Øget genanvendelse af ressourcerne i det organiske affald - MUDP forår 2015

Der kan søges tilskud til projekter, som omfatter udvikling, test og/eller demonstration af teknologier til indsamling og behandling, herunder forbehandling, af organisk affald fra såvel husholdninger som fra servicesektoren. Der er fokus på løsninger, der kan sikre en effektiv energiudnyttelse og en høj kvalitet af slutproduktet.

Supplerende bemærkninger

Organisk affald er et værdifuldt tilskud til tørre og våde biogasanlæg, idet det bidrager til øget energiproduktion, og den afgassede biomasse kan anvendes til jordbrugsformål. Dermed understøttes produktionen af biogas i tråd med initiativerne for at fremme biogas i energiaftalen fra 2012. En af udfordringerne er at sikre, at det organiske materiale, der tilføres biogasanlæggene, har en tilstrækkelig høj kvalitet og ikke er forurenet med problematiske stoffer, således at den afgassede biomasse uden risiko for sundhed og miljø kan anvendes til jordbrugsformål.

Der er særligt behov for løsninger, der kan bidrage til at løse følgende udfordringer:

• Indsamling, sortering og behandling, inkl. forbehandling, af organisk affald til brug for produktion af biogas.
• Medvirke til at begrænse driftsproblemer i biogasanlæg, sikre effektiv energiudnyttelse og efterfølgende anvendelse af den afgassede biomasse til jordbrugsformål.
• Sikre høj og dokumenteret kvalitet af inputmaterialet til biogasanlæg og dermed også høj kvalitet af slutproduktet efter behandling.

Ved vurdering af ansøgningerne lægges der vægt på, at det er sandsynliggjort, at teknologien vil kunne bidrage væsentligt til at løse en eller flere af de nævnte formål, og at der er redegjort for, hvad status er internationalt for lignende teknologier.

Faglig kontaktperson:
Linda Bagge, tlf. 72 54 41 56, e-mail: Obfuscated Email