MUDP opslag 2016

Bestyrelsen for MUDP indkaldte ansøgninger til Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram – MUDP 2016.

Opslaget blev offentliggjort den 4. marts 2016. Der er lukket for ansøgninger

Bestyrelsen inviterede til ansøgninger på alle områder inden for rammerne af MUDP (herunder vand og klimatilpasning, cirkulær økonomi og genanvendelse af ressourcerne i affaldet, renere luft, kemi, jord, bæredygtigt byggeri og mindre støj), så bestyrelsen får mulighed for at prioritere de mest perspektivrige projekter og miljøløsninger. 

Bestyrelsen vil i 2016 prioritere iværksættelse af projekter, som:

  • bidrager til at realisere Vandvisionen om fordobling af eksporten af dansk teknologi på vandområdet inden 2025 og målene om en mere effektiv vandsektor
  • understøtter vand- og affaldsforsyningerne i at levere endnu mere kvalitet og effektivitet
  • fremmer cirkulær økonomi ved at sikre bedre udnyttelse af værdier i ressourcer/affald, og som mindsker uhensigtsmæssige udledninger og forebygger problematiske kemikalier i produkter og materialer
  • bidrager til at mindske partikel- og røggas emissioner fra industrielle anlæg og transport
  • understøtter klimatilpasning, så bevarelsen af naturværdier kan gå hånd i hånd med beskyttelse af kyster og byer mod erosion og oversvømmelser.

 Der kunne indsendes ansøgninger indenfor 3 puljer:

Demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala (fyrtårnsprojekter)

I 2016 ønsker bestyrelsen at uddele ca. 50 mio. kr. i tilskud til et eller flere demonstrationsanlæg i fuld skala (fyrtårnsprojekter). Inden for budgetrammen forventer bestyrelsen at kunne finansiere 1 - 3 projekter. Bestyrelsen ser gerne ansøgninger på områder som fx luftrensning, hvor der ikke tidligere er igangsat fyrtårnsprojekter.

Bestyrelsen introducerer i 2016 en præscreenings-procedure for fyrtårnsprojekter. Præscreeningsproceduren medfører, at ansøgningsprocessen opdeles i to faser. I fase 1 indsendes en kort ansøgning og budget. På baggrund af de korte ansøgninger udvælger bestyrelsen de projektforslag, som bestyrelsen ønsker at se en fuld ansøgning på.

– Ansøgningsfrist for fase 1 er 2. maj 2016 kl. 12.00  (fristen er overskredet)

Bestyrelsen vil på baggrund af ansøgninger indkommet i fase 1 vælge et begrænset antal projekter, hvor bestyrelsen vil bede ansøgerne om en fuld ansøgning, der skal indsendes i fase 2. De øvrige ansøgere vil modtage et afslag.

- Ansøgningsfrist for fase 2 er 3. oktober 2016 kl. 12.00  (kun for fyrtårnsprojekter, der er gået videre efter fase 1)

Fyrtårnsprojekter skal kunne fungere som pejlemærker for fremtidens miljøløsninger inden for områder med væsentlig miljøbetydning og kan bidrage til at profilere Danmark som foregangsland, når det handler om udvikling af konkurrencedygtige miljøteknologiske løsninger.

Læs om, hvad der kan søges til, om krav til fyrtårnsprojekter og indsendelse af ansøgninger.

Udviklings-, test og demonstrationsprojekter - MUDP 2016

Ansøgningsfrist var 23. maj 2016, kl. 12.00 (fristen er overskredet)

Bestyrelsen uddeler i 2016 op til 30 mio. kr. i tilskud til udviklings-, test- og demonstrationsprojekter.

Der vil både blive prioriteret store projekter og mindre projekter med et tilskudsbeløb på i størrelsesordenen 0,5-5 mio. kr. Der vil kunne søges om tilskud inden for alle emner under MUDP.

