Decentrale renseløsninger – på landet, hospitaler, ballastvand og produktion - MUDP forår 2015

Der kan søges tilskud til projekter, som omfatter udvikling, test og/eller demonstration af teknologier, der fremmer decentrale renseløsninger og recirkulation af vand – med henblik på optimeret ressourceudnyttelse og reduceret belastning af spildevandssystemet og miljøet.

Supplerende bemærkninger

Der er behov for decentrale renseløsninger, som:

På landet:
• fremmer miljø- og samfundsøkonomisk effektiv rensning af spildevand fra enkeltejendomme og klynger af ejendomme
• optimerer drift og kontrol med udledning af renset spildevand til recipient
• fremmer intelligent styring og overvågning af opsamling og håndtering af spildevand/overfladevand fra nedlagte mindre renseanlæg (som i dag er koblet på centrale renseanlæg) og igangværende decentrale renseanlæg.

Indenfor produktion:
• fremmer genanvendelsen af renset spildevand og mindsker vandforbruget i kontor- og hotel komplekser, hospitaler, i ”vandtunge” industrielle processer og husholdninger, - og samtidig reducerer belastningen af spildevandssystemer og miljø.
• miljø- og omkostningseffektivt renser og genanvender vand i forbindelse med energiudvinding og -produktion.
• giver mulighed for direkte udledning af spildevand og regnvand fra særligt forurenede områder til lokal recipient
• samlet set medfører en mere omkostningseffektiv produktion
• på intelligent vis styrer og optimerer renseprocessen igennem hele flowet, - fra processen i virksomheden til udløbet i renseanlægget, - som effektiv alternativ til lokal fuldrensning.

På Ballastvandområdet: 
• fremmer selvbærende tredje-generations renseteknologier
• videreudvikler containerbaserede modulløsninger, onshore og offshore
• integrererog udviklerværktøjer til driftsoptimering af nye eller eksisterende anlæg.

På Hospitalsspildevandsområdet:
• fremmer miljø- og kosteffektiv rensning og håndtering af hospitalsspildevand (nye supersygehuse og mindre sygehuse) – med fokus på de særlige miljøfremmede stoffer, medicinrester, bakterier m.v., der kan være vanskelige at håndtere ved traditionel rensning. 

Faglige kontaktpersoner:

Marie Blanner, Naturstyrelsen, tlf. 72 54 33 82, e-mail: Obfuscated Email.
Mathilde Aagaard Sørensen, Naturstyrelsen, tlf. 72 54 47 48, e-mail: Obfuscated Email.