Udviklings-, test og demonstrationsprojekter (afsluttet)

Bestyrelsen uddeler i 2019 tilskud til udviklings-, test- og demonstrationsprojekter samt verifikation af miljøteknologi (ETV - Environmental Technology Verification).

Der kan søges om tilskud inden for alle emner under MUDP herunder vand og klimatilpasning, cirkulær økonomi og genanvendelse af ressourcerne i affaldet, renere luft, kemi, jord, bæredygtigt byggeri/bæredygtige byer og mindre støj. Der kan søges om tilskud til projekter i både Danmark og udlandet. Supplerende information om projekter i udlandet 

Tilskud til projekter kan søges af private og offentlige virksomheder, private personer, selvejende institutioner, offentlige og private forskningsinstitutioner, brancheorganisationer og lignende organisationer, foreninger samt grupper eller sammenslutninger af ovennævnte aktører.

Bestyrelsen ser i 2019 blandt andet behov for nye innovative løsninger inden for følgende områder:

  • Bæredygtige byer ved udvikling af teknologiske løsninger på vandområdet, herunder indvinding af fosfor fra spildevand og slam samt teknologiske løsninger, som kan nedbringe luft- og støjforurening, affaldsmængder samt stimulere cirkulært byggeri og sikre klimatilpasning.
  • Cirkulær økonomi ved at fremme investeringer i udvikling, test, demonstration af nye teknikker med fokus på cirkulært design, ressourceeffektive produktionsprocesser, bedre udnyttelse af cirkulære materialestrømme og teknologier, som kan forarbejde og genanvende forskellige typer biomasse med henblik på produktion af biobaserede produkter, genfremstilling og genanvendelse af høj kvalitet samt bedre mulighed for reparation og genbrug. Deleøkonomisk forretningsmodeller kan indgå som en integreret del af projekterne.
  • Udvikling, test og demonstration af teknologier, der sigter mod udfasning af kemi med negativ påvirkning af natur, miljø, klima og mennesker.
  • Udvikling af nye teknologier, der kan bidrage til at mindske industriens udledning af miljøfarlige forurenende stoffer.
  • Plastikområdet, herunder tilskud til udvikling, test og demonstration af nye teknologiske løsninger, som fremmer cirkulær økonomi og sætter fokus på forretningsmodeller, øger genanvendelse og minimering af plastikaffald, fremmer udvikling og demonstration af teknologier til at forebygge og minimerer emissioner af mikroplast.
  • Udvikling, test og demonstration af teknologiske løsninger, der nedbringer partikelforureningen fra opvarmning (fx kedler halmfyr og brændeovne), produktion og transport (skibe og køretøjer) mv., herunder mulige filterløsninger.
  • Digitaliseringmed fokus på øget adgang til data og deling af data på tværs af sektorer og i forsyningskæder samt datadreven test og demonstration, herunder udvikling af bedre og mere præcise måle- og analysemetoder på eksempelvis vandområdet.


Indsendelse af ansøgninger

Ansøgere skal indsende et udfyldt og underskrevet ansøgningsskema samt budgetskema.

Find ansøgningsskema og budgetskema til udviklings-, test og demonstrationsprojekter 

Find ansøgningsskema til ETV-projekter. Bemærk at projekter om ETV bevilges på grundlag af de minimis regler – og alle ansøgere skal derfor udfylde en de minimis erklæring (se nærmere i ansøgningsskema og vejledning).

Frist: Ansøgninger skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 10. maj 2019, kl. 12.00. Ansøgninger modtaget på dagen efter kl. 12.00 vil ikke komme i betragtning.

Ansøgninger kan sendes med:

- e-mail. Mailen skal mærkes i titelfeltet med: ”MUDP 2019– (anfør projekttitel)”. Ansøgningsskemaet, der skal underskrives, og budgetskemaet skal vedhæftes e-mailen i PDF-format.
- brevpost. Kuverten skal mærkes på forsiden med "MUDP 2019”. Ansøgningsskemaet skal underskrives og budgetskema skal vedlægges. Ansøgningsmaterialet skal indsendes i 1 eksemplar – uden ringbind eller anden form for indbinding.


Adresse og kontaktoplysninger:

Miljøstyrelsen Erhverv, Englandsgade 25, 5000 Odense C
Tlf.: 72 54 40 00
E-mail: Obfuscated Email
MUDP hjemmeside: www.ecoinnovation.dk

Læs mere om projekttyper, tilskudsprocenter, vurderingskriterier m.m.