MUDP opslag 2017

Bestyrelsen for MUDP indkaldte ansøgninger til Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram – MUDP 2017.

Opslaget er offentliggjort den 3. februar 2017.

MUDP har plads til både små og store projekter, der fremmer innovative og nytænkende ideer og projekter, der kan bidrage til en grønnere verden og danske arbejdspladser. Programmet har tre puljer, a) Demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala (fyrtårnsprojekter), b) Udviklings-, test- og demonstrationsprojekter samt c) Grøn Innovationspulje. De tre puljer giver tilsammen både små og store virksomheder gode muligheder for at søge tilskud til projekter, hvor der udvikles, testes og demonstreres nye miljøteknologiske løsninger.

Der kunne i 2017 indsendes ansøgninger indenfor alle de områder, som MUDP dækker, herunder vand og klimatilpasning, cirkulær økonomi og genanvendelse af ressourcerne i affaldet, renere luft, kemi, jord, bæredygtigt byggeri og mindre støj. Bestyrelsen prioriterer i sin handlingsplan for 2017 iværksættelse af projekter indenfor områderne cirkulær økonomi, luft, vand og klimatilpasning. 

Bestyrelsen har en vision om, at Danmark skal gøre sig gældende i den globale konkurrence om udvikling af bæredygtige teknologiske løsninger og effektiv ressourceudnyttelse, der kan skabe grobund for fremtidig vækst og velstand. Der kan derfor søges om tilskud til at gennemføre projekter i både Danmark og udlandet. Om jeres projekt har en klar international dimension eller er målrettet en konkret miljøudfordring i lokalsamfundet er dog ikke det vigtigste – det vigtigste er, at jeres projekt bidrager positivt til miljø, vækst og eksport.

Bestyrelsen prioriterer projekter med det største miljø- og erhvervsmæssige potentiale. Derfor lægger bestyrelsen særlig vægt på, at potentialerne i MUDP-ansøgninger og -projekter er godt dokumenteret. Under programmet prioriteres både mindre udviklings- og demonstrationsprojekter og større fyrtårnsprojekter, hvor dansk miljøteknologi demonstreres i fuld skala. Sigtet er både udvikling af nye løsninger, reduktion af danske virksomheders ressourceomkostninger og øget eksport. Bestyrelsen er herunder opmærksom på, at nye teknologiske potentialer som fx Big Data nyttiggøres i udviklingen af nye miljøteknologiske løsninger.

Der er i alt ca. 80 mio. kr. til rådighed til Demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala (fyrtårnsprojekter) samt Udviklings-, test- og demonstrationsprojekter og ca. 19,5 mio. kr. til Grøn Innovationspulje. Du finder en nærmere beskrivelse af puljerne herunder.

Der kunne indsendes ansøgninger inden for 3 puljer: 

Demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala (fyrtårnsprojekter)

I 2017 ønsker bestyrelsen at uddele tilskud til et eller flere demonstrationsanlæg i fuld skala (fyrtårnsprojekter). Fyrtårnsprojekter skal være pejlemærker for fremtidens miljøløsninger inden for områder med væsentlig miljøbetydning og bidrage til at profilere Danmark som foregangsland, når det handler om udvikling af konkurrencedygtige miljøteknologiske løsninger. 

Ansøgningsprocessen for fyrtårnsprojekter er opdelt i to faser. I fase 1 indsendes en kort ansøgning og overordnet budget. På baggrund af de korte ansøgninger udvælger bestyrelsen de projektforslag, som bestyrelsen i fase 2 ønsker at se en fuld ansøgning på.  Ansøgere, der ikke går videre til fase 2, vil modtage et afslag.

- ansøgningsfrist for fase 1 er 20. april 2017, kl. 12.00 -(Der lukket for fase 1 ansøgninger)

- ansøgningsfrist for fase 2 er 2. oktober 2017, kl. 12.00 - (Der er lukket for fase 2 ansøgninger. Fase 2 kunne kun søges af ansøgere, som bestyrelsen har anmodet om en fuld ansøgning)


Eksempler på nuværende og tidligere fyrtårnsprojekter er:


Læs om, hvad der kunne søges til, og om krav til fyrtårnsprojekter 

Udviklings-, test- og demonstrationsprojekter

Bestyrelsen uddeler i 2017 tilskud til udviklings-, test- og demonstrationsprojekter.

Der vil både blive prioriteret store projekter og mindre projekter med et tilskudsbeløb på i størrelsesordenen 0,5-5 mio. kr. Der kunne søges om tilskud inden for alle emner under MUDP.

