Udviklings-, test og demonstrationsprojekter

Bestyrelsen uddeler i 2018 tilskud til udviklings-, test- og demonstrationsprojekter. Der kan søges om tilskud inden for alle emner under MUDP.

Der kan søges om tilskud til projekter i både Danmark og udlandet. Supplerende information om projekter i udlandet (PDF).

Projekter kan søges af private og offentlige virksomheder, private personer, selvejende institutioner, offentlige og private forskningsinstitutioner, brancheorganisationer og lignende organisationer, foreninger samt grupper eller sammenslutninger af ovennævnte aktører.

Bestyrelsen ser i 2018 blandt andet behov for nye innovative løsninger indenfor følgende områder:

 • cirkulær økonomi ved at fremme investeringer i udvikling, test, demonstration og markedsmodning af cirkulære løsninger og teknologier, herunder:
  •  løsninger, der fremmer reparation, genbrug og cirkulært design
  • bedre udnyttelse af de store affaldsmængder fra bl.a. byggebranchen
  • udvikling af alternativer til de mest skadelige miljø- og sundhedsbelastende kemikalier/biocider
  • drage fordel af danske styrkepositioner inden for digitalisering og ny teknologi
 • luft, hvor der eksempelvis globalt er store udfordringer fra bl.a. marin transport, som skaber behov for bedre løsninger til håndhævelse af reglerne. Herudover er partikelforurening fra lokal opvarmning af boliger samt NOx og partikelforurening fra transport i byerne eksempler på relevante områder.
 • vand, hvor eksempelvis forsyninger og industri stilles over for effektiviseringskrav, hvilket ny teknologi kan bidrage til at indfri bl.a. gennem digitalisering
 • klimatilpasning, hvor der bl.a. er behov for at forebygge oversvømmelser og overløb.
 • plast, hvor MUDP bl.a. kan understøtte den kommende nationale handlingsplan mod plastforurening og EU’s plaststrategi, herunder fremme udvikling og demonstration af teknologier til at rense for mikroplast samt projekter, der forebygger forurening fra plastprodukter.

 Indsendelse af ansøgninger

Ansøgere skal indsende et udfyldt og underskrevet ansøgningsskema samt budgetskema. Find ansøgningsskema og budgetskema

Frist: Ansøgninger skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 7. maj 2017, kl. 12.00. Ansøgninger modtaget på dagen efter kl. 12.00 vil ikke komme i betragtning. (Der er lukket for ansøgninger)

Ansøgninger kan sendes med:

- e-mail. Mailen skal mærkes i titelfeltet med: ”MUDP 2018– (anfør projekttitel)”. Ansøgningsskemaet, der skal underskrives, og budgetskemaet skal vedhæftes e-mailen i PDF-format.
- brevpost. Kuverten skal mærkes på forsiden med "MUDP 2018”. Ansøgningsskemaet skal underskrives og budgetskema skal vedlægges. Ansøgningsmaterialet skal indsendes i 1 eksemplar – uden ringbind eller anden form for indbinding.

Adresse og kontaktoplysninger:

Miljøstyrelsen Miljøteknologi, Haraldsgade 53, 2100 København Ø
Tlf.: 72 54 40 00
E-mail: Obfuscated Email
MUDP hjemmeside: www.ecoinnovation.dk


Læs mere om projekttyper, tilskudsprocenter, vurderingskriterier m.m.