Partnerskab om Innovationscenter for ressourceeffektiv produktion og produktdesign - information om ansøgning

Hvem kan søge?
Hovedansøger kan være en enkelt institution eller et konsortium. Der skal indgå flere af de nævnte i selve partnerskabet fx universiteter, GTS-institutter, private virksomheder, NGO’er, brancheorganisationer o.l. Den juridiske hovedansøger skal i alle tilfælde være et universitet, et GTS institut eller tilsvarende. Der fastsættes en tilskudsprocent for hver deltager i et konsortium.

Find ansøgningsskema
Ansøgningsfrist er 6. december 2013 kl. 12

Ved udfyldelse af ansøgningsskema bemærk desuden følgende:

• Titel. Titlen på partnerskabet/innovationscentret skal være sigende for indholdet af ansøgningen, men samtidig kort og mundret.
• Deltagere. Anfør andre deltagere i partnerskabet
• Dokumentation for hovedansøgers kompetencer i forhold til opgaven. Der skal vedlægges dokumentation for dette f.eks. i form af forskningsbevillinger hjemtaget i åben konkurrence, peer-reviewed publikationer, eksterne evalueringer samt relevante opgaver løst for eksterne parter som private virksomheder og offentlige institutioner mv.  Der kan indgå udtalelser fra eksterne samarbejdspartnere.
• Dokumentation for hovedansøgerens samarbejde med produktionsvirksomheder. Det forudsættes, at hovedansøgeren har et innovationsorienteret samarbejde med virksomheder i den private sektor. Der skal vedlægges en oversigtlig liste over ansøgers samarbejde med danske og gerne udenlandske produktionsvirksomheder.
• Formidling. Centret skal som minimum offentliggøre en årlig rapport, der beskriver det forløbne års arbejde, herunder overvejelser om, hvordan centeret kan videreføres. Når bevillingen er brugt op, skal afleveres en slutrapport til Miljøstyrelsen om centerets indsats samt med anbefalinger til, hvordan centrets aktiviteter kan videreføres i en form, der er selvfinansierende.
• Hvilke typer udgifter kan indgå i budgettet? Løn til forskning, udvikling, innovation, sekretariat mv.; Udgifter til apparatur, der er nødvendigt for centrets virke (skal evt. afskrives over en passende tidsperiode); Udgifter til rejser, afholdelse af seminarer og kurser, udvikling og drift af en hjemmeside, offentliggørelse og distribution af resultater. Udgifter til lokaler og bygninger herunder drift af disse, kan ikke medtages i budgettet.

 

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her