MUDP - Ansøgningsrunde 2018

Bestyrelsen for MUDP indkalder hermed ansøgninger til Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram – MUDP 2018.

Opslaget er offentliggjort den 26. januar 2018.

MUDP tilskud kan gives til både små og store projekter, der fremmer innovative og nytænkende ideer og projekter, der kan bidrage til en grønnere verden og danske arbejdspladser. Programmet har tre puljer:  a) Demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala (fyrtårnsprojekter), b) Udviklings-, test- og demonstrationsprojekter samt c) Grøn Innovationspulje. De tre puljer giver til sammen både små og store virksomheder gode muligheder for at søge tilskud til projekter, hvor der udvikles, testes og demonstreres nye miljøteknologiske løsninger.

Der kan i 2018 indsendes ansøgninger indenfor alle de områder som MUDP dækker, herunder vand og klimatilpasning, cirkulær økonomi og genanvendelse af ressourcerne i affaldet, renere luft, kemi, jord, bæredygtigt byggeri og mindre støj. Der kan søges om tilskud til at gennemføre projekter i både Danmark og udlandet.

Bestyrelsen lægger vægt på, at både miljø- og erhvervspotentialerne i MUDP ansøgninger og projekter er godt dokumenteret. Bestyrelsen lægger desuden vægt på, at der i projekterne er et solidt engagement hos de af projektdeltagerne, der efterfølgende skal omsætte projektresultaterne til nye forretningsmuligheder.

Bestyrelsen er også opmærksom på, at nye teknologiske potentialer som fx Big Data nyttiggøres i udviklingen af nye miljøteknologiske løsninger. Herudover er bestyrelsen opmærksom på projekternes potentiale i forhold til at bidrage til opfyldelse af FN’s bæredygtighedsmål.

Læs mere om bestyrelsens prioriteringer i 2018 i bestyrelsens handlingsplan

Der er afsat i alt ca. 64,5 mio. kr. til demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala (fyrtårnsprojekter) samt udviklings-, test- og demonstrationsprojekter og ca. 19,5 mio. kr. til Grøn Innovationspulje. Du finder en nærmere beskrivelse af puljerne herunder.

Der kan indsendes ansøgninger inden for 3 puljer: 

 

Demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala (fyrtårnsprojekter)

I 2018 ønsker bestyrelsen at uddele tilskud til et eller flere demonstrationsanlæg i fuld skala (fyrtårnsprojekter). Fyrtårnsprojekter skal være pejlemærker for fremtidens miljøløsninger inden for områder med væsentlig miljøbetydning og bidrage til at profilere Danmark som foregangsland, når det handler om udvikling af konkurrencedygtige miljøteknologiske løsninger.

Ansøgningsprocessen for fyrtårnsprojekter er opdelt i to faser. I fase 1 indsendes en kort ansøgning og overordnet budget. På baggrund af de korte ansøgninger udvælger bestyrelsen de projektforslag, som bestyrelsen i fase 2 ønsker at se en fuld ansøgning på.  Ansøgere, der ikke går videre til fase 2, vil modtage et afslag.

- ansøgningsfrist for fase 1 er 3. april 2018, kl. 12.00 - (der er lukket for fase 1 ansøgninger)

- ansøgningsfrist for fase 2 er 14. september 2018, kl. 12.00


Eksempler på projekter, der tidligere har modtaget tilskud:


Læs om, hvad der kan søges til, og om krav til fyrtårnsprojekter

Udviklings-, test- og demonstrationsprojekter

Bestyrelsen uddeler i 2018 tilskud til udviklings-, test- og demonstrationsprojekter.

Der vil både blive prioriteret store projekter og mindre projekter. Der vil kunne søges om tilskud inden for alle emner under MUDP.

 
– ansøgningsfrist 7. maj 2018, kl. 12.00 - (Der er lukket for ansøgninger)


Eksempler på udviklings-, test- og demonstrationsprojekter, der tidligere har modtaget tilskud er;

 

Læs om hvad der kan søges til og om krav til udviklings-, test og demonstrationsprojekter.

Grøn Innovationspulje

Bestyrelsen uddeler i 2018 ca. 19,5 mio. kr. i tilskud til projekter, der fremmer innovation og udvikling af miljø- og klimavenlige teknologier i små og mellemstore virksomheder (SMV) og samtidigt understøtter vækst og beskæftigelse. Der kan søges tilskud til teknologiudvikling, test og demonstration samt verifikation af miljøteknologi (ETV) indenfor klimatilpasning og vand, reduceret belastning af natur og miljø samt bedre ressourceeffektivitet.

