Virksomheders ressourceeffektivitet - affaldsforbrænding

Der søges tilskud til projekter , der udvikler, tester og/eller demonstrerer miljøeffektive teknologier indenfor affaldsforbrænding

Baggrund
I takt med øget genanvendelse af affald må det forventes, at brændværdi og kvalitet af det affald, som bortskaffes til forbrænding, vil falde. Derfor må affaldsforbrændingsanlæggene imødese udfordringer i forhold til forbrændingsprocessen og dermed også anlægseffektiviteten og i sidste ende overholdelse af emissionsgrænser.  Restprodukterne fra affaldsforbrændingsanlæg kan i et vist omfang genanvendes, men en stor del må fortsat bortskaffes til deponering.

Miljøstyrelsen fokuserer på projekter, som:
• Forbedrer sorteringen og neddelingen af affald til forbrænding
• Udvikling af anlægsteknologi til forbedret sortering af erhvervs- og dagrenovationsaffald med henblik på øget nyttiggørelse af udsorterede fraktioner
• Udvikling af anlægsteknologi til forbrænding af affald med reduceret forbrændingskvalitet
• Øger anlæggets samlede effektivitet fx ved genanvendelse eller nyttiggørelse af procesdelstrømme
• Reducerer emissioner fra affaldsforbrændingsanlæg
• Forbedrer kvaliteten af restprodukterne fra forbrændingsprocessen med henblik på øget nyttiggørelse

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her