Udnyttelse af ressourcerne i spildevandet – synergier vand/energi, fosfor mv. - MUDP forår 2015

Der kan søges tilskud til projekter, som understøtter udvikling af en cirkulær økonomi. Projekterne kan omfatte udvikling, test og/eller demonstration af teknologier til at udvinde ressourcer fra spildevand og spildevandsslam og sammenhængen mellem vand/spildevand og energi/CO2.

Supplerende bemærkninger

En bedre udnyttelse af vandressourcerne er helt central i en cirkulær økonomi. Der er øget fokus på at generere og spare energi og på at genanvende restprodukterne i spildevandet. Der er fokus på at minimere ressourceforbruget og på at opnå en bedre udnyttelse af vand, der ikke har drikkevandskvalitet. Der er behov for løsninger, som kan fremme vandsektorens produktion/nyttiggørelse af:

• energi
• næringsstoffer, fx kvælstof, kulstof og fosfor
• restprodukter, fx genbrugsvand, okkerslam, kalk, og forbrændingsaske
• afledte produkter, fx biopolymere

I forlængelse heraf er der brug for løsninger, som målrettet nedsætter vandsektorens vandforbrug og CO2-aftryk ved:
• reduktion i udledning af drivhusgasser, særligt i forhold til udledning fra septiktanke mv.
• forbedret energi- og ressourceeffektivitet, fx ved optimeret drift og vedligehold, genanvendelse.
• sikker og omkostningseffektiv anvendelse af vand af anden kvalitet end drikkevand (sekundavand)
• intelligent og fleksibel styring i samspil med miljøet (holistisk tilgang).

Faglig kontaktperson:

Marie Blanner, Naturstyrelsen, tlf. 72 54 33 82, e-mail: Obfuscated Email
Mathilde Aagaard Sørensen, Naturstyrelsen, tlf. 72 54 47 48, e-mail: Obfuscated Email