Øget kvalitet i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald - MUDP forår 2015

Der kan søges tilskud til projekter, som omfatter udvikling, test og/eller demonstration af teknologier til at øge kvaliteten i nyttiggørelsen af bygge- og anlægsaffald.

Supplerende bemærkninger

Bygge- og anlægsaffald udgør en stor del af den samlede affaldsmængde i Danmark. Langt den største del af bygge- og anlægsaffaldet nedknuses i dag og anvendes i forbindelse med bl.a. vejbyggeri som erstatning for sten og grus. Kun en meget lille del af affaldet bliver genbrugt til de formål, som de oprindelig har været anvendt til, eller bliver genanvendt i produktionen af nye byggematerialer. I ressourceplanen ”Danmark uden affald” sigtes der bl.a. efter at øge kvaliteten i nyttiggørelse af byggeaffald og ikke sprede problematiske stoffer i miljøet i forbindelse med nyttiggørelse af affaldet. Materialerne i bygge- anlægsaffaldet skal i højere grad kunne genbruges og genanvendes som materialer i renoveringer og nybyggeri med henblik på at opnå en ressourcebesparelse.

Der er bl.a. behov udvikling, test og/eller demonstration af nye teknologier, der kan bidrage til at løse følgende udfordringer:

• Effektiv demontering af bygninger og udsortering af materialer.
• Identifikation og fjernelse eller frasortering af problematiske stoffer og materialer som f.eks. PCB, SCCP (kortkædede klorparaffiner), HBCD (hexabromocyclododecan), bly, kviksølv og asbest.
• Forberedelse af materialer til direkte genbrug i byggeri på en økonomisk og miljømæssig forsvarlig måde.
• Genanvendelse af materialer fra bygge- og anlægsaffald til produktion af nye byggematerialer eller anden genanvendelse på en økonomisk og miljømæssig forsvarlig måde.

Ved vurdering af ansøgningerne lægges der vægt på, at det er sandsynliggjort, at teknologien vil kunne bidrage væsentligt til at løse en eller flere af de nævnte udfordringer, og at der er redegjort for, hvad status er internationalt for lignende teknologier.

Faglige kontaktpersoner:
Lisbet Poll Hansen, tlf. 72 54 45 39, e-mail: Obfuscated Email,
Lene Graversen, tlf. 72 54 40 00, e-mail: Obfuscated Email