Demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala (fyrtårnsprojekter)

I 2016 ønsker bestyrelsen at uddele ca. 50 mio. kr. i tilskud til et eller flere demonstrationsanlæg i fuld skala (fyrtårnsprojekter). Inden for budgetrammen forventer bestyrelsen at kunne finansiere 1 - 3 projekter.

Bestyrelsen ser gerne ansøgninger på områder som fx luftrensning, hvor der ikke tidligere er igangsat fyrtårnsprojekter.

Fyrtårnsprojekter er større satsninger og projekter hvor fremtidens miljøteknologiske løsninger etableres og demonstreres i fuld skala. Der skal være tale om løsninger, som er miljømæssigt bedre end reguleringen foreskriver. Projekterne kan involvere flere aktører og bidrage til at fremme samarbejde på tværs af brancher. Projekterne kan være baseret på kobling af flere løsninger og teknologier og dermed også demonstrere helhedsløsninger. Tilskud fra MUDP afhjælper en del af de økonomiske usikkerheder, der er forbundet med etableringen af nye løsninger i fuld skala.

Der lægges særligt vægt på, at projekter, der modtager støtte:

  • bidrager til at demonstrere ny lovende teknologi, der er klar til implementering, men hvor der er en teknologisk og økonomisk usikkerhed, der kan begrunde et offentligt tilskud til etablering og drift af det første anlæg, der skal fungere i fuld skala,
  • har særlig demonstrationsværdi, både i Danmark og udlandet, f.eks. ved at have en vis størrelse (fuldskala anlæg), en særlig nyhedsværdi, innovativ teknologisk løsning og bidrager til miljøforbedringer på prioriterede områder,
  • bidrager med løsninger på områder, hvor der er erhvervsmuligheder i form af vækst og/eller eksport.

Jvf. Lov nr. 130 om MUDP kan der gives tilskud til projekter, der har til formål, at etablere teknologiske løsninger, der indebærer miljøbeskyttelse, der rækker videre end nationale standarder og EU-standarder for miljøbeskyttelse.

Der kan søges om tilskud til at gennemføre projekter i både Danmark og udlandet. Supplerende information om projekter i udlandet(PDF).

Projekter kan søges af private og offentlige virksomheder, private personer, selvejende institutioner, offentlige og private forskningsinstitutioner, brancheorganisationer og lignende organisationer, foreninger samt grupper eller sammenslutninger af ovennævnte aktører.

Der gøres særligt opmærksom på, at der på www.ecoinnovation.dk i løbet af marts 2016 vil komme en vejledning til ansøgere om, hvordan parter kan organisere sig, når der ansøges om tilskud til et fyrtårnsprojekt.

Indsendelse af ansøgninger

Bestyrelsen introducerer i 2016 en præscreenings-procedure for fyrtårnsprojekter. Præscreeningsproceduren medfører, at ansøgningsprocessen opdeles i to faser. I fase 1 indsendes en kort ansøgning og budget. På baggrund af de korte ansøgninger udvælger bestyrelsen de projektforslag, som bestyrelsen ønsker at se en fuld ansøgning på.

Fase 1
Bestyrelsen indkalder ansøgninger under fase 1. I fase 1 indsender ansøgere en ansøgning med fokus på projektets grundide, miljømæssigt og erhvervsmæssig potentiale samt en kortfattet beskrivelse af en række yderlige punkter. Der anvendes et særligt ansøgningsskema i fase 1. Find ansøgningsskema fase 1

Bestyrelsen vil på baggrund af ansøgninger indkommet i fase 1 vælge et begrænset antal projekter, hvor bestyrelsen vil bede ansøgerne om en fuld ansøgning, der skal indsendes i fase 2. De øvrige ansøgere vil modtage et afslag.

Frist fase 1: Ansøgning i fase 1 skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 2. maj 2016 kl. 12.00

Ansøgere forventes at få svar på ansøgninger indkommet under fase 1 i slutningen af juni 2016.

Ansøgninger kan sendes med:

  • e-mail. Mailen skal mærkes i titelfeltet med: ”MUDP 2016 fyrtårn fase 1 – (anfør projekttitel)”. Ansøgningsskemaet, der skal underskrives, og budgetskemaet skal vedhæftes e-mailen i PDF-format.
  • brevpost. Kuverten skal mærkes på forsiden med "MUDP 2016 fyrtårn fase 1. Ansøgningsskemaet skal underskrives og budgetskema skal vedlægges. Ansøgningsmaterialet skal indsendes i 1 eksemplar – uden ringbind eller anden form for indbinding.

Sammen med ansøgningsmaterialet findes en vejledning i udfyldelse af skemaet. Man kan også finde svar på typiske spørgsmål under FAQ på MUDP’s hjemmeside

Fase 2
Ansøgere, som bestyrelsen har bedt om at indsende en fuld ansøgning i fase 2, skal indsende et udfyldt og underskrevet ansøgningsskema samt budgetskema. Ansøgningsskema – fase 2 og budget skema fremsendes til ansøgere sammen med bestyrelsen anmodning om en fuld ansøgning.

Frist fase 2: Ansøgninger i fase 2 skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 3. oktober 2016 kl. 12.00.

Ansøgninger kan sendes med:

  • e-mail. Mailen skal mærkes i titelfeltet med: ”MUDP 2016 fyrtårn fase 2 – (anfør projekttitel)”. Ansøgningsskemaet, der skal underskrives, og budgetskemaet skal vedhæftes e-mailen i PDF-format.
  • brevpost. Kuverten skal mærkes på forsiden med "MUDP 2016 fyrtårns fase 2. Ansøgningsskemaet skal underskrives og budgetskema skal vedlægges. Ansøgningsmaterialet skal indsendes i 1 eksemplar – uden ringbind eller anden form for indbinding.

Læs mere om projekttyper, tilskudsprocenter, vurderingskriterier m.m.