Udvikling og demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala (fyrtårnsprojekter) - 2017

I 2017 ønsker bestyrelsen at uddele tilskud til et eller flere større projekter (fyrtårnsprojekter). Der vil kunne søges om tilskud inden for alle emner under MUDP.

Fyrtårnsprojekter er større satsninger og projekter, hvor fremtidens miljøteknologiske løsninger udvikles, testes og/eller etableres og demonstreres i fuld skala. Projekterne involverer typisk flere aktører og bidrager til at fremme samarbejde på tværs af brancher. Projekterne kan være baseret på kobling af flere løsninger og teknologier og dermed også demonstrere helhedsløsninger.

Projekterne kan falde i både kategorien:

 • Udvikling, test og demonstration af nye teknologier. Her ydes tilskud til de samme tilskudsberettigede udgifter, som gælder for puljen til udviklings- test og demonstrationsprojekter.
 • Demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala. Projekter i denne kategori skal medføre miljøbeskyttelse, der rækker videre end gældende/vedtage nationale standarder og EU-standarder for miljøbeskyttelse. Tilskuddet kan ydes til de yderligere investeringsomkostninger, som kræves for at opnå den forbedrede miljøeffekt. 

Der lægges særligt vægt på, at projekter, der modtager støtte:

 • Bidrager til at udvikle, teste og/eller etablere og demonstrere ny lovende teknologi, der er klar til implementering
 • Har særlig demonstrationsværdi, både i Danmark og udlandet, f.eks. ved at have en særlig nyhedsværdi, en innovativ teknologisk løsning og bidrage til miljøforbedringer på prioriterede områder
 • Bidrager med løsninger på områder, hvor der er stort potentiale for beskæftigelse og eksport.

Der kan søges om tilskud til at gennemføre projekter i både Danmark og udlandet. Supplerende information om projekter i udlandet 

Projekter kan søges af private og offentlige virksomheder, private personer, selvejende institutioner, offentlige og private forskningsinstitutioner, brancheorganisationer og lignende organisationer, foreninger samt grupper eller sammenslutninger af ovennævnte aktører.

Bestyrelsen vil i 2017 prioritere projekter, som er rettet mod:

 • Cirkulær økonomi, herunder særligt fokus på
  • høj ressourceudnyttelse i hele eller dele af værdikæden, herunder bedre anvendelse af recirkulerede materialer i produktionsvirksomheder
  • mere omkostningseffektive løsninger til sortering og transport af affald til recirkulering
  • udvikling af nye materialer, samt udvikling af materialer uden indhold af problematiske kemikalier, der eksempelvis vanskeliggør genanvendelse
  • udvikling af løsninger, der sikrer, at byggematerialer og bygningskomponenter lettere kan vedligeholdes og recirkuleres
  • udvikling af teknologier og processer, der kan bidrage til at mindske madspild
 • Luft, herunder særligt fokus på udvikling af teknologiske løsninger, der
  • understøtter overholdelse af skærpede krav til reduktion af luftforurening fra skibsfarten, herunder både teknologier, der omkostningseffektivt reducerer udledninger samt teknologier, der kan bidrage til effektiv håndhævelse, så lovlydige rederier ikke stilles ringere
  • reducerer luftforureningen fra den tunge vejtransport, som udgør et stigende problem globalt
  • reducerer og dokumenterer emissioner til luften specielt rettet mod de områder, der prioriteres i EU’s miljøregulering af fx industrivirksomheder, kraftværker, affaldshåndtering
 • Vand og klimatilpasning, herunder særligt fokus på
  • udvikling af vandselskaber fra storforbrugere af energi til netto-producenter af energi, der udnytter og optimerer ressourcer i spildevand
  • vandbesparelser, -forbrug og -effektivitet i industri og forsyning, herunder genbrug af vand i boliger, landsbyer og industrier
  • effektiv styring af drikkevand med henblik på styrket forsyningssikkerhed, drikkevandskvalitet og reduceret energiforbrug
  • udvikling af fremtidens vandforsyningsanlæg
  • udvikling af intelligente spildevandshåndteringssystemer
  • udvikling af bedre decentral spildevandsrensning og mere avanceret spildevandsrensning
  • løsninger til reduktion af spildevandsoverløb
  • styrings- og varslingssystemer til klimatilpasning samt intelligente løsninger til afvanding af marker


Projekter om cirkulær økonomi kan, udover udvikling af nye produkter, produktionsmetoder eller tjenesteydelser, også omfatte aktiviteter knyttet til udvikling af nye forretningsmodeller, der vil kunne understøtte projektet.

