MUDP opslag 2019

MUDP indkalder hermed ansøgninger til Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram – MUDP 2019.

Opslaget er offentliggjort den 8. februar 2019.

MUDP tilskud kan gives til både små og store projekter, der fremmer innovative og nytænkende ideer og projekter, der kan bidrage til en grønnere verden, danske arbejdspladser og eksport af miljøteknologi. Der kan under programmet i 2019 søges om tilskud til: a) Demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala (fyrtårnsprojekter) og b) Udviklings-, test- og demonstrationsprojekter. Projekter kan søges af både små, mellemstore og store virksomheder, hvor der udvikles, testes og demonstreres nye miljøteknologiske løsninger.

Der kan i 2019 indsendes ansøgninger inden for alle de områder som MUDP dækker, herunder vand og klimatilpasning, cirkulær økonomi og genanvendelse af ressourcer i affald, renere luft, kemi, jord, bæredygtigt byggeri/bæredygtige byer og mindre støj. Der kan søges om tilskud til at gennemføre projekter i både Danmark og udlandet.

Bestyrelsen for MUDP lægger vægt på, at miljø- og erhvervspotentialerne i ansøgningen er godt dokumenteret. Bestyrelsen lægger desuden vægt på, at der i projekterne er et solidt engagement hos de af projektdeltagerne, der efterfølgende skal omsætte projektresultaterne til nye forretningsmuligheder. Bestyrelsen er også opmærksom på, at nye teknologiske potentialer nyttiggøres i udviklingen af nye miljøteknologiske løsninger. Herudover er bestyrelsen opmærksom på projekternes potentiale i forhold til at bidrage til opfyldelse af FN’s verdensmål og udvikling af danske styrkepositioner inden for områder vand og luft. Se mere om bestyrelsens prioriteringer i 2019 i bestyrelsens handlingsplan

Der er i alt ca. 88 mio. kr. til rådighed til demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala (fyrtårnsprojekter) samt udviklings-, test- og demonstrationsprojekter. Du finder en nærmere beskrivelse af mulighederne herunder.

Demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala (fyrtårnsprojekter)

Der kan søges om tilskud til fyrtårnsprojekter, hvor fremtidens miljøløsninger demonstreres i fuld skala i normal drift. Det skal være sandsynligt, at fyrtårnsprojektet, kan fungere videre på markedsvilkår, når tilskuddet er brugt. Fyrtårnsprojekter skal have format til at være pejlemærke for fremtidens investeringer i et bedre miljø. De skal kunne være platform for at udstille for det fremmeste danske miljøteknologivirksomheder kan levere.

Ud over tilskud til udvikling, test og demonstration, kan der som noget særligt for fyrtårnsprojekter, også søges om tilskud til anlægsinvesteringer. Forudsætningen er at investeringerne fører til miljøbeskyttelse der rækker videre, end de krav der fremgår af dansk lov og EU-ret.

Tilskuddet til fyrtårnsprojekter kan bygge oven på i forvejen planlagte investeringer, idet tilskuddet skal give tilskyndelse til, at det samlede anlæg repræsenterer noget unikt i indsatsen for et bedre miljø. Der kan kun ydes tilskud til den del af anlægsinvesteringerne, der giver en miljøbeskyttelse, der går ud over lovens krav.

Som en hjælp til de der overvejer at søge om støtte til et fyrtårnsprojekt, er der i foråret 2019 mulighed for at indsende en såkaldt ”one pager” hvor projektideen skitseres. Projektideen skal efterfølgende præsenteres (pitches) på et møde med MUDP’s sekretariat i starten af april. På pitch-mødet vil sekretariatet mundtligt kommentere projektideen, med fokus på om projektideen ligger inden for rammerne af MUDP generelt, samt om ideen vurderes at have potentiale for at blive et fyrtårnsprojekt. Det er ikke en forudsætning for at søge om tilskud til et fyrtårnsprojekt, at ansøger indsender en ”one pager” og deltager i et pitch-møde.

  • Frist for indsendelse af ”one pager” og anmodning om pitch er 15. marts 2019, kl. 23.59
  • Frist for ansøgning om tilskud er 20. august 2019, kl. 12.00


Eksempler på fyrtårnsprojekter, der tidligere har modtaget tilskud:

- VARGA (tilskud: 19 mio. kr.)
- RoboSort (tilskud: 12,8 mio. kr.)
- Circle House – byggeri med cirkulær økonomi (tilskud: 6,9 mio. kr.)


Læs om, hvad der kan søges til, og om krav til fyrtårnsprojekter

Udviklings-, test- og demonstrationsprojekter

Der kan søges tilskud til udviklings-, test- og demonstrationsprojekter samt verifikation af miljøteknologi (ETV). Der vil kunne søges om tilskud til projekter inden for alle emner under MUDP.

