Grøn Innovationspulje

Tilskud under GrønInnovationspulje i 2018 er målrettet innovation i små- og mellemstore virksomheder inden for områderne

 1. klimatilpasning og vand
  - fx teknologier, der fremmer genanvendelse af vand og vandrensning
  - fx kan bidrage til bedre miljø, sundhed og understøtte nye løsninger inden for klimatilpasning og grøn byplanlægning.

 2. reduceret belastning af natur og miljø
  - fx miljøeffektive teknologier, der kan reducere miljøbelastningen pr. produceret enhed
  - fx kan bidrage til at reducere udledninger fra bl.a. industri-, landbrugs- og energiproduktion

 3. bedre ressourceeffektivitet
  - fx teknologiske løsninger, der kan bidrage til at øge ressourceeffektiviteten, fx ved at reducere forbruget af materialer og råstoffer i produktionen samt øge genanvendelsen
  - fx bæredygtigt nybyggeri og renovering. 

 Der kan søges tilskud til teknologiudvikling, test og demonstration (i mindre skala) samt verifikation af miljøteknologi (ETV).

Grøn Innovationspulje er målrettet små og mellemstore virksomheder (SMV), der arbejder med at udvikle og afsætte grønne teknologier.  

Ved vurdering af, om tilskud til projektet vil fremme innovation i SMV’er, tages udgangspunkt i følgende retningslinjer:

1. Teknologiudviklingen skal alt overvejende foregå i SMV

2. SMV skal som minimum blive medejer af den udviklede teknologi samt medindehaver af de evt. patenter, der følger af projektet

3. Hovedansøger skal, med mindre helt særlige forhold gør sig gældende, være SMV

4. Store virksomheder, der er medansøgere, kan til sammen repræsentere op til ca. 30 % af det samlede budget for projektet.

5. Store virksomheder kan til sammen medvirke som underleverandør i op til ca. 30 % af det samlede budget for projektet, jf. MUDP generelle retningslinjer for dette (se i vejledningen til ansøgningsskemaet).


For definition af små og mellemstore virksomheder anvendes EU Kommissionens definition [link], se i forordningens bilag I.


Der er i 2018 ca. 19,5 mio. kr. til uddeling i denne pulje.

Der kan søges om tilskud til at gennemføre projekter i både Danmark og udlandet. Supplerende information om projekter i udlandet (PDF).

Projekter kan søges af private og offentlige virksomheder, private personer, selvejende institutioner, offentlige og private forskningsinstitutioner, brancheorganisationer og lignende organisationer, foreninger samt grupper eller sammenslutninger af ovennævnte aktører.


Indsendelse af ansøgninger

Ansøgere skal indsende et udfyldt og underskrevet ansøgningsskema samt budgetskema. Der er to udgaver af ansøgningsskema under Grøn innovationspuljen. Ét til projekter om udvikling-, test- og demonstration af miljøteknologi og ét til ETV projekter. Projekter om ETV bevilges på grundlag af de minimis regler – og alle ansøgere til ETV-projekter skal derfor udfylde en de minimis erklæring (se nærmere i ansøgningsskema og vejledning).

Find ansøgningsskemaer og budgetskemaer. 


Frist:
Ansøgninger skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 7. maj 2018, kl. 12.00.  Ansøgninger modtaget på dagen efter kl. 12.00 vil ikke komme i betragtning. (Der er lukket for ansøgninger)

Ansøgninger kan sendes med:

- e-mail. Mailen skal mærkes i titelfeltet med: ”MUDP Grøn Innovationspulje 2018 – (anfør projekttitel)”. Ansøgningsskemaet, der skal underskrives, og budgetskemaet skal vedhæftes e-mailen i PDF-format.

- brevpost. Kuverten skal mærkes på forsiden med "MUDP Grøn Innovationspulje 2018”. Ansøgningsskemaet skal underskrives og budgetskema skal vedlægges. Ansøgningsmaterialet skal indsendes i 1 eksemplar – uden ringbind eller anden form for indbinding.

Adresse og kontaktoplysninger:

Miljøstyrelsen Miljøteknologi, Haraldsgade 53, 2100 København Ø
Tlf.: 72 54 40 00
E-mail: Obfuscated Email
MUDP hjemmeside: www.ecoinnovation.dk


Læs mere om projekttyper, tilskudsprocenter, vurderingskriterier m.m.