Projekter indenfor ovenstående områder kan også bidrage positivt til reduktionen af udledning drivhusgasser.


Der findes på under FAQ en vejledning til ansøgere om, hvordan parter kan organisere sig, når der ansøges om tilskud til et fyrtårnsprojekt i kategorien: Demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala.


Indsendelse af ansøgninger

Ansøgningsprocessen for fyrtårnsprojekter er opdelt i to faser.

Fase 1
I fase 1 indsender ansøgere en ansøgning med uddybning af projektets grundidé, miljømæssigt og erhvervsmæssig potentiale samt en kortfattet beskrivelse af en række yderligere punkter. Der anvendes et særligt ansøgningsskema i fase 1. 

Bestyrelsen vil på baggrund af ansøgninger indkommet i fase 1 vælge et begrænset antal projekter, hvor bestyrelsen beder ansøgerne om en fuld ansøgning, der skal indsendes i fase 2.  De øvrige ansøgere vil modtage et afslag.

 Frist fase 1: Ansøgning i fase 1 skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 20. april 2017, kl. 12.00. (Der er lukket for fase 1 ansøgninger). Ansøgninger modtaget på dagen efter kl. 12.00 vil ikke komme i betragtning.

Ansøgere kan forvente at få svar på ansøgninger indkommet under fase 1 i slutningen af juni 2017. 

Ansøgninger kan sendes med:

- e-mail. Mailen sendes til Miljøstyrelsen på Obfuscated Email. Mailen skal mærkes i titelfeltet med: ”MUDP 2017 fyrtårn fase 1 – (anfør projekttitel)”. Ansøgningsskemaet, der skal underskrives, og budgetskemaet skal vedhæftes e-mailen i PDF-format.

- brevpost. Kuverten skal mærkes på forsiden med "MUDP 2017 fyrtårn fase 1". Ansøgningsskemaet skal underskrives og budgetskema skal vedlægges. Ansøgningsmaterialet skal indsendes i 1 eksemplar – uden ringbind eller anden form for indbinding.


Fase 2
Ansøgere, som bestyrelsen har bedt om at indsende en fuld ansøgning i fase 2, skal indsende et udfyldt og underskrevet ansøgningsskema samt budgetskema. Ansøgningsskema – fase 2 og budgetskema, der skal udfyldes, fremsendes til ansøgere sammen med bestyrelsens anmodning om en fuld ansøgning.

Frist fase 2: Ansøgninger i fase 2 skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 2. oktober 2017, kl. 12.00. Ansøgninger modtaget på dagen efter kl. 12.00 vil ikke komme i betragtning!

Ansøgninger kan sendes med:

- e-mail. Mailen sendes til Miljøstyrelsen på Obfuscated Email. Mailen skal mærkes i titelfeltet med: ”MUDP 2017 fyrtårn fase 2 – (anfør projekttitel)”. Ansøgningsskemaet, der skal underskrives, og budgetskemaet skal vedhæftes e-mailen i PDF-format.

- brevpost. Kuverten skal mærkes på forsiden med "MUDP 2017 fyrtårns fase 2". Ansøgningsskemaet skal underskrives og budgetskema skal vedlægges. Ansøgningsmaterialet skal indsendes i 1 eksemplar – uden ringbind eller anden form for indbinding.


Læs mere om projekttyper, tilskudsprocenter, vurderingskriterier m.m.

Ansøgningsmateriale 2017 - fyrtårnsprojekter fase 1

Ansøgningsskema - fase 1 

Underskriftsblad

Der er vejledning i udfyldelse af materialet undervejs i skemaet og bagerst i ansøgningsskemaet. I vejledningen bagerst er der også information om indsendelse af ansøgningen.


Hvis en ansøger går videre til fase 2, sender MUDP sekretariatet ansøgningsskema til fase 2 direkte til ansøgeren.