Demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala (fyrtårnsprojekter) - 2019 (afsluttet)

Der kan i 2019 søges om tilskud til fyrtårnsprojekter, hvor fremtidens miljøløsninger demonstreres i fuld skala i normal drift. Det skal være sandsynligt at fyrtårnsprojektet, kan fungere videre på markedsvilkår, når tilskuddet er brugt. Der vil kunne søges om tilskud inden for alle emner under MUDP, herunder vand og klimatilpasning, cirkulær økonomi og genanvendelse af ressourcerne i affaldet, renere luft, kemi, jord, bæredygtigt byggeri/bæredygtige byer og mindre støj.

Et fyrtårnsprojekt skal have format til at være pejlemærke for fremtidens investeringer i et bedre miljø. De skal kunne være en platform for at udstille det fremmeste danske miljøteknologivirksomheder kan levere. Tilskuddet til fyrtårnsprojekter kan bygge oven på i forvejen planlagte investeringer, idet tilskuddet skal give tilskyndelse til, at det samlede anlæg repræsenterer noget unikt i indsatsen for et bedre miljø.

Projekterne involverer typisk flere aktører og bidrager til at fremme samarbejde på tværs af brancher. Projekterne kan være baseret på kobling af flere løsninger og teknologier og dermed også demonstrere helhedsløsninger.

Projekter om demonstration af miljøtekniske løsninger i fuldskala kan omfatte aktiviteter, der hører under kategorierne:

  • Tilskud til udvikling samt test og demonstration af nye teknologier. Det kan f.eks. være teknologiudvikling, test forud for etablering i fuldskala samt efterfølgende dokumentation af et fuldskalaanlægs effekter. Tilskud til aktiviteter kræver at der er teknologisk nyhedsværdi. Tilskud i disse kategorier kan gives til de samme tilskudsberettigede udgifter, som gælder for udviklings- test og demonstrationsprojekter. Bemærk at disse kategorier ikke omfatter støtte til investeringer i udstyr og anlæg.
  • Tilskud til anlægsinvesteringer. Forudsætningen er at investeringerne fører til miljøbeskyttelse, der rækker videre, end de gældende/vedtagne krav der fremgår af dansk lov og EU-ret for miljøbeskyttelse eller på områder hvor der ikke er krav. Der kan kun ydes tilskud til de yderligere investeringsomkostninger, som kræves for at opnå den forbedrede miljøeffekt. 

Læs om projektkategorier og tilskudsprocenter

Der lægges særligt vægt på, at projekter, der modtager tilskud:

-          bidrager til at udvikle, teste, etablere og demonstrere ny lovende miljøteknologi, der er klar til implementering,
-          har særlig demonstrationsværdi både i Danmark og udlandet f.eks. ved at have en særlig nyhedsværdi, en innovativ miljøteknologisk løsning og bidrage til miljøforbedringer på prioriterede områder,
-          forventes at demonstrere den etablerede løsning i en længere periode efter projektafslutning,
-          bidrager med løsninger på områder, hvor der er stort potentiale for beskæftigelse og eksport.

Der kan søges om tilskud til at gennemføre projekter i både Danmark og udlandet. Supplerende information om projekter i udlandet 

Tilskud til projekter kan søges af private og offentlige virksomheder, private personer, selvejende institutioner, offentlige og private forskningsinstitutioner, brancheorganisationer og lignende organisationer, foreninger samt grupper eller sammenslutninger af ovennævnte aktører.

Find MUDPs vejledning til ansøgere om, hvordan parter kan organisere sig, når der ansøges om tilskud til et fyrtårnsprojekt 


Bestyrelsen ser i 2019 blandt andet behov for nye innovative løsninger inden for følgende områder:

