MUDP opslag 2020 (udløbet)

MUDP indkalder hermed ansøgninger til Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram – MUDP 2020.

Opslaget er offentliggjort den 3. februar 2020.

Der er i alt ca. 134 mio. kr. til rådighed til demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala (fyrtårnsprojekter) samt til udviklings-, test- og demonstrationsprojekter.

MUDP giver tilskud til både små og store projekter, der fremmer nye, innovative ideer, bidrager til en grønnere verden, skaber danske arbejdspladser og eksport af miljøteknologi.

Tilskudsberettigede projekttyper i 2020

 1. Fyrtårnsprojekter:
  Demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala

  Læs mere om ansøgningen til fyrtårnsprojekter i 2020
 2. Udviklings-, test- og demonstrationsprojekter herunder også verifikation af miljøeffektive teknologier (ETV)

  Læs mere om projektansøgningerne i 2020 

  Se eksempler på gode MUDP-projekter 
  Læs rapporter om afsluttede MUDP-projekter

Hvem kan søge MUDP-tilskud?

 • Private og offentlige virksomheder
 • Offentlige og private forskningsinstitutioner
 • Selvejende institutioner 
 • Brancheorganisationer og lignende organisationer
 • Foreninger samt grupper eller sammenslutninger af ovennævnte aktører
 • Privatpersoner

MUDP´s fokuspunkter i 2020

 • Vand og klimatilpasning
 • Luftforurening
 • Cirkulær økonomi og genanvendelse
 • Bedre kemi
 • Biodiversitet

Hvis ideen er god, og projektet i øvrigt lever op til formålet i henhold til loven for MUDP, kan projekter dog fortsat modtage tilskud inden for andre områder som for eksempel jordforurening, bæredygtigt byggeri og begrænsning af støj.

Hvad giver MUDP tilskud til?

Både små, mellemstore og store virksomheder kan søge tilskud til projekter, som udvikler, tester og demonstrerer nye miljøteknologiske løsninger. Desuden kan man søge tilskud til demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuld skala – de såkaldte fyrtårnsprojekter. Man kan få tilskud til at gennemføre projekter i både Danmark og udlandet.

Projekterne må gerne være en platform for udvikling af et innovationsorienteret samarbejde mellem flere virksomheder i et ansøgerkonsortium. Projekterne må også meget gerne være en ramme for at inddrage universiteter, GTS institutter og andre der kan levere ny forskningsbaseret viden til løsning af virksomhedernes konkrete miljøteknologiske udfordringer.

Bestyrelsen vægt på projekternes potentiale for også at bidrage til opfyldelse af FN’s verdensmål. Det vil sige at stoppe tilbagegangen af biodiversitet og natur, bremse den globale opvarmning, tilpasse samfundet til et ændret klima, beskytte menneskers sundhed mod forurening og give alle adgang til rent vand, ren luft og en rig natur.

MUDP´s bestyrelse lægger endvidere vægt på, at miljø- og erhvervspotentialerne i ansøgningen er veldokumenterede, og at projektdeltagerne viser, de er seriøst interesserede i at omsætte projektets resultater til nye forretningsmuligheder. Bestyrelsen er især opmærksom på ansøgninger, som omsætter teknologiske potentialer til udviklingen af nye miljøteknologiske løsninger og på projekter, som følger op på partnerskaber, der skal videreudvikle de danske styrkepositioner, således som det bl.a. sker i regi af partnerskaberne for vand- og luftvisionerne.

Det erhvervsmæssige potentiale for projektets teknologi/løsning skal være klart beskrevet, og det skal fremgå tydeligt, hvem der vil bruge resultaterne efter projektets afslutning, herunder gerne planer for markedsmæssig udbredelse af de nye løsninger.

MUDP-bestyrelsen vægter følgende:

 • Miljø- og ressourcemæssigt potentiale
 • Kommercialiserings og erhvervsmæssigt potentiale
 • Projektets nyhedsværdi, tilskyndelseseffekt og faglige kvalitet
 • Projektbeskrivelsens kvalitet
 • Bidrag til opfyldelse af FN´s verdensmål

Ansøgningen skal tydeligt beskrive:

 •  Målgruppe og merværdi for brugerne – problem og løsning
 •  Markedspotentiale samt potentiale for vækst og beskæftigelse i Danmark
 •  Konkurrencesituation for projektets teknologi/løsning
 •  Vejen til markedet for projektets teknologi/løsning, herunder hvem der kommercialiserer projektet på sigt
 •  Risici og usikkerhed

Hvor det er muligt, skal beskrivelserne indeholde kvantitative oplysninger. For projekter, der er tidligt i teknologiudviklingen, er der ikke krav om en egentlig analyse af markedet, men det forventes, at ansøger beskriver hvem, der skal bruge projektets resultater, og hvor projektets parterne vil sikre, at de nye løsninger når frem til markedet.

 

MUDP´s vision

”At Danmark og danske virksomheder fortsat skal være blandt de bedste i verden til at udvikle, kommercialisere og anvende fremtidens teknologiske løsninger. MUDP er både nationalt og internationalt anerkendt som videnscenter og platform for udviklingen og implementering af miljøteknologiske løsninger”.

Fyrtårnsprojekter

Ansøgningsfristen er udløbet.

 

Udviklings,- test- og demonstrationsprojekter

Ansøgningsfristen er udløbet. En ny runde ventes at åbne primo februar 2021.

Informationsmøder

Der afholdes informationsmøder for alle interesserede om ansøgningsrunden:
Odense: 24. februar 2020 kl. 12.30 – 14.30 i Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense. 
Aarhus: 25. februar 2020 kl. 12.30-14.30 i Aarhus Vands lokaler, Gunnar Clausens Vej 34, 8260 Viby J. 
København 27. februar 2020 kl. 12.30 – 14.30 i KABs lokaler, Studiestræde 38, København 1455. 

Program for MUDP informationsmødet 2020

Præsentation fra informationsmødet 2020

Præsentation: Gode råd om ansøgning til MUDP 2020