Læs om, hvad der kan søges til, krav til udviklings-, test og demonstrationsprojekter samt indsendelse af ansøgninger.

Grøn Innovationspulje - MUDP 2016

Ansøgningsfristen var 23. maj 2016 kl. 12.00 (fristen er overskredet)

Bestyrelsen uddeler i 2016 ca. 19,5 mio. kr. i tilskud til projekter der fremmer innovation og udvikling af miljø- og klimavenlige teknologier i små og mellemstore virksomheder (SMV) og samtidigt understøtter vækst og beskæftigelse. Der kan typisk søges tilskud på 0,5–5 mio. kr. til projekter under denne pulje.

Der kan søges tilskud til teknologiudvikling, test og demonstration samt verifikation af miljøteknologi (ETV) indenfor følgende emneområder:

  •  Klimatilpasning og vand
  • Reduceret belastning af natur og miljø
  • Bedre ressourceeffektivitet

Læs mere om, hvad der kan søges til, krav til grønne innovationsprojekter og indsendelse af ansøgninger.

Bemærk, at puljen er målrettet små- og mellemstore virksomheder (SMV).

Generel information

Ved vurdering af ansøgninger lægger bestyrelsen vægt på følgende:

• miljø- og ressourcemæssigt potentiale,
• erhvervsmæssigt potentiale,
• projektets nyhedsværdi og faglige kvalitet, og
• projektbeskrivelsens kvalitet.

Særligt i forhold til det erhvervsmæssige potentiale vil bestyrelsen lægge vægt på, at der foreligger konkrete vurderinger af det erhvervsmæssige potentiale og planer for markedsmæssig udbredelse af de nye løsninger, herunder en beskrivelse af:

• Målgruppe og merværdi for brugerne – problem og løsning
• Markedspotentiale samt potentiale for vækst og beskæftigelse i Danmark
• Konkurrencesituation
• Vejen til markedet
• Risici og usikkerhed

Der, hvor det er muligt, skal beskrivelserne indeholde kvantitative oplysninger. For projekter, der er tidligt i teknologiudviklingen, er der ikke krav om en egentlig markedsanalyse, men det forventes, at ansøger beskriver, hvorledes projektet kan bringe nye løsninger frem til markedet, og skitserer den proces, der følger efter den første teknologiudviklingsfase frem mod at løsningen kan bringes på markedet.

Baggrund

Bestyrelsen for MUDP har i januar 2016 offentliggjort sin strategi for MUDP. Bestyrelsens vision frem mod 2020 er:

”En lang række virksomheder har udviklet og demonstreret nye og effektive miljøteknologiske løsninger, som styrker en bæredygtig udvikling, fremmer ressourceeffektivitet, vækst og nye arbejdspladser i Danmark samt eksport af dansk miljøteknologi.”

Læs bestyrelsens strategi 

Bestyrelsen har den 4. marts 2016 offentliggjort sin handlingsplan for 2016, som danner grundlag for opslag af ansøgningsrunder. Læs bestyrelsens handlingsplan 

 

Adresse og kontaktoplysninger:

Miljøstyrelsen Miljøteknologi, Strandgade 29, 1401 København K
Tlf.: 72 54 40 00
Email: Obfuscated Email
MUDP hjemmeside: www.ecoinnovation.dk

Informationsmøder 2016

Der afholdes informationsmøder for alle interesserede om ansøgningsrunden:

30. marts 2016 kl. 13-15.15 hos Aarhus Vand, Bautavej 1, 8210 Aarhus V (mødet er afholdt, se oplæg her)

1. april 2016 kl. 13.30 – 15.45 i Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K

Se program her

Tilmelding sker til Madeeha Ilyas på Obfuscated Email. Hvis du vil være sikker på en plads, skal du tilmelde dig senest den 17. marts 2016.

Deltagelse i informationsmøde er ikke en forudsætning for at kunne ansøge om tilskud. Møderne er et tilbud om at høre nærmere om kravene til en god ansøgning.