– ansøgningsfrist 7. maj 2018, kl. 12.00 - (Der er lukket for ansøgninger)


Eksempler på projekter der tidligere har modtaget tilskud fra den grønne innovationspulje er:


Læs mere om, hvad der kan søges til og om krav til grønne innovationsprojekter. 

Bemærk, at puljen er målrettet små- og mellemstore virksomheder (SMV).

Baggrund

Bestyrelsens vision for MUDP i 2020 er:

”En lang række virksomheder har udviklet og demonstreret nye og effektive miljøteknologiske løsninger, som styrker en bæredygtig udvikling, fremmer ressourceeffektivitet, vækst og nye arbejdspladser i Danmark samt eksport af dansk miljøteknologi.”

Læs mere om strategien


Bestyrelsen har den 6. december 2017 offentliggjort sin handlingsplan for 2018, som danner grundlag for opslag af ansøgningsrunder.

Læs bestyrelsens handlingsplan  


Under MUDP prioriteres både mindre udviklings- og demonstrationsprojekter og større fyrtårnsprojekter, hvor dansk miljøteknologi demonstreres i fuld skala. Sigtet er både udvikling af nye løsninger, reduktion af danske virksomheders ressourceomkostninger og øget eksport.

Find lister over tidligere bevilgede projekter 


Ved vurdering af ansøgninger lægger bestyrelsen vægt på følgende:

 • Miljø- og ressourcemæssigt potentiale
 • Erhvervsmæssigt potentiale
 • Projektets nyhedsværdi og faglige kvalitet
 • Projektbeskrivelsens kvalitet.

Særligt i forhold til det erhvervsmæssige potentiale lægger bestyrelsen vægt på, at det erhvervsmæssige potentiale for projektets teknologi/løsning er klart beskrevet samt at det fremgår tydeligt, hvem der vil bruge resultaterne efter projektets afslutning, herunder gerne  planer for markedsmæssig udbredelse af de nye løsninger. Der forventes således en beskrivelse af:

 • Målgruppe og merværdi for brugerne – problem og løsning
 • Markedspotentiale samt potentiale for vækst og beskæftigelse i Danmark
 • Konkurrencesituation for projektets teknologi/løsning
 • Vejen til markedet for projektets teknologi/løsning, herunder hvem der kommercialiserer projektet
 • Risici og usikkerhed.

Der, hvor det er muligt, skal beskrivelserne indeholde kvantitative oplysninger. For projekter, der er tidligt i teknologiudviklingen, er der ikke krav om en egentlig markedsanalyse, men det forventes, at ansøger beskriver hvem, der skal bruge projektets resultater, og hvorledes parterne bag projektet påtænker at bringe nye løsninger frem til markedet.

 

Informationsmøder

Der afholdes informationsmøder for alle interesserede om ansøgningsrunden:

 • d. 27. februar 2018 kl. 13.30 -16.00 hos Aarhus Vand, Gunnar Clausens Vej 34, 8260 Viby
 • d. 5.  marts 2018 kl. 13.00 – 15.30 hos Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø

Møderne er et tilbud om at høre nærmere om kravene til en god ansøgning. Sammen med ansøgningsmaterialet findes en vejledning i udfyldelse af skemaet. Man kan også finde svar på typiske spørgsmål under FAQ på MUDP’s hjemmeside. 

Find FAQ

 

Adresse og kontaktoplysninger:

Miljøstyrelsen Miljøteknologi, Haraldsgade 53, 2100 København Ø
Tlf.: 72 54 40 00
E-mail: Obfuscated Email
MUDP hjemmeside: www.ecoinnovation.dk

 

Tillæg af 23.03.2018 til MUDP opslag 2018

Omkostninger til arbejdstimer i virksomheder, hvor virksomhedsejer(e) ikke har et ansættelsesforhold:

Virksomhedsejere, der ikke har et ansættelsesforhold i virksomheden og ikke udbetaler løn til sig selv, kan anvende en timerate på max. på 350 kr. pr. arbejdstime, de udfører på et projekt, hvor de indgår som udvikler, tekniker eller støttepersonale. Oveni timeraten kan der lægges et overhead til dækning af generalomkostninger knyttet til projektet. Det kan fx være dokumenterbare omkostninger til husleje, varme, vand, el, telefon, kontorudstyr o.lign.

Program for informationsmøder: 

Aarhus tirsdag 27. februar kl. 13.30 til 16. (afholdt)

København, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. Ø mandag 5. marts kl. 13.00 til 15.30. (afholdt)

 

Se program ved at trykke på linket

 

Se MST OH om Handlingsplan og strategi 2018

Se MST OH om gode råd