Partnerskab om Innovationscenter for ressourceeffektiv produktion og produktdesign

Der kunne søges tilskud på op til 9 mio. kr. i 2013 til et partnerskab, der skal forestå etablering og drift af et innovationscenter for ressourceeffektiv produktion og produktdesign. Partnerskabet skal have fokus på genanvendelse - især ’up-cycling’ og etablering af lukkede kredsløb.

Ansøgningsfrist var fredag d. 6. december 2013 kl.16. Der er lukket for ansøgninger

Innovationscentret skal være en ramme for, at forskere i samarbejde med virksomheder og brugere udvikler værktøjer, metoder, teknologier, design, forretningsmodeller samt innovations- og entreprenørnetværk, der har til formål at optimere virksomhedernes ressourceanvendelse, produktdesign og udvikling af lukkede materialekredsløb.

Innovationscentret skal etableres som et partnerskab mellem et dansk universitet, GTS-instituttet eller tilsvarende samt andre vidensinstitutioner, virksomheder, organisationer m.fl.. I partnerskabet kan indgå flere institutter/afdelinger fra samme institution.

Partnerskabet skal have ophæng i en internationalt orienteret og anerkendt institution, som har etableret et tæt samarbejde med et bredt udsnit af danske og også gerne udenlandske produktionsvirksomheder.

Partnerskabet skal til sammen have indgående viden om produktionsprocesser og produktudvikling og nye materialer, og det skal kunne levere korte kurser til virksomheder m.fl. og bidrage til demonstration af teknologier og designmetoder.

Det skal sandsynliggøres, at et opnået tilskud kan sikre etablering og drift af centret i 2-3 år og herefter, at centret med rimelig sandsynlighed ville kunne blive selvfinansierende.

Innovationscenteret kan både gennemføre bredt målrettede aktiviteter og mere snævre teknologi- og produktudviklingsaktiviteter i samarbejde med konkrete virksomheder. Tilskudsprocenten fastsættes i forhold til de konkrete aktiviteter, således, at der til teknologiudvikling (herunder produktudvikling) samt test og demonstration skal stilles med en ekstern medfinansiering. Se nærmere om tilskudsprocenter under afsnittet "Hvor meget kan der gives i tilskud".

Partnerskabet/Innovationscenteret for ressourceeffektiv produktion og produktdesign, skal sikre koordinering og synergi med kommende relevante indsatser under Regeringens Ressourcestrategi samt Regeringens fremtidige indsats på kemikalieområdet.

Læs mere om formål og indhold
Læs mere om ansøgning

Kontaktpersoner: Niels Henrik Mortensen, tlf. 72544163 eller Mariane T. Hounum, tlf. 72544594

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her