Støtte til verifikation af miljøteknologi (ETV) i 2013

Der var i 2013 under Program for Grøn Teknologi afsat 5 millioner kroner til at støtte virksomheder, der ønsker at gennemføre miljøteknisk verifikation i henhold til EU’s ETV-regler.

Ansøgningsfristen er overskredet

 

Hvem kan ansøge?
Virksomheder, der har et grønt produkt/en grøn løsning på markedet eller klar til markedet, kan søge om tilskud til at få verificeret produktets funktion og effektivitet, såfremt produktet hører under et af de 4 områder af ETV-ordningen, som Miljøstyrelsen har valgt at støtte.

Det er muligt at få tilskud på indtil 25-45 % af de tilskudsberettigede udgifter, afhængig af virksomhedens størrelse. Det er en forudsætning, at ansøger har ansvar for udvikling og produktion af det aktuelle produkt, og at denne i alt overvejende omfang er sket  i Danmark.

Produktet skal være klar markedet, men må højst have været introduceret på markedet i 5 år.

Hvad kan du søge tilskud til?

Der kan søges om støtte til omkostninger i forbindelse med gennemførelse af en verifikationsproces efter EU´s retningslinjer for verifikation. Der er primært tale om omkostninger til verifikation fra DANETV samt supplerende omkostninger til tests og anden miljø- og ydeevnedokumentation, som kræves for at gennemføre en verifikation af produktets grønne egenskaber og kvaliteter.

Støtte til miljøverifikation dækker følgende temaer/produktområder?

• Affald, materialer og ressourcer
• Miljøteknologi til vandbehandling og monitorering
• Miljøteknologi til luftrensning og –monitorering
• Miljøteknologi til jord- og grundvandsbehandling og monitorering

Støtten ydes som virksomhedsstøtte efter EU’s de minimis regler.

Sådan vurderer vi ansøgningen
Ansøgere skal opfylde en række minimumskriterier, hvad angår de miljømæssige og kommercielle potentialer ved projektet for at komme i betragtning. Ansøgervirksomheden skal ligeledes sandsynliggøre, at den har ressourcer til at nyttiggøre resultaterne af verifikationen i form at øget omsætning, eksport og beskæftigelse. De konkrete kriterier og betingelser fremgår af ansøgningsskemaet
Ansøgninger bevilges herefter efter først til mølleprincippet inden for MST’s fordeling af midler til de forskellige temaer.

Hvornår og hvordan ansøger du?
Der var til og med den 31. oktober 2013 løbende åbent for ansøgninger indtil de afsatte beløb var opbrugt.
Orientering om bevillingsmuligheder opdateres løbende og fremgår af www.ecoinnovation.dk og www.etv-danmark.dk

Yderligere oplysning om verifikation og ansøgningsprocessen DANETV Dansk Center Verifikation af Klima- og Miljøløsninger


Yderligere oplysninger om ordningen
Gert S. Hansen, e-mail: Obfuscated Email , telefon: 72 54 40 00

Yderligere information om verifikation af teknologi

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her