Håndtering og rensning af overfladevand i byer og det åbne land - MUDP forår 2015

Der kan søges tilskud til projekter, som omfatter udvikling, test og/eller demonstration af teknologier til at monitere, håndtere og rense overfladevand i byer og det åbne land.

Supplerende bemærkninger

Der er især behov for lokale løsninger, der kan medvirke til at skabe forsinkelse og bufferkapacitet i forhold til at håndtere øgede vandmængder, ved at:

• reducere risikoen for oversvømmelser og spildevandsoverløb under ekstremregn og stormfloder
• bidrage til decentral rensning af overfladevand
• fremme udvikling af bæredygtig teknologi til rensning af regnvand
• fremme samtænkning inden for klimatilpasning og genbrug af vand • bidrage til at styre vandafstrømningen i det åbne land og sikre samspil med vandplanindsatsen
• integrere vandløb i intelligent styring og varsling af spildevandssystemet
• reducere risiko for øget udvaskning af nærings- og miljøfremmede stoffer
• øge brugervenlighed og produktudvikling af grønne løsninger, som fx grønne tage og vægge, samt permeable belægninger
• fremme synergien mellem klimaløsninger og andre funktioner i byer og det åbne land, fx attraktive natur- og rekreative områder.

Faglige kontaktpersoner:
René Paul Hansen, Naturstyrelsen, tlf. 72 54 48 86, e-mail: Obfuscated Email
Ditte Holse, Naturstyrelsen, tlf. 72 54 49 17, e-mail: Obfuscated Email