Sikring af rent drikkevand - MUDP forår 2015

Der kan søges tilskud til projekter, som omfatter udvikling, test og/eller demonstration af teknologier, der kan sikre rent drikkevand og effektiv udnyttelse heraf, fx gennem bedre styring, overvågning, måling og behandling.

Supplerende bemærkninger

 Der er behov for løsninger der:  

  • optimerer styringen af kildepladser (indvindingsboringer) ud fra kriterier om energieffektivitet, vandkvalitet og minimal miljøpåvirkning.
  • online måler relevante bakteriologiske og andre kvalitetsparametre i vandet til sikring af kvalitet og understøtter dokumenteret drikkevands­sikkerhed af vandforsyninger.
  • fjerner naturligt forekommende stoffer, som kan udgøre et kvalitetsproblem, eksempelvis bakterier, kalk, fluorid, arsen og nikkel. 
  • fjerner miljøfremmede stoffer som eksempelvis pesticider, klorerede forbindelser og perfluorerede forbindelser.
  • sikrer, at løsninger til videregående behandling af drikkevandet, jf. punkterne oven for, inddrager hensynet til at der i flere områder kan ske blødgøring af drikkevandet.

Faglig kontaktperson:
Marie Blanner, Naturstyrelsen, tlf. 72 54 33 82, e-mail: Obfuscated Email