Pulje til måling og reduktion af lattergasemission fra spildevandsanlæg

I 2019 er der afsat 2 millioner kroner til at støtte spildevandsselskaber og virksomheder, der er ejer af spildevandsanlæg, og som ønsker at gennemføre forsøg med måling og regulering af lattergas på renseanlæg. Puljen fortsætter fra 2018, hvor spildevandsselskaber, som har fået bevilget midler, allerede er i fuld gang med at måle og regulere lattergasemissioner fra deres anlæg. De indsamlede data om lattergasemissioner har til formål at gøre os klogere på, hvordan lattergas kan måles og forhåbentlig reduceres i fremtiden.

Offentliggjort den 18. december 2018

Ansøgningsfrist

Ansøgninger kan indsendes løbende fra den 18. december 2018 og frem til den 20. november 2019.

Kvalificerede ansøgninger bevilges herefter tilskud efter først-til-mølle-princippet. Dog således at der højst gives tilskud til (justeret på baggrund af de allerede bevilgede projekter fra 2018, se faktaboks nederst):

- 7 deltagende mindre anlæg (<10.000PE, en målerinstallation)

- 9 deltagende mellemstørrelse anlæg (10.000 – 100.000 PE, en målerinstallation)

- 6 deltagende større anlæg (>100.000 PE, to målerinstallationer) fordelt mellem 2 typer anlæg (alternerede og recirkulation), 2-4 overfladebeluftede anlæg, samt 3-4 anlæg med sidestrømsprocesser.  

Hvis bevillingen rækker til flere projekter end ovenstående antal fordeles midlerne efter først–til–mølle princippet. Ansøgninger der modtages efter fristens udløb vil ikke blive behandlet.

Hvem kan ansøge?
Spildevandsselskaber, der er omfattet af vandsektorloven, samt virksomheder, der er ejer af spildevandsanlæg.

Hvad kan du søge tilskud til?

Ansøgere kan søge om op til 350.000 kr. i støtte til omkostninger i forbindelse med:

  1.         Indkøb og installation af lattergassensorer,
  2.         Udskiftning og kalibrering af sensorhoveder,
  3.         Databehandling og indrapportering og
  4.         Tiltag, der skal minimere lattergasudledningerne.

Støtten ydes som støtte til miljøbeskyttelse efter EU’s regler om statsstøtte i gruppefritagelsesforordningen.

Efter disse regler kan offentlige vandselskaber og store virksomheder få op til 40 procent i tilskud, mellemstore virksomheder (under 250 ansatte og en omsætning på højest 50 mio. Euro) kan få op til 50 procent, mens små virksomheder (under 50 ansatte og en omsætning på højest 10 mio. Euro) kan få op til 60 procent i støtte.

Ansøgers størrelse følger bestemmelserne i EU's regler om statsstøtte. Læs definition af små- og mellemstore virksomheder.: Gruppefritagelsesforordningen, se nærmere i bilag I bagerst i forordningen. 


Hvordan ansøger du?

Udfyld, underskriv og indsend ansøgningsskema til Miljøstyrelsen.

Find ansøgningsskema 

Ansøgninger kan sendes med:

- e-mail. Mailen sendes til Miljøstyrelsen på Obfuscated Email. Mailen skal mærkes i titelfeltet med: ”MUDP 2019 Lattergaspulje – (anfør projekttitel)”. Ansøgningsskemaet, der skal underskrives, vedhæftes e-mailen i PDF-format.

- brevpost. Kuverten skal mærkes på forsiden med "MUDP 2019 Lattergaspulje". Ansøgningsskemaet skal underskrives. Ansøgningsmaterialet skal indsendes i 1 eksemplar – uden ringbind eller anden form for indbinding.


Sådan vurderer vi ansøgningen 

Ansøgere der opfylder følgende kriterier indstilles til støtte:

- Ansøgere kan redegøre for, at de vil efterleve nedenstående krav til dataopsamling og –indberetning.
- Ansøgere skal stille de indsamlede data til rådighed for Miljøstyrelsen
- Ansøgere falder inden for en af de opstillede kategorier af renseanlæg. Inden for de enkelte kategorier vil ansøgningen blive behandlet efter først til mølle princippet. 


Krav til dataopsamling og – indberetning.

Projektet skal sikre, at sensorer og dataopsamlingssystemer bliver korrekt vedligeholdt og kalibrerede iht. forskrifterne, samt at emissionsberegningerne foretages online i SRO-systemerne for at sikre at emissionsberegningerne er retvisende og tilgængelige for den efterfølgende rapportering og evaluering.

Indberetning af data skal indeholde følgende:

- Anlægsbeskrivelse (alternerende, recirkulation, eller sidestrømsproces)
- Placering af målepunkt(er) (aerobe, anoxiske)
- %N-N2O emission af N-kg fjernet i renseprocessen (per døgn)
- Beregnet lattergas emission (kg-N2O-N/døgn)
- COD/N forhold ved flow proportional døgnprøve per uge til den biologiske proces
- Omkostningerne til installation og vedligehold af emissionsmåling
- Beskrivelse af eventuelle tiltag til reduktion af N2O-emission, omkostninger til dette og tidspunkt for implementering, således at dette tydeligt kan aflæses i de indrapporterede data.

 Ansøgere skal stille resultaterne af aktiviteterne til rådighed for Miljøstyrelsen.

Baggrund

Midlerne til puljen er del af en aftale indgået i sommeren 2017 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntningen af den grønne klimapulje.

Hvilke anlæg har allerede fået bevilling?

I alt 8 anlæg har fået bevilling fra Lattergaspuljen i 2018. I oversigten herunder ses det, at de fleste er mellemstørrelse eller større anlæg, der har fået bevillinger. Vi opfordrer derfor mindre anlæg til at søge puljen, således at data om lattergasemissioner kan fås fra et bredt udsnit af anlægstørrelser.

 Anlæg der har fået bevilling til lattergas projekter

 

Adresse og kontaktoplysninger:

Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C
Tlf.: 72 54 40 00
E-mail: Obfuscated Email
MUDP hjemmeside: www.ecoinnovation.dk

Kontaktperson: Mikael Tind, Vandforsyning, e-mail: Obfuscated Email