MUDP opslag 2015 - fyrtårnsprojekter

Der blev indkaldt ansøgninger til Miljøministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram – MUDP 2015.

Ansøgningsfristen var 2. oktober 2015, kl. 12.00. (fristen er overskredet)

Opslaget blev offentliggjort den 24. juni 2015.

Miljøministeriet indkaldte ansøgninger om tilskud til demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala (fyrtårnsprojekter) inden for områderne vand og klimatilpasning, forebyggelse og genanvendelse af ressourcer, renere luft, mindre støj, færre problematiske kemikalier samt industriens miljøindsats. Projekterne må gerne omfatte flere hovedområder.

Fyrtårnsprojekter skal kunne fungere som pejlemærker for fremtidens miljøløsninger inden for områder med væsentlig miljøbetydning og kan bidrage til at profilere Danmark som foregangsland, når det handler om udvikling af konkurrencedygtige miljøteknologiske løsninger.

Fyrtårnsprojekter er større satsninger og projekter, der muliggør løsninger, som er miljømæssigt bedre end reguleringen foreskriver. Projekterne kan involvere flere aktører og bidrage til at fremme samarbejde på tværs af brancher. Projekterne kan være baseret på kobling af flere løsninger og teknologier og dermed også demonstrere helhedsløsninger. Tilskud fra MUDP afhjælper en del af de økonomiske usikkerheder, der er forbundet med etableringen af nye løsninger i fuld skala.

Der lægges særligt vægt på, at projekter, der modtager støtte:

  • bidrager til at demonstrere ny lovende teknologi, der er klar til implementering, men hvor der er en teknologisk og økonomisk usikkerhed, der kan begrunde et offentligt tilskud til etablering og drift af det første anlæg, der skal fungere i fuld skala,
  • har særlig demonstrationsværdi, både i Danmark og udlandet, f.eks. ved at have en vis størrelse (fuldskala anlæg), en særlig nyhedsværdi, innovativ teknologisk løsning og bidrager til miljøforbedringer på prioriterede områder,
  • bidrager med løsninger på områder, hvor der er erhvervsmuligheder i form af vækst og/eller eksport.
  • giver en miljøbeskyttelse, der går videre end gældende regulering på området,
  • involverer en bred kreds af ansøgere, der kan løfte projektet både økonomisk, teknisk og praktisk, og som er indstillet på en høj grad af formidling af projektets resultater.

Der lægges desuden vægt på, at de støttede projekter bidrager til opfyldelse af en eller flere af regeringens miljø- og erhvervspolitiske målsætninger på de områder, hvor der kan ydes tilskud under MUDP. Der skal redegøres herfor i ansøgningen.

Det er en betingelse for tilskud, at den miljøeffekt, som projekter forventes at have, går udover vedtagne EU-miljøstandarder og nationale miljøstandarder(lovkrav). Der kan således kun søges tilskud til de yderligere aktiviteter, der er en forudsætning for, at anlægget/løsningen rækker udover vedtagne EU- og nationale miljøstandarder(lovkrav), jf. lov om MUDP § 7, stk.2, nr. 2.

Der kan søges om tilskud til at gennemføre projekter i både Danmark og udlandet.

Det er hensigten, at der indenfor dette opslag ydes tilskud til 1-2 projekter ud af en pulje på op til 40 mio. kr..

Ansøgere skal indsende et udfyldt og underskrevet ansøgningsskema samt budgetskema.

Ansøgninger skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 2. oktober 2015 kl. 12.00.  (fristen er overskredet)

Ansøgninger kan sendes med:

  • e-mail. Mailen skal mærkes i titelfeltet med: ”MUDP sommer 2015 – (anfør projekttitel)”. Ansøgningsskemaet, der skal underskrives, og budgetskemaet skal vedhæftes e-mailen i PDF-format.
  • brevpost. Kuverten skal mærkes på forsiden med "MUDP sommer 2015". Ansøgningsskemaet skal underskrives og budgetskema skal vedlægges. Ansøgningsmaterialet skal indsendes i 1 eksemplar – uden ringbind eller anden form for indbinding.

Læs mere om projekttyper, tilskudsprocenter, vurderingskriterier m.m.

Der blev afholdt informationsmøde for alle interesserede om ansøgningsrunden d. 11. august kl. 14 - 16 i Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K, mødesal A1+A2.

Deltagelse i informationsmøde er ikke en forudsætning for at kunne ansøge om tilskud. Møderne er et tilbud om at høre nærmere om kravene til en god ansøgning. Vi gør desuden opmærksom på, at der sammen med ansøgningsmaterialet findes en vejledning i udfyldelse af skemaet. Man kan også finde svar på typiske spørgsmål under FAQ.

Adresse og kontaktoplysninger:

Miljøstyrelsen Miljøteknologi, Strandgade 29, 1401 København K
Tlf.: 72 54 40 00
E-mail: Obfuscated Email

Formålet med MUDP er at fremme udvikling og anvendelse af nye effektive miljøløsninger på prioriterede miljøudfordringer og samtidigt understøtte vækst og beskæftigelse.