  • Bæredygtige byer ved udvikling af teknologiske løsninger på vandområdet, herunder indvinding af fosfor fra spildevand og slam samt teknologiske løsninger, som kan nedbringe luft- og støjforurening, affaldsmængder samt stimulere cirkulært byggeri og sikre klimatilpasning.
  • Cirkulær økonomi ved at fremme investeringer i udvikling, test, demonstration af nye teknikker med fokus på cirkulært design, ressourceeffektive produktionsprocesser, bedre udnyttelse af cirkulære materialestrømme og teknologier, som kan forarbejde og genanvende forskellige typer biomasse med henblik på produktion af biobaserede produkter, genfremstilling og genanvendelse af høj kvalitet samt bedre mulighed for reparation og genbrug. Deleøkonomisk forretningsmodeller kan indgå som en integreret del af projekterne.
  • Udvikling, test og demonstration af teknologier, der sigter mod udfasning af kemi med negativ påvirkning af natur, miljø, klima og mennesker.
  • Udvikling af nye teknologier, der kan bidrage til at mindske industriens udledning af miljøfarlige forurenende stoffer.
  • Plastikområdet, herunder tilskud til udvikling, test og demonstration af nye teknologiske løsninger, som fremmer cirkulær økonomi og sætter fokus på forretningsmodeller, øger genanvendelse og minimering af plastikaffald, fremmer udvikling og demonstration af teknologier til at forebygge og minimerer emissioner af mikroplast.
  • Udvikling, test og demonstration af teknologiske løsninger, der nedbringer partikelforureningen fra opvarmning (fx kedler halmfyr og brændeovne), produktion og transport (skibe og køretøjer) mv., herunder mulige filterløsninger.
  • Digitaliseringmed fokus på øget adgang til data og deling af data på tværs af sektorer og i forsyningskæder samt datadreven test og demonstration, herunder udvikling af bedre og mere præcise måle- og analysemetoder på eksempelvis vandområdet.

 
Indsendelse af one pager og anmodning om pitchmøde (er udløbet)

Som noget nyt tilbydes i foråret 2019 en mulighed for at indsende en såkaldt ”one pager” med beskrivelse af en projektide, som derefter kan pitches på et møde med MUDP sekretariatet. Til et pitch møde vil projektparterne modtage tilbagemelding på one pager og projektfremlæggelse. Indsendelse af en endelig ansøgning er ikke afhængig af, om ansøgeren forud har indsendt en one pager” og deltaget i et pitchmøde.

One pager skrives i en skabelon. Bemærk vejledning om forberedelse af pitchmøde bagerst i skabelonen.

Frist:”One pager” og anmodning om pitch-møde skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 15. marts 2019, kl. 23.59 (er udløbet)

Pitch-møder afholdes i starten af april 2019 (er afholdt). Ansøgere der indsender en ”one-pager” vil få skriftlig besked om tidspunkt for mødet i slutningen af marts (er udløbet).

”One pager” og anmodning om pitch-møde sendes til Miljøstyrelsen med e-mail til Obfuscated Email . Mailen mærkes i emnefeltet med: ”MUDP Pitch 2019 – (anfør projektemne) ”


Indsendelse af ansøgninger

Ansøgere skal indsende et udfyldt og underskrevet ansøgningsskema samt budgetskema.

Frist: Ansøgninger om tilskud til et fyrtårnsprojekt skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 20. august 2019, kl. 12.00. Ansøgninger modtaget på dagen efter kl. 12.00 vil ikke komme i betragtning.

Ansøgninger kan sendes med:

- e-mail. Mailen skal mærkes i emnefeltet med: ”MUDP 2019 fyrtårn – (anfør projekttitel)”. Ansøgningsskemaet, der skal underskrives, og budgetskemaet skal vedhæftes e-mailen i PDF-format.
- brevpost. Kuverten skal mærkes på forsiden med "MUDP 2019 fyrtårn. Ansøgningsskemaet skal underskrives og budgetskema skal vedlægges. Ansøgningsmaterialet skal indsendes i 1 eksemplar – uden ringbind eller anden form for indbinding.

 

Adresse og kontaktoplysninger:

Miljøstyrelsen Miljøteknologi, Englandsgade 25, 5000 Odense C
Tlf.: 72 54 40 00
E-mail: Obfuscated Email
MUDP hjemmeside: www.ecoinnovation.dk

Læs mere om projekttyper, tilskudsprocenter, vurderingskriterier m.m.