Partnerskab om Innovationscenter for ressourceeffektiv produktion og produktdesign - formål og indhold

Uddybet information om formål, indhold, varighed, tilskud mv. findes her:

Miljøfagligt fokus
Centret skal bidrage til udvikling af det danske samfund hen imod en cirkulær økonomi, hvor materialer og værdier i produkterne recirkuleres, således at forbruget af energi og jomfruelige råstoffer reduceres mest muligt. Der skal i særlig grad fokus på at reducere anvendelsen af kritiske naturressourcer, dvs.:
• Naturressourcer, der er stor knaphed på – f.eks. sjældne jordarter og visse metaller.
• Naturressourcer, hvor indvinding og produktion belaster natur og miljø i væsentligt omfang – f.eks. i form af forurening, beslaglæggelse af store landområder, behov for kunstvanding samt forbrug af næringsstoffer og energi.
Fokus skal ligge på innovation relateret til produkter, således at de:
• Fremstilles af recirkulerede/genanvendte materialer og/eller komponenter.
• Er forberedt til recirkulation/genanvendelse af materialer og komponenter.
• Er forberedt til lang levetid, samt på reparation, vedligeholdelse og fornyelse, så levetiden forlænges.

samt på
• Udvikling af forretningsmodeller, der sikrer at miljøperspektiverne ved innovationerne kan realiseres i praksis.

Det ønskes, at centret dækker hele problemstillingen nævnt ovenfor – men der kan også sendes ansøgninger, der alene dækker en delmængde. I tilfælde heraf skal der argumenteres for, at delmængden er af væsentlig betydning for, at samfundet kan fremme genanvendelse, up-cycling og etablering af lukkede kredsløb. Problemstillingen må ikke være så snæver, at det i praksis forhindrer, at centeret kan blive selvfinansierende.

Centrets karakter – fra viden over innovation til entreprenørskab
Det forudsættes, at arbejdet i centret baserer sine aktiviteter på ”state-of-the-art” viden inden for centrets arbejdsfelt. Der kan opbygges ny viden, men vidensopbygning er ikke et selvstændigt formål med centeret, der først og fremmes skal bidrage til at understøtte innovation og entreprenørskab indenfor det miljømæssige formål med centret.

Innovation kan omfatte nye eller væsentligt forbedrede fysiske produkter, tjenester, processer, forretningstilgange, organiseringsformer mv., der bidrager til formålet. Der kan således sættes fokus på andet end teknologisk innovation, herunder ”service innovation”, ”offentlig innovation”, ”innovation i forretningsmodeller” mv.

Entreprenørskab skal hjælpe studerende, virksomheder, iværksættere og professionelle inden for relevante erhverv med at få de kvalifikationer, som er nødvendige for at etablere og udvikle virksomheder og institutioner, der kan omsætte innovationer til løsninger, der bruges i praksis, dvs.:
• Der skal være et rimeligt forhold mellem omkostninger ved innovationen og de realiserede fordele.
• Innovationerne skal være attraktive at vælge for brugerne sammenlignet med alternativerne.
• Der skal være en model for finansiering af brugernes udgifter til implementering af innovationerne – f.eks. i form af en forretningsmodel.


Varighed og tilskudsprocent
Tilskuddet kan søges for en 2-3 årig periode og kan i den periode anvendes til at dække driften af centeret. Der er tale om en éngangsbevilling.

Der er ikke som udgangspunkt et krav om medfinansiering, men ansøgninger, hvor det er dokumenteret, at der er synergi med de øvrige aktiviteter og prioriteringer, som deltagerne i partnerskabet har, vil blive foretrukket. I det omfang at der i aktiviteterne indgår konkrete teknologiudvikling/produktudviklingsaktiviteter/innovationer med inddragelse af udvalgte virksomheder, som opnår en forretningsmæssig fordel af aktiviteterne, skal der leveres medfinansiering. Ved fastlæggelse af tilskuddet følges her de projektkategorier og tilskudsprocenter, som gælder for Program for Grøn Teknologi.

Hvis alle deltagende virksomheder ikke er kendt på ansøgningstidspunktet, kan der i budgettet afsættes midler til teknologiudvikling/produktudviklingsaktiviteter/innovationer, hvor indholdet, delbudget og tilskudsprocent efterfølgende skal godkendes i Miljøstyrelsen.
Som en særlig aktivitet skal det indgå i centrets opgaver i løbet af den periode, som tilskuddet omfatter, at arbejde for at blive ”selvfinansierende” – f.eks. via medfinansiering fra virksomheder, deltagelse i INNO+ projekter, højteknologiprojekter, strategiske forskningsprojekter, regionalfondsmidler samt deltagelse i EU-finansierede projekter i regi af Horizon 2020, Life miljø etc.

 

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her