Grøn Innovationspulje - 2017

Tilskud under Grøn Innovationspulje i 2017 er målrettet innovation i små- og mellemstore virksomheder inden for områderne

1) klimatilpasning og vand,

2) reduceret belastning af natur og miljø, og

3) bedre ressourceeffektivitet. 

Se en nærmere beskrivelse af de områder, der kan søges indenfor.


Der kunne søges tilskud til teknologiudvikling, test og demonstration samt verifikation af miljøteknologi (ETV). Der vil blive prioriteret projekter med et tilskudsbeløb i størrelsesordenen 0,5-5 mio. kr.


Grøn Innovationspulje er målrettet små og mellemstore virksomheder (SMV), der arbejder med at udvikle og afsætte grønne teknologier.

Ved vurdering af, om tilskud til projektet vil fremme innovation i SMV’er, tages udgangspunkt i følgende retningslinjer:

1. Teknologiudviklingen skal alt overvejende foregå i SMV

2. SMV skal som minimum blive medejer af den udviklede teknologi samt medindehaver af de evt. patenter, der følger af projektet

3. Hovedansøger skal, med mindre helt særlige forhold gør sig gældende, være SMV

4. Store virksomheder, der er medansøgere, kan til sammen repræsentere op til ca. 30 % af det samlede budget for projektet.

5. Store virksomheder kan til sammen medvirke som underleverandør i op til ca. 30 % af det samlede budget for projektet, jf. MUDP generelle retningslinjer for dette (se i vejledningen til ansøgningsskemaet).

For definition af små og mellemstore virksomheder anvendes EU Kommissionens definition, se i forordningens bilag I.


Der er i 2017 ca. 19,5 mio. kr. til uddeling i denne pulje.

Der kunne søges om tilskud til at gennemføre projekter i både Danmark og udlandet. Supplerende information om projekter i udlandet

Projekter kan søges af private og offentlige virksomheder, private personer, selvejende institutioner, offentlige og private forskningsinstitutioner, brancheorganisationer og lignende organisationer, foreninger samt grupper eller sammenslutninger af ovennævnte aktører.


Indsendelse af ansøgninger

Ansøgere skal indsende et udfyldt og underskrevet ansøgningsskema samt budgetskema. Projekter om ETV bevilges på grundlag af de minimis regler – og alle ansøgere skal derfor udfylde en de minimis erklæring (se nærmere i ansøgningsskema og vejledning bagerst i ansøgningsskemaet til ETV-projekter).

Ansøgninger skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 17. maj 2017, kl. 12.00. (Der er lukket for ansøgninger). Ansøgninger modtaget på dagen efter kl. 12.00 vil ikke komme i betragtning.

Ansøgninger kan sendes med:

- e-mail. Mailen sendes til Miljøstyrelsen på: Obfuscated Email. Mailen skal mærkes i titelfeltet med: ”MUDP Innovationspulje 2017 – (anfør projekttitel)”. Ansøgningsskemaet, der skal underskrives, og budgetskemaet skal vedhæftes e-mailen i PDF-format.

- brevpost. Brevet sendes til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K. Kuverten skal mærkes på forsiden med "MUDP Innovationspulje 2017”. Ansøgningsskemaet skal underskrives og budgetskema skal vedlægges. Ansøgningsmaterialet skal indsendes i 1 eksemplar – uden ringbind eller anden form for indbinding.

 

Læs mere om projekttyper, tilskudsprocenter, vurderingskriterier m.m.

Ansøgningsmateriale 2017 - Grøn Innovationspulje

a) Udviklings-, test og demonstrationsprojekter:

Ansøgningsskema - innovationspulje - udvikling, test og demonstration

Budgetskema (bilag 1)

Underskriftsblad

Der er vejledning i udfyldelse af materialet undervejs i skemaet og bagerst i ansøgningsskemaet. I vejledningen bagerst er der også information om indsendelse af ansøgningen.


b) ETV-projekter:

Ansøgningsskema - innovationspulje - ETV projekter

Underskriftsblad

Der er vejledning i udfyldelse af materialet undervejs i skemaet og bagerst i ansøgningsskemaet. I vejledningen bagerst er der også information om indsendelse af ansøgningen.