– ansøgningsfrist 17. maj 2017, kl. 12.00  - (Der er lukket for ansøgninger)


Eksempler på udviklings-, test- og demonstrationsprojekter, der tidligere har modtaget støtte er;


Læs om, hvad der kunne søges til, og om krav til udviklings-, test og demonstrationsprojekter.

Grøn Innovationspulje

Bestyrelsen uddeler i 2017 ca. 19,5 mio. kr. i tilskud til projekter, der fremmer innovation og udvikling af miljø- og klimavenlige teknologier i små og mellemstore virksomheder (SMV) og samtidigt understøtter vækst og beskæftigelse. Der kan typisk søges tilskud på 0,5–5 mio. kr. til projekter under denne pulje.

Der kunne søges tilskud til teknologiudvikling, test og demonstration samt verifikation af miljøteknologi (ETV) indenfor klimatilpasning og vand, reduceret belastning af natur og miljø samt bedre ressourceeffektivitet.

 • ansøgningsfrist 17. maj 2017, kl. 12.00 - (Der er lukket for ansøgninger)

 
Eksempler på nuværende og tidligere projekter støttet af den grønne innovationspulje er:


Læs om, hvad der kunne søges til og om krav til grønne innovationsprojekter. Bemærk, at puljen er målrettet små- og mellemstore virksomheder (SMV). 

Generel information

Baggrund

Bestyrelsen vision for MUDP i 2020 er: ”En lang række virksomheder har udviklet og demonstreret nye og effektive miljøteknologiske løsninger, som styrker en bæredygtig udvikling, fremmer ressourceeffektivitet, vækst og nye arbejdspladser i Danmark samt eksport af dansk miljøteknologi.”

Læs mere om strategien 

Bestyrelsen har den 15. december 2016 offentliggjort sin handlingsplan for 2017, som danner grundlag for opslag af ansøgningsrunder. Læs bestyrelsens handlingsplan

Ved vurdering af ansøgninger lægger bestyrelsen vægt på følgende:

 • Miljø- og ressourcemæssigt potentiale
 • Erhvervsmæssigt potentiale
 • Projektets nyhedsværdi og faglige kvalitet
 • Projektbeskrivelsens kvalitet

Særligt i forhold til det erhvervsmæssige potentiale vil bestyrelsen lægge vægt på, at der foreligger konkrete vurderinger af det erhvervsmæssige potentiale og planer for markedsmæssig udbredelse af de nye løsninger, herunder en beskrivelse af:

 • Målgruppe og merværdi for brugerne – problem og løsning
 • Markedspotentiale samt potentiale for eksport, vækst og beskæftigelse i Danmark
 • Konkurrencesituation
 • Vejen til markedet
 • Risici og usikkerhed

Der, hvor det er muligt, skal beskrivelserne indeholde kvantitative oplysninger. For projekter, der er tidligt i teknologiudviklingen, er der ikke krav om en egentlig markedsanalyse, men det forventes, at ansøger beskriver, hvorledes projektet kan bringe nye løsninger frem til markedet, og skitserer den proces, der følger efter den første teknologiudviklingsfase frem mod, at løsningen kan bringes på markedet, herunder blandt andet de forventede konkurrenceforhold.

Informationsmøder

Der afholdes informationsmøder for alle interesserede om ansøgningsrunden:

 • D. 8. marts 2017 kl. 13.15 -16 hos Aarhus Vand, Gunnar Clausens Vej 34, 8260 Viby J
 • D. 9. marts 2017 kl. 13.15 – 16.00 i Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K

Møderne er et tilbud om at høre nærmere om kravene til en god ansøgning. Se program her (link). Sammen med ansøgningsmaterialet findes en vejledning i udfyldelse af skemaet. Man kan også finde svar på typiske spørgsmål under FAQ på MUDP’s hjemmeside.

Adresse og kontaktoplysninger:

Miljøstyrelsen Miljøteknologi, Strandgade 29, 1401 København K
Tlf.: 72 54 40 00
E-mail: Obfuscated Email
MUDP hjemmeside: www.ecoinnovation.dk

Informationsmøder 2017

Er afholdt. Der afholdes informationsmøder for alle interesserede om ansøgningsrunden:

 • d. 8. marts 2017 kl. 13.15 - 16.00 hos Aarhus Vand, Gunnar Clausens Vej 34, 8260 Viby J
 • d. 9. marts 2017 kl. 13.15 - 16.00 i Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K

Tilmelding sker til Madeeha Ilyas på Obfuscated Email. Hvis du vil være sikker på en plads, skal du tilmelde dig senest den 1. marts 2017. Møderne er et tilbud om at høre nærmere om kravene til en god ansøgning.

Se program her (link)

MUDP præsentation - Infomøde København og Århus, marts 2017

Oplæg om gode råd om ansøgning til MUDP 2017