Midlerne kan søges af både små, mellemstore og store virksomheder.

  • Frist for ansøgning om tilskud er 10. maj 2019, kl. 12.00


Eksempler på udviklings-, test- og demonstrationsprojekter, der tidligere har modtaget tilskud er:

-          Realtime vandkvalitetsmålinger i industrien (tilskud 1,8 mio. kr.)
-          Komplet efterbehandlingssystem til skibe (tilskud xx mio. kr.) 
-          Automatic Buildr (tilskud: 2,6 mio. kr.)

 
Læs om, hvad der kan søges til og om krav til udviklings-, test- og demonstrationsprojekter.

Baggrund

Bestyrelsens vision for MUDP i 2020 er: ”En lang række virksomheder har udviklet og demonstreret nye og effektive miljøteknologiske løsninger, som styrker en bæredygtig udvikling, fremmer ressourceeffektivitet, vækst og nye arbejdspladser i Danmark samt eksport af dansk miljøteknologi.”

Læs mere om strategien for 2016- 2019


Bestyrelsen har den 8. januar 2019 offentliggjort handlingsplanen for 2019, som danner grundlag for opslag af ansøgningsrunder.

Læs bestyrelsens handlingsplan her 


Under MUDP prioriteres både udviklings- og demonstrationsprojekter samt fyrtårnsprojekter, hvor dansk miljøteknologi demonstreres i fuld skala. Sigtet er både udvikling af nye løsninger, reduktion af danske virksomheders ressourceomkostninger og øget eksport.

Find liste over tidligere bevilgede projekter


Ved vurdering af ansøgninger lægger bestyrelsen vægt på følgende:

• Miljø- og ressourcemæssigt potentiale
• Erhvervsmæssigt potentiale
• Projektets nyhedsværdi og faglige kvalitet
• Projektbeskrivelsens kvalitet

Bestyrelsen lægger særligt vægt på, at det erhvervsmæssige potentiale for projektets teknologi/løsning er klart beskrevet samt, at det fremgår tydeligt, hvem der vil bruge resultaterne efter projektets afslutning, herunder gerne planer for markedsmæssig udbredelse af de nye løsninger. Der forventes således en beskrivelse af:

• Målgruppe og merværdi for brugerne – problem og løsning
• Markedspotentiale samt potentiale for vækst og beskæftigelse i Danmark
• Konkurrencesituation for projektets teknologi/løsning • Vejen til markedet for projektets teknologi/løsning, herunder hvem der kommercialiserer projektet
• Risici og usikkerhed Der, hvor det er muligt, skal beskrivelserne indeholde kvantitative oplysninger. For projekter, der er tidligt i teknologiudviklingen, er der ikke krav om en egentlig markedsanalyse, men det forventes, at ansøger beskriver hvem, der skal bruge projektets resultater, og hvorledes parterne bag projektet påtænker at bringe nye løsninger frem til markedet.


Informationsmøder

Der afholdes informationsmøder for alle interesserede om ansøgningsrunden:

• d. 4. marts 2019, kl. 13.00 – 15.00 i Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø

• d. 6. marts 2019, kl. 13.00 - 15.00 hos Miljøstyrelsen, Lyseng alle 1, 8270 Højbjerg, Århus

Møderne er et tilbud om at høre nærmere om kravene til en god ansøgning. Sammen med ansøgningsmaterialet findes en vejledning i udfyldelse af skemaet. Man kan også finde svar på typiske spørgsmål under FAQ på MUDP’s hjemmeside 


Adresse og kontaktoplysninger

Miljøstyrelsen Erhverv, Sekretariatet for MUDP
Englandsgade 25,
5000 Odense C
Tlf.: 72 54 40 00
E-mail: Obfuscated Email
MUDP hjemmeside: www.ecoinnovation.dk

Miljøstyrelsen flytter i slutningen af april 2019 til Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C

Program for informationsmøder:

Miljøstyrelsen indbyder til informationsmøde for alle interesserede i ansøgnings-runden:

København, Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. Ø, mandag den 4. marts kl. 13.00-15:30

Aarhus, Miljøstyrelsen, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg, onsdag den 6. marts kl. 13:00-15:30

Informationsmøderne er et tilbud om at høre nærmere om kravene til en god ansøgning. 

 

Se Powerpoint præsentaioner fra møderne her:

Handleplan og strategi 2019

Gode råd til ansøgningen 

Ansøgningsskema

Du finder ansøgningsskema, budgetskema og underskriftsblade under emnet: Sådan søger du tilskud