlig tilbagemelding på både den skriftlige og den mundtlige projekt-fremlæggelsen. One-pager og pitch-møde er dog ikke en forudsætning for at søge tilskud fra MUDP.

”One pager” skrives i en særlig skabelon. Find den her.
Bemærk vejledning bagerst i skabelonen.

”One pager” og anmodning om pitch-møde sendes til: Obfuscated Email
Mailen mærkes i emnefeltet med: ”MUDP Pitch 2020 – (anfør projektemne) ”