Virksomheders ressourceeffektivitet

Den stigende globale efterspørgsel efter varer og tjenesteydelser sætter fokus på ressourcepriserne og er med til at øge ressourceknaphed, affald og emissioner. Det medfører øget global produktion og et stort behov for at effektivisere denne, uden at miljøbelastningen på samme tid øges.

Dette skaber et potentiale for, at virksomheder kan styrke deres konkurrenceevne ved at opretholde eller øge produktionen med større ressourceeffektivitet, ved at genanvende mere, eller ved at udvikle nye løsninger, der mindsker emissioner til luft, vand eller affald, og at disse løsninger samtidigt vil være efterspurgt globalt.

Der kan ydes tilskud til projekter, der udvikler, tester og/eller demonstrerer miljøeffektive teknologier indenfor følgende områder:
a. Industriens materiale- og vandforbrug. Reduktion af virksomhedernes forbrug af jomfruelige råstoffer, herunder vand, til fordel for øget anvendelse af genbrugsmaterialer/vand,

b. Substitution af farlige stoffer i produktionen, især i forbindelse med køleprocesser

c. Udvikling af teknologier, der kan bidrage til at implementere og udvikle bedst tilgængelige teknik (BAT) i relation til at reducere emissioner og anden forurening fra produktionen, som hører ind under EU's miljøregulering af virksomhederne.
d. Begrænsning af industriens affaldsdannelse, øget genanvendelse eller nyttiggørelse af affald

e. Affaldsforbrænding

f. Ressourceforbrug i industrielle fyringsanlæg

g. Dambrugssektoren med følgeindustri - Reduktion af ressourceforbrug og miljøbelastning gennem teknologiudvikling

h. Andre industrielle delprocesser

Klik på et temaområde herover for at se en nærmere beskrivelse af de temaer, der kan søges indenfor.

Der kan ikke søges tilskud til projekter med fokus på energieffektivitet (se i stedet andre tilskudsordninger som for eksempel EUDP).


Supplerende generelle oplysninger
Indsatsen skal bidrage til at virksomhederne kan styrke deres konkurrenceevne og reducere miljøbelastningen ved at opretholde eller øge produktionen med større ressourceeffektivitet og øget genanvendelse. Dette skal samtidigt bidrage til en omkostnings- og ressourceeffektiv implementering af eksisterende og kommende miljøregulering. Fokus ønskes på udvikling af danske løsninger, som kan reducere virksomhedernes ressourceforbrug og på at bidrage til at styrke markedet for mere miljøeffektive løsninger, også gennem en indsats i EU.

De 6000 mest forurenende virksomheder i Danmark er miljøgodkendelsespligtige (jf bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 1454 af 20. december 2012 og skal producere ved hjælp af den bedste tilgængelige teknik (BAT), for at minimere miljøbelastningen.

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her