Demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala (fyrtårnsprojekter) - 2018

I 2018 ønsker bestyrelsen at uddele tilskud til et eller flere større projekter (fyrtårnsprojekter). Der vil kunne søges om tilskud inden for alle emner under MUDP.

Fyrtårnsprojekter er større satsninger og projekter, hvor fremtidens miljøteknologiske løsninger etableres og demonstreres i fuld skala. Projekterne involverer typisk flere aktører og bidrager til at fremme samarbejde på tværs af brancher. Projekterne kan være baseret på kobling af flere løsninger og teknologier og dermed også demonstrere helhedsløsninger.

Projekter i denne kategori skal medføre miljøbeskyttelse, der rækker videre end gældende/vedtagne nationale standarder og EU-standarder for miljøbeskyttelse. Tilskuddet kan ydes til de yderligere investeringsomkostninger, som kræves for at opnå den forbedrede miljøeffekt. 

Projekter om demonstration af miljøtekniske løsninger i fuldskala kan omfatte aktiviteter, der hører under kategorierne: Udvikling samt test og demonstration af nye teknologier. Det kan f.eks. være teknologi udvikling og/eller test forud for fuldskala etablering samt efterfølgende dokumentation af et fuldskalaanlægs effekter. Tilskud til aktiviteter i disse kategorier gives til de samme tilskudsberettigede udgifter, som gælder for puljen til udviklings- test og demonstrationsprojekter. Bemærk at disse kategorier ikke omfatter støtte til de fulde investeringer i udstyr og anlæg.

Læs om MUDPs projektkategorier og tilskudsprocenter. 

Der lægges særligt vægt på, at projekter, der modtager tilskud:

  • bidrager til at udvikle, teste, etablere og demonstrere ny lovende teknologi, der er klar til implementering,
  • har særlig demonstrationsværdi, både i Danmark og udlandet f.eks. ved at have en særlig nyhedsværdi, en innovativ teknologisk løsning og bidrage til miljøforbedringer på prioriterede områder,
  • forventes at demonstrere den etablerede løsning i en længere periode efter projektafslutning,
  • bidrager med løsninger på områder, hvor der er stort potentiale for beskæftigelse og eksport.

Der kan søges om tilskud til at gennemføre projekter i både Danmark og udlandet. Supplerende information om projekter i udlandet (PDF).

Projekter kan søges af private og offentlige virksomheder, private personer, selvejende institutioner, offentlige og private forskningsinstitutioner, brancheorganisationer og lignende organisationer, foreninger samt grupper eller sammenslutninger af ovennævnte aktører.

Bestyrelsen ser i 2018 blandt andet behov for nye innovative løsninger indenfor følgende områder:

cirkulær økonomi ved at fremme investeringer i udvikling, test, demonstration og markedsmodning af cirkulære løsninger og teknologier, herunder: - løsninger, der fremmer reparation, genbrug og cirkulært design - bedre udnyttelse af de store affaldsmængder fra bl.a. byggebranchen - udvikling af alternativer til de mest skadelige miljø- og sundhedsbelastende kemikalier/biocider - drage fordel af danske styrkepositioner inden for digitalisering og ny teknologi

luft, hvor der eksempelvis globalt er store udfordringer fra bl.a. marin transport, som skaber behov for bedre løsninger til håndhævelse af reglerne. Herudover er partikelforurening fra lokal opvarmning af boliger samt NOx og partikelforurening fra transport i byerne eksempler på relevante områder.

vand, hvor eksempelvis forsyninger og industri stilles over for effektiviseringskrav, hvilket ny teknologi kan bidrage til at indfri bl.a. gennem digitalisering

klimatilpasning, hvor der bl.a. er behov for at forebygge oversvømmelser og overløb.

plast, hvor MUDP bl.a. kan understøtte den kommende nationale handlingsplan mod plastforurening og EU’s plaststrategi, herunder fremme udvikling og demonstration af teknologier til at rense for mikroplast samt projekter, der forebygger forurening fra plastprodukter.

Find MUDPs vejledning til ansøgere om, hvordan parter kan organisere sig, når der ansøges om tilskud til et fyrtårnsprojekt  


Indsendelse af ansøgninger

Ansøgningsprocessen for fyrtårnsprojekter er opdelt i to faser.

Fase 1
I fase 1 indsender ansøgere en ansøgning med en kort beskrivelse af projektets grundide, miljømæssigt og erhvervsmæssig potentiale samt en kortfattet beskrivelse af en række yderligere punkter. Der anvendes et særligt ansøgningsskema i fase 1. Find ansøgningsskema

Bestyrelsen vil på baggrund af ansøgninger indkommet i fase 1 vælge et begrænset antal projekter, hvor bestyrelsen beder ansøgerne om en fuld ansøgning, der skal indsendes i fase 2. De øvrige ansøgere vil modtage et afslag.

Frist fase 1: Ansøgning i fase 1 skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 3. april 2018, kl. 12.00. Ansøgninger modtaget på dagen efter kl. 12.00 vil ikke komme i betragtning. (Der er lukket for fase 1 ansøgninger)

Ansøgere kan forvente at få svar på ansøgninger indkommet under fase 1 i slutningen af juni 2018.

Ansøgninger kan sendes med:
- e-mail. Mailen skal mærkes i titelfeltet med: ”MUDP 2018 fyrtårn fase 1 – (anfør projekttitel)”. Ansøgningsskemaet, der skal underskrives, og budgetskemaet skal vedhæftes e-mailen i PDF-format.
- brevpost. Kuverten skal mærkes på forsiden med "MUDP 2018 fyrtårn fase 1. Ansøgningsskemaet skal underskrives og budgetskema skal vedlægges. Ansøgningsmaterialet skal indsendes i 1 eksemplar – uden ringbind eller anden form for indbinding.

Fase 2
Ansøgere, som bestyrelsen har bedt om at indsende en fuld ansøgning i fase 2, skal indsende et udfyldt og underskrevet ansøgningsskema samt budgetskema. Ansøgningsskema – fase 2 og budgetskema, der skal udfyldes, fremsendes til ansøgere sammen med bestyrelsens anmodning om en fuld ansøgning.

Frist fase 2: Ansøgninger i fase 2 skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 14. september 2018, kl. 12.00. Ansøgninger modtaget på dagen efter kl. 12.00 vil ikke komme i betragtning.

Ansøgninger kan sendes med:
- e-mail. Mailen skal mærkes i titelfeltet med: ”MUDP 2018 fyrtårn fase 2 – (anfør projekttitel)”. Ansøgningsskemaet, der skal underskrives, og budgetskemaet skal vedhæftes e-mailen i PDF-format.
- brevpost. Kuverten skal mærkes på forsiden med "MUDP 2018 fyrtårns fase 2. Ansøgningsskemaet skal underskrives og budgetskema skal vedlægges. Ansøgningsmaterialet skal indsendes i 1 eksemplar – uden ringbind eller anden form for indbinding.

Adresse og kontaktoplysninger:

Miljøstyrelsen Miljøteknologi, Haraldsgade 53, 2100 København Ø
Tlf.: 72 54 40 00
E-mail: Obfuscated Email
MUDP hjemmeside: www.ecoinnovation.dk


Læs mere om projekttyper, tilskudsprocenter, vurderingskriterier m.m.