Industriens materiale- og vandforbrug

Der kan søges tilskud til projekter, der udvikler, tester og/eller demonstrerer miljøeffektive teknologier indenfor industriens materiale- og vandforbrug fx reduktion af virksomhedernes forbrug af jomfruelige råstoffer, herunder vand, til fordel for øget anvendelse af genbrugsmaterialer/vand.

Baggrund
Industriens forbrug af jomfruelige materialer som for eksempel fosfor, metaller, sjældne jordarter og fossile råstoffer er under pres. Hvis industrien skal aftage råvarer, der stammer fra det, der tidligere ville være kaldt affald, får industrien nogle særlige udfordringer. Det kan være vanskeligt at opretholde samme råvarespecifikationer og ensartethed som man har været vant til med de jomfruelige materialer. Der er derfor behov for at afprøve løsninger til overkomme sådanne udfordringer og ved at anvende andre materialer.

Industriens vandforbrug er, som følge af det stigende pres på verdens vandressourcer, på den globale dagsorden. Hvis vi ikke gør noget for at forbedre vandeffektiviteten i verden, vil behovet for vand på verdensplan overstige de bæredygtigt tilgængelige ressourcer med 40 pct. i 2030. Danmark har international ekspertise og vil derfor kunne være frontløber inden for bæredygtige vandløsninger.

Industrien skal være endnu mere vandeffektiv. Det betyder, at ikke blot skal der fokus på at industriens vandforbrug nedbringes i produktionen, men også på at industrielle delstrømme udnyttes og genanvendes evt. via intern industriel forbehandling/rensning af delstrømme med særlige forurenende parametre. Dette kan være gennem anvendelse af mere ressourceeffektive centrifuger, ressourceoptimerende teknikker, pumper og andre teknikker i industriprocessen, eller gennem anvendelse af særlige teknikker, som fx membranteknologi, der separerer fraktioner i spildevandsstrømmen.

Miljøeffektive teknologier, der har fokus på, at:
• Nedbringe industriens vandforbrug i produktionen
• Optimere vandforbruget gennem udnyttelse og genanvendelse af industrielle delstrømme
• Optimere den interne industrielle forbehandling og rensning af delstrømme med særlige forurenende parametre
• Reducere emissioner i spildevand fra industrielle processer

Projekter om industriens forbrug af materialer er også beskrevet under temaet Ressourcer og affald

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her