Udvikling af teknologi, der kan bidrage til at implementere og udvikle bedst tilgængelige teknik (BAT)

Der kan ydes tilskud til projekter , der udvikler, tester og/eller demonstrerer miljøeffektive teknologier, der kan bidrage til at implementere og udvikle bedst tilgængelige teknik (BAT) i relation til at reducere emissioner og anden forurening fra produktionen, som hører ind under EU's miljøregulering af virksomhederne.

Baggrund
Det er et grundlæggende krav i miljøbeskyttelsesloven, at forurenende virksomheder skal begrænse forureningen mest muligt ved at anvende den bedste tilgængelige teknik (BAT = Best Available Techniques). De miljøgodkendelsespligtige virksomheder skal producere ved hjælp af den bedste tilgængelige teknik, således at miljøbelastningerne, herunder emissionerne, minimeres. Det bliver beskrevet i EU’s BREF-dokumenter (Best Available Technique Reference documents).

Det er regeringens målsætning, at der, som led i den danske styrkede BREF-indsats, udarbejdes ambitiøse BAT-konklusioner. Det vil være en fordel, hvis projekterne vil kunne danne baggrund for danske bidrag til BREF-processen og efterfølgende myndighedernes kravfastsættelse med udgangspunkt i BAT.
BREF-dokumenterne udarbejdes branchevist, og de revideres hvert 8. år. Der er udarbejdet 33 BREF-dokumenter. Nu og i den kommende tid arbejdes der med BREF-dokumenter for (uddybet nedenfor):
• Affaldsbehandling
• Affaldsforbrænding
• Store fyringsanlæg

Hvilke brancher der derefter vil blive arbejdet med, bliver beskrevet på Miljøstyrelsen Industris hjemmeside
Det vil være en fordel, hvis projekterne nu eller på sigt vil kunne danne baggrund for reduktion af industriens påvirkning af miljøet gennem anvendelse af BAT-teknikker i enten Danmark eller EU. Det betyder bl.a. at der ved dokumentation af teknikkernes resultater kan blive lagt vægt på, at det kan spilles ind i EU's BREF dokumenter som indeholder beskrivelser af BAT (bedst tilgængelig teknik) i industrien.

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her