Vandeffektivitet, vandrensning og genbrug af vand i industrielle processer, hospitaler og bygninger

Der er pres på verdens vandressourcer. Knaphed på vand er særligt en udfordring i Asien, Mellemøsten, Afrika og Latinamerika, men også dele af Europa vil i de kommende år opleve stigende udfordringer forbundet med vandmangel. Ligeledes vil der være et stigende behov for effektive løsninger til rensning af særligt forurenet vand, fx hospitalsspildevand.

I Danmark medfører overudnyttelse af grundvandsressourcen i dele af Danmark et stort pres på vandkredsløbet, bl.a. pga. sænkning af grundvandsspejlet. Dette udfordrer Danmarks efterlevelse af vandrammedirektivets krav om ikke at forringe miljøtilstanden.
Mulighederne for teknologier til genanvendelse af vand forventes endvidere at blive styrket ifm. EU-kommissionens kommende forslag til standarder for vandgenbrug, som forventes at blive offentliggjort i 2015.

Marked
Industrielt genbrugsvand samt genbrugsvand fra hospitaler og bygninger har potentiale til at blive anvendt og udvirket til såvel danske som udenlandske markeder, og løsningerne vil direkte kunne sælges i udlandet. Der vil ligeledes være et stort marked for teknologier, som kan sikre større genanvendelse af overfladevand.

Der vurderes endvidere at være et stort marked for metoder til sundhedsmæssig risikovurdering af sekundavand, som i mange tilfælde vil være en væsentlig barriere ifm. udvikling af løsninger til genanvendelse af vand på en række områder, fx i fødevareindustrien.

Det internationale marked for omkostningseffektive vandbesparelses- og renseteknologier, herunder til industrielle processer, forventes således at stige.

Der kan søges om tilskud til projekter , som omfatter udvikling, test og demonstration af fx:

• Symbioseværktøjer, fx til styring og kontrol
Symbioseværktøjer, fx teknologier til styring og kontrol af sekundavand mellem virksomheder (rør, pumper, sensorer m.v.)

• Udvikling og test af renseløsninger til behandling af hospitalsspildevand
I forbindelse med etablering af de nye supersygehuse vil der være behov for udvikling og test af såvel renseløsninger som alternative metoder til behandling af hospitalsspildevandet. Det forventes endvidere, at en række eksisterende sygehus vil have behov for decentrale renseløsninger i forskelligt omfang. En særlig udfordring udgøres af bestemte lægemiddelstoffer, som kan være vanskelige at rense via traditionel rensning i forsyningens renseanlæg.

• Udvikling af standarder/normer for anvendelse af sekundavand
Der er behov for et bedre datagrundlag for risikovurdering af forskellige vandkvaliteter, samt hvordan en sundhedsmæssig risikovurdering kan anvendes til at fastlægge krav/specifikationer til renseteknologien og pålideligheden af denne teknologi.

• Udnyttelse af eksisterende teknologier, som sammensættes på en ny innovativ måde
Det vurderes, at udviklingsmulighederne i høj grad vil omhandle udnyttelsen af eksisterende teknologier, som sammensættes på nye og innovativ måder, samt evt. at benytte sensorteknologi til at styre teknologiindsatsen til et minimum, så den nødvendige teknologiinvestering begrænses mest muligt.

• Dokumentation af anlæg til indvinding og distribution af sekundavand
Ift. boligområder vil et øget fokus på indvinding og distribution af lokalt sekundavand potentielt kunne erstatte drikkevand fra den nuværende forsyning. Hertil er der behov for udvikling, test og dokumentation for at få praktisk erfaring med anlæg, drift, vedligehold, vandkvalitet og kundeoplevelser af sekundavand.

• Teknologier som kan fremme genbrug og infiltration af renset/desinficeret vand ved vanding, på golfbaner og i gartnerier m